Не имамы иныя помощи молитва

Полное описание: Не имамы иныя помощи молитва - в детальных подробностях для наших читателей.

Не имамы иныя помощи молитва

К о исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га, // Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Ин тропарь, глас 4:

Д несь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние, // я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Стихира, поемая вместо тропаря, глас 2:

В сех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: // потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

Ин кондак, глас 8:

В збра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

З асту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Ц ари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва помириться с другом

Не имамы иныя помощи молитва

Р а́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Cвои́х Предве́чнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая./ Проси́ Его́ да́ти ми́ру умире́ние/ и душа́м на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е испо́лнит./ Сего́ ра́ди и мы припа́дающе, мо́лимся/ и наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́ Влады́чице, // Взыска́ние поги́бших.

Ин тропарь, глас 4:

В зыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во, / не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас, / но по человеколю́бию ми́луеши, / изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды // и спаси́ нас.

П редста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Ин кондак, глас 6:

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся / и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

З асту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Молитва пред иконою Смоленскою, именуемою “Одигитрия” (28 Июля / 10 Августа)

Тропарь, глас 4-й:
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6-й:
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Молитва:
О, Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие! Услыши ны грешныя и недостойныя, в час сей молящияся и к Тебе со воздыханием и слезами пред Пречистым образом Твоим припадающия, и сице умильно глаголющия: изведи нас от рова страстей, Одигитрие благая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго навета вражия: можеши бо, о Благодатная Мати наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти. Разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниях и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы. Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего виновницу, и превозносим Всесвятое и Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Оглавление

^ Богородице Дево, радуйся

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю, Благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са родила́ еси́ душ на́­ших.

Перевод:
Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Богородица – родившая Бога.
Слова радуйся, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия ( Лк.1:28 ).
Слова Благословенна Ты в женах означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божия, прославлена более всех других жен ( Лк.1:42 ; Пс.44:18 ).
Благодатная – исполненная благодати, милости от Бога.
Благословенна – прославлена.
Слова благословен Плод чрева Твоего взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить ( Лк.1:42 ). Плод чрева Ее – Сын Божий Иисус Христос.

Читайте так же:  Молитва давиду гареджийскому о беременности

История:
Молитва основана на приветствии Архангела Гавриила Деве Марии в момент Благовещения ( Лк.1:28-31 ; Мф.1:18-25 ). Знаменитая “Ave, Maria” – это та же молитва на латыни.

^ Достойно есть

Досто́йно есть я́ко во­и́с­ти­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Перевод:
Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.

История:
Об истории появления молитвы читайте в фотоальбоме священника.
Именем молитвы названа афонская икона Божией Матери «Милующая», перед которой совершилось чудесное событие (празднование 24 июня).

^ Царице моя Преблагая

Ца­ри́­це моя́ Преблага́я, На­де́ж­до моя́, Бо­го­ро́­ди­це, При­я́те­ли­ще си́­рых и стра́н­ных Предста́тельнице, скор­бя́­щих Ра́­дос­те, оби́­ди­мых Покрови́тельнице!
Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь; помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна! Оби́ду мою́ ве́­си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: яко не и́мам ины́я по́­мо­щи, ра́­зве Те­бе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Те­бе́, о Бо­го­ма́­ти! Я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Перевод:
Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

^ Кондак Пресвятой Богородице

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся. / Твои́ бо есмы́ раб́и, да не постыди́мся.

Перевод:
Не имеем иной помощи, / не имеем иной надежды, / кроме Тебя, Владычица. / Ты нам помоги: / на Тебя надеемся / и Тобою хвалимся, / ибо мы – Твои рабы; / да не постыдимся!

^ Кондак Взбранной Воеводе

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко из­ба́вль­ше­ся от злых, бла­го­да́р­ствен­ная воспису́ем Ти раби́ Твои́ Бо­го­ро́­ди­це: но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м Ти: Ра́­дуй­ся Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.

Перевод:
Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

История:
Этот кондак Богородице был составлен в честь избавления Константинополя в 626 году от нашествия варваров, когда патриарх Константинопольский Сергий I с иконой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвращена.

^ Песнь Богородицы

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Ч естне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Ч естне́йшую херуви́м…
Я́ ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Ч естне́йшую херуви́м…
С отвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Ч естне́йшую херуви́м…
Н изложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя; а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Ч естне́йшую херуви́м…
В осприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.
Ч естне́йшую херуви́м…

Перевод:
Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все роды. Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к боящимся Его. Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях сердца их. Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и богатых отослал ни с чем. Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам нашим, – / к Аврааму и семени его навеки.

Пояснение:
Текст песнопения составлен на слова, сказанные Пресвятой Девой при встрече со Своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью св. Иоанна Предтечи ( Лк. 1:46-55 ), с прибавлением припева «Честне́йшую херуви́м…» к каждому стиху, откуда получила своё второе, наиболее употребительное название – «Честнейшая». Песнь Богородицы входит в состав богослужения Утрени и предшествует 9-й песни канона.

^ О, Всепетая Мати

(кондак 13 Акафиста Божией Матери)

О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Перевод:
«О всепетая (т. е. воспеваемая всеми) Мати, родившая Слово, святейшее всех святых! Приняв нынешнее приношение (т. е. данную молитву – акафистное пение), избавь от всякой напасти и изыми от будущей муки всех, Тебе восклицающих: Аллилуиа».

Читайте так же:  Молитва для сдачи экзамена огэ

^ Агни́ Парфе́не — Чистая Дева

^ О Тебе радуется

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́. И чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.

Перевод:
О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: Ангельский сонм и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал прежде всех веков Существующий Бог наш. Ибо недра Твои Он в престол обратил и чрево Твоё обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, слава Тебе!

^ О, преславнаго чудесе

О, пресла́внаго чудесе́! Небесе́ и земли́ Цари́ца, от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. О Влады́чице Держа́вная! Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

^ Ангел вопияше

(задостойник Пасхи)

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся. Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Перевод:
Ангел возглашал Благодатной: «Чистая Дева, радуйся! И снова скажу: Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба и мертвых воскресил». Люди, торжествуйте! Светись, светись, новый Иерусалим (Новозаветная Церковь) – слава Господня над тобою взошла! Ликуй ныне и красуйся, Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рожденного Тобой.

^ Песнь хвалебная Пресвятой Богородице 1

^ Молитвы Пресвятой Богородице покаянные

^ Молитва 1-я 1

Нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, Пречи́стая, Неневе́стная Богоневе́сто, Богоро́дице Мари́е, Присноде́во, Госпоже́ ми́ра и наде́ждо моя́! При́зри на мя́, гре́шнаго, в ча́с се́й и его́же из чи́стых крове́й Твои́х неискусому́жно родила́ еси́, Го́спода Иису́са Христа́, ми́лостива мне́ соде́лай ма́терними Твои́ми моли́твами; Того́ зре́вшая осужде́нна и ору́жием печа́ли в се́рдце уязви́вшися, уязви́ ду́шу мою́ Боже́ственною любо́вию; Того́ во у́зах и поруга́ниях го́рце оплакавшая, сле́зы сокруше́ния мне́ да́руй; при во́льном Того́ ве́дении на сме́рть душе́ю тя́жце поболевшая, боле́зней мя́ свободи́, да Тя́ сла́влю, досто́йно сла́вимую во вся́ ве́ки. Ами́нь.

^ Молитва 2-я, прп. Александра Свирского 2

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва 3-я, прп. Ефрема Сирина 3

^ Молитва 4-я, прп. Нила Сорского, чтомая в день воскресный 4

^ Молитвы Пресвятой Богородице просительные

^ Молитва 1-я 5

^ Молитва 2-я 1

^ Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице св. Иоанна Кронштадтского 6

Не имамы иныя помощи молитва

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии,/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,// Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

П редста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Ин кондак, глас 6:

Н е и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,// Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Ц ари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рым и стра́нным засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою́ напа́сть, зри́ши мою́ ско́рбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м е́смь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо Сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна.

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во, моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, Еди́на чи́стая и благослове́нная. Ами́нь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Д осто́йно есть / велича́ти Тя, Богоро́дице, / честне́йшую Херуви́м // и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

В елича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Богоизбра́нная Отрокови́це, / и чтим о́браз Твой святы́й, / и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.

Православные молитвы ☦

4 молитвы иконе Божией матери «Всех скорбящих радость»

(о здравии собственном, родных и близких, излечения от болезней духовных – маловерия, уныния, отчаяния и скорби)

Молитва Божией Матери 1-я

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице 2-я

«Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.»

Молитва иконе Божией Матери 3-я

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни, не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице 4-я

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Читайте так же:  Сильная молитва от насморка

Молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»

Молитва перед иконой «Всех скорбящих радость» помогает и дает силы всем, кто находится в состоянии печали, уныния и отчаяния, независимо от ситуации (из-за болезни, измены супруга, тяжелого материального положения и т.д.).

Молитва первая

Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево!

К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице.

Не презри плача и слез, утехо плачущих!

Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду:

слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих;

на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы.

О, Свете Незаходимый!

Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице!

Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго;

вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея.

К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков.

Молитва вторая

Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь;

помози ми яко немощну, окорми мя яко странна.

Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши;

яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков.

Молитва третья

О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте!

Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы.

Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит.

Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни,

не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва четвертая

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице,

вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище!

Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси,

взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде;

Читайте так же:  Молитва за родителя

темже убо, о Мати чадолюбивая вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица, предстоящи Престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити;

сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем:

слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей;

Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши, се зриши беду нашу и скорбь,

яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подажь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и утолению гнева Божия,

да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению.

Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия,

но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея,

яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем целы и сохранены Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Прибавление ума»

Перед иконой Богородицы «Прибавление ума» читают молитву ради вразумления себя или своих близких на какое-либо дело. Чаще всего молятся:

— об успешной учебе детей в школе,
— об укреплении памяти,
— о помощи на экзамене,
— об успешном выступлении на суде.

Молитва первая

О Пресвятая Дево!

Ты — Невеста Бога От­ца и Матерь Божественнаго Его Сына Иисуса Христа!

Ты — Царица Ангелов и спа­сение людей, обличительница грешников и наказательница бого-отступников.

Помилуй и нас, тяжко согрешивших и не исполнив­ших заповедей Божиих, нарушивших обеты крещения и обеты монашества и многие дру­гие, которые обещали исполнять.

Когда Дух Святый отступил от царя Саула, тогда боязнь и уныние напали на него и тьма отчаяния и безрадостное состояние души мучили его.

Теперь и мы за грехи наши все лишились благодати Духа Святаго.

Ум осуетился суетою помышлений, забвение о Боге омрачило ду­ши наша, и теперь теснят сердце всякаго ро­да печали, скорби, болезни, ненависть, зло, вражда, мстительность, злорадство, и прочие грехи.

И, не имея радости и утешения, зовем к Тебе, Мати Бога нашего Иисуса Христа, да умолиши Сына Твоего простить нам все на­ши согрешения и послать к нам Духа Утеши­теля, как послал Он Его на апостолов,

да уте­шенные и просвещенные Им воспоим Тебе благодарственную песнь: радуйся Пресвятая Богородице, ко спасению прибавившая нам ума.

Молитва вторая

Царице моя Преблагая, Надеждо моя пресвятая, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь;

отовсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть.

Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, увра­чуй и спаси яко безнадежна.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надеж­ды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Под Твою милость при­бегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная.

Молитва третья

Богородице Пречистая, Доме, егоже созда Себе Премудрость Божия, даров духовных Подательнице, от мира к премирным ум наш возводящая и всех к познанию разума приводящая!

Приими молебное пение от нас, недостойных раб Твоих, с верою и умилением покланяющихся пред пречистым образом Твоим.

Умоли Сына Твоего и Бога нашего, да дарует властем нашим мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, пастырем мудрость духовную, ревность и бдение о душах наших,

наставником смиренномудрие, чадом послушание, всем же нам дух разума и благочестия, дух смирения и кротости, дух чистоты и правды.

И ныне, Всепетая, Вселюбимая наша Мати, подай нам ума прибавление, умири, соедини во вражде и разделении сущия и положи им соуз любве неразрешимый,

всех заблуждших от неразумия к свету истины Христовы обрати, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави, слово премудрости и душеполезное знание просящим даруй,

осени нас вечною радостию, Херувимов светлейши и Сера­фимов честнейши сущая.

Мы же, славная дела и многоразумную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений,

Видео (кликните для воспроизведения).

и ум, сердце наше на Небеса возведем, яко да Твоим заступлением и помощию славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице славимому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков.

Не имамы иныя помощи молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here