Молитвы при лечении

Полное описание: Молитвы при лечении - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Мать ненавидит дочь молитва

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы об исцелении от болезней и немощей

В это статье Вы найдёте молитвы об исцелении болезней: молитвы на всякую немощь, молитвы великомученику и целителю Пантелеимону и некоторые другие.

Молитвы об исцелении от болезней

Молитва болящего

(составлена преподобным Гавриилом Седмиезерским)

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!

Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, – не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы от неудач и безденежья

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего (имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой Всех Скорбящих Радость

Всех Скорбящих радость

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

Великомученик и целитель святой Пантелеимон

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Спиридону Тримифунтскому, Чудотворцу

Тропарь, глас 1-й

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Кондак, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Молитва

Святым бессребренникам Косьме и Дамиану, Чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Молитва

Молитва по наступлению исцеления

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех (ср.: Мф. 4, 32), яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы при лечении

Лечение молитвами.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы поговорим о молитволечении – одном из наиболее распространенных методов вибрационной медицины.

Молитволечение (лечение молитвами) – известно на Руси издавна. Подкрепленное истинной верой в Бога, лечение молитвой способно помочь при любых болезненных и патологических состояниях. Во всем мире известны случаи чудесных исцелений, которые произошли в процессе общения человека с Высшими силами посредством молитвы.

Можно сказать, что молитва представляет собой беседу души человека с Богом. В правильной молитве должны быть задействованы душа, сердце и разум человека. Это означает, что люди не должны молиться механически, произнося слова молитвы, а мыслями витать где-то. Читать молитву надо и своей душой, и своим сердцем, и своим разумом. Лучше прочесть три молитвы от Души с истинной Верою, чем тридцать три, витая где-то в облаках и, например, думая о работе или размышляя о чем-то постороннем. Читать молитвы надо так, как подсказывает Вам Ваше сердце.

За кого Вы можете читать молитвы? Молитвы можно читать за себя, за члена своей семьи, за любого человека, за которого Вы имеете желание попросить перед Богом. Перед началом чтения молитв необходимо попросить благословения и защиту у Высших сил, особенно если Вы читаете не за себя. Можно так же попросить благословения у священника.

Молитвы следует читать ежедневно, не менее 15 минут подряд. Это позволяет молящемуся настроиться на соответствующие чистые энергетические потоки Вселенной. Если Вы читаете молитвы недолго и нерегулярно, то шанс, что такое молитволечение поможет – минимален. Это происходит потому, что за короткое время Вы не успеваете войти в контакт с Высшими силами и настроиться на Вселенную – Высшие силы Вас просто не успевают услышать. Однократная молитва может быть услышана Высшими силами в том случае, если на протяжении длительного времени Вы постоянно думали о том, о чем просите в этой молитве, т.е. у вас сформировалась устойчивая мыслеформа на эту тему.

Читая молитву, очень важно мысленно следить за ее текстом, прислушиваться к произносимым словам и фразам, пытаясь вникнуть в суть читаемого. Обязательно важно держать в уме образ того человека, за которого Вы читаете молитвы. Именно такая молитва наиболее действенна.

Читайте так же:  Молитва в торговле от конкурентов

Какие молитвы, когда и сколько раз следует читать.

Если у Вас открыт Дар Молитволечения, то Вы каким-то известным для себя образом, сами знаете и понимаете какую именно молитву необходимо читать в данный момент и сколько раз. Если же такого дара у вас нет, но Вы хотите оказать посильную помощь ближнему, то, например, с помощью метода биолокации Вы можете подобрать необходимые молитвы, определив их порядок и количество повторений.

Для этого возьмите Ваш инструмент – биолокационную рамку, маятник или сенсор. Возьмите чистый лист бумаги и ручку, чтобы записывать полученные результаты. Возьмите молитвослов, откройте в нем список молитв (содержание). Поочередно спрашивайте «надо ли мне сегодня читать эту молитву?». Так же можно указать цель – для себя, для моего ребенка, для . Если индикатор показывает, что эту молитву читать не надо (ответ – «нет»), то переходите к следующей по списку молитве. Если индикатор показывает, чо эту молитву надо читать, то спросите «Сколько раз подряд надо прочесть эту молитву?». Запишите полученную информацию на лист.

После того, как список молитв будет сформирован, определите порядок чтения молитв: «Какую молитву следует читать первой? Второй?» и т.д.

Если Вы работаете с другим человеком, очень важно соблюдать технику безопасности. Необходимо спросить «можете ли Вы работать», «разрешено ли Вам работать» и «какова эффективность Вашей работы».

Теперь хочу сказать несколько слов об общем алгоритме молитвочтения. Хочу сразу отметить, что этот алгоритм является сборным, и в различных целительских школах он может отличаться.

На читающем должен быть надет нательный крестик. Желательно, чтобы крестик был и у пациента.

В помещении, в котором Вы будете проводить сеанс, должны присутствовать иконы. Минимальное количество – три: Спасителю, Богородице и Николаю Чудотворцу. Хорошо, если будет икона Пантелеймона целителя и Ваша именная икона, а так же именная икона человека, за которого Вы будете молиться. Кроме Вас и пациента в помещении не должно быть посторонних людей и животных.

Необходимо иметь церковные свечи. Очень важно поставить одну свечу перед иконами. Другую свечу (свечи) Вы будете использовать при отчитке пациента.

Пациента следует посадить на табурет, лицом к иконам, зажечь свечу. Под рукой необходимо иметь коробок спичек, или зажигалку на тот случай, чтобы быстро зажечь свечу, если она вдруг погаснет.

Перед началом лечебного сеанса необходимо поставить себе защиту, прочитав необходимые предзаговорные молитвы.

Это могут быть: молитва «Отче наш», «Прошение о помощи», покаяние и «Отречение от Сатаны».

Так же полезно будет прочесть молитву Святому Духу и Животворящему Кресту.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушениие, но избави нас от лукавого».

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Предвечного Отца Небесного, Ты сказал пречистыми устами своими, что без Тебя ничего нельзя делать. Прошу Твоей помощи! Всякое дело с Тобою начать, за Твою славу и спасение души моей. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
»

Эти молитвы дают Вам благословение на проведение сеанса лечения и выполняют роль Вашей защиты.

Видео (кликните для воспроизведения).

Теперь необходимо попросить помощи и защиты для Вашего пациента.

После этого медленно обходим пациента, читаем необходимые молитвы и крестим его свечой. При этом, свеча будет показывать места, в которых присутствует негативная энергия. В таких местах она может коптить, стрелять и даже гаснуть. В таких местах необходимо повторить процедуру несколько раз, желательно – до полного исчезновения негатива.

Читаем все необходимые молитвы, согласно составленному списку, в необходимом количестве.

Читать молитвы можно как по памяти, так и с листа, или молитвослова. Важно знать, что даже если Вы хорошо знаете все читаемые молитвы наизусть, у Вас в пределах секундной досягаемости должен быть их рукописный или печатный дубликат. Вы спросите «Почему?» Это необходимо сделать на тот случай, если изгоняемые из пациента темные силы будут пытаться оказывать влияние на Ваше сознание. В этом случае, Вы просто начнете путать слова молитв, или напрочь их забудете. Имея под рукой дубликат, вы сможете продолжить чтение с листа. Это важно! Это одно из неписанных правил Вашей техники безопасности.

Завершая сеанс молитволечения обязательно благодарим Спасителя, Богородицу, Чудотворца, ангелов хранителей и всех Святых, которых просили о помощи в ходе сеанса.

Читаем необходимые благодарственные молитвы.

Например:
«Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.»
и

«Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобишиеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

После сеанса лечения необходимо вымыть руки проточной холодной водой до локтя. Так же очень важно после завершения работы почистить помещение церковной свечой. Можно окуривать можжевельником и сделать чистку огненной стеной.

В среднем, один сеанс молитволечения продолжается от 30 минут до полутора часов.

Читайте так же:  Молитва при викачуванні яйцем

Лечение молитвами – серьезная и кропотливая работа. Для того, чтобы полностью отчитать молитвами болезнь человека, как правило требуется длительный курс чтения молитв. В случае легких заболеваний и недугов, курс молитволечения может составлять 3, 9, 12, 21 или 27 дней. Для тяжелых заболеваний его продолжительность может составлять от 40 дней до 40 недель ежедневных молитв (исключая воскресные дни). В этот период отчитываемому запрещается употреблять спиртное, и рекомендуется соблюдать душевный пост.

В заключении хочу добавить, что целью. данной статьи не является обучить каждого читателя методу молитволечения – основная цель лишь проинформировать о существовании такого метода. А основы метода, его суть и технику безопасности, читатель может обрести либо в виде особо ценного Дара от Высших сил, либо как навык, пройдя специальное обучение и, возможно, Посвящение у опытного мастера. Кроме этого, на молитволечение можно попросить благословение у священника в церкви. Что касается чтения молитв за себя и за своих близких – Вы можете делать это по необходимости и желанию Вашей души и сердца. Так же не стоит забывать, что можно в монастыре или церкви регулярно заказывать чтение сорокоуста во Здравие свое и своих близких.

Исцеляющие молитвы — уникальный сборник от самых разных болезней!

В этой статье вы найдете самые мощные исцеляющие молитвы, которые помогают вернуть здоровье даже в самых сложных случаях!

Молитва, снимающая недомогания, вызванные самовнушением

Самовнушение¹ — одна из возможностей нашей психики убедить себя в чем-либо. Испытывая недомогание, мы зачастую убеждаем себя в какой-то болезни и, направляясь к врачу, лишь ждем подтверждения диагноза.

В итоге мы действительно получаем то, о чем думаем — таков закон Вселенной.

Недомогания, вызванные самовнушением, вылечить нельзя. Если не проработать внутренние убеждения, не убрать их вовремя, то они могут стать причиной очень серьезных заболеваний.

Исцеляющая молитва, приведенная ниже, избавляет от самовнушений, в результате чего проходит и сама болезнь. Однако важно знать, что после прочтения молитвы будет наблюдаться обострение заболевания, которое обычно длится от 1-го до 7-ми дней. Пугаться этого не стоит, после обострения болезнь пройдет.

«Отче наш истинный, на тебя, единого уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз нормального состояния моей души и мылеобраз нормального состояния ___________ (указание органа, системы, части тела, функции организма). Да будет воля твоя святая. Аминь!».

Молитву нужно прочесть три раза подряд. Чем конкретнее указан объект, тем лучше.

Исцеляющая молитва от сглаза

Если вы уверены в том, что вас сглазили², нужно встать под душ и произнести эту исцеляющую молитву:

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, лишь о спасении души своей. Да будет воля твоя святая».

Эта молитва снимает сглаз, внушения окружающих. При длительном чтении (3 месяца по 12 раз в день) молитва снимает сглаз, который возник еще в детстве. Такой сглаз не способна снять ни одна другая молитва.

Молитва на исцеление мыслей

Своими мыслями и словами мы можем причинить вред не только себе, но и окружающим. Даже сказанная невзначай фраза: «Ты сегодня что-то плохо выглядишь», — может ухудшить самочувствие. Эта молитва помогает очистить мысли.

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз нормального состояния моей души и мылеобраз нормального состояния __________ (что болит) у _________ (имя). Да будет воля твоя святая. Аминь».

Молитву нужно читать три раза подряд утром и вечером.

Исцеляющая молитва от инфекции, микоза, аскарид

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз воздействия на патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моём ___________ (организме, крови, лёгких, глазу, ногтях, пальце и т.п.) температурой +116 градусов по Цельсию с целью их уничтожения.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитву необходимо прочесть 10 раз (это количество оптимально для ослабленного человека).

Микроорганизмы (инфекции ОРЗ, все виды гриппа, ВИЧ-инфекции, грибки и т.п.) погибают за 40 минут. Для аскарид необходимо читать молитву ещё 6 дней по 7 раз в день.

Чтобы предотвратить дальнейшее заражение, желательно читать молитву каждый день.

Важно!

Если черви погибают в желудке, то возможна тошнота, рвота, если в других частях тела, то может наблюдаться интоксикация организма, высыпания на теле, временное повышение температуры.

Исцеляющая молитва от кожных паразитов

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз воздействия на патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины на моём теле, на моей одежде, обуви, стельках, носках, постели температурой +116 градусов по Цельсию с целью их уничтожения.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитву нужно читать 7 дней по 10 раз в день (подряд). Через два дня патогенные организмы погибнут в теле, через 7 дней – на одежде и обуви. Также для очищения кожи и ногтей от грибка необходимо снять самовнушение о болезни с помощью первой молитвы.

Молитва от запора

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз оптимального продвижения пищевого комка и каловых масс по моему желудочно-кишечному тракту путём выделения дополнительной жидкости в этот тракт.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Читайте так же:  Молитвы от косоглазия

В первый день эту исцеляющую молитву необходимо прочесть 5 раз, затем по 3 раза в день. Вместе с чтением молитвы желательно пить корень солодки и чистую воду (не менее 1,5 литров в день).

Изумрудная молитва

Сначала нужно прочитать молитву на снятие самовнушения (даже если самовнушения вначале не было, оно появляется, когда мы начинаем тревожиться из-за недомогания).

Затем необходимо выпить глоток святой воды и прочитать молитву:

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу у тебя благословения на оздоровление моего_______________ (например, сердца) с использованием изумрудного луча и святой воды. Да будет воля твоя святая!

Непобедимым словом Бога «Я есмь тот, кто я есмь», я вызываю изумрудный луч, который фокусируется на молекуле святой воды и считывает с неё информацию о плане (образе) Бога для ____________ (например, для сердца), сравнивает текущее состояние ____________ с образцовым и начинает процесс очищения и оздоровления ____________(название органа).

Очищается ______________ (название органа) и все связанные с ним сосуды, нервные соединения, другие органы и системы, от шлаков, отложений солей, ядов, разных блокировок, негатива и всего постороннего, что осело в них за прошедшие годы.

Всё это горит, всё это горит, всё это горит. Очищение продолжается, продолжается, продолжается. (Повторять 1, 3, 7 раз). Одновремённо с очищением изумрудный луч устраняет искажения и восстанавливает _____________ (орган).

Он (орган) восстанавливает свою работоспособность, начинает работать надёжно, неутомимо, синхронно, выполнять в полном объёме свои функции. (Последнее предложение повторять 1, 3, 7 раз).

Я есмь чудо Бога, и я принимаю его чудо во мне как полноту доказательства любви Отца и Сына через Мать и Святой Дух. Да свершится святая воля Бога. Аминь».

Молитву следует читать вслух утром и перед сном 7- 30 дней (до полного выздоровления).

Если организм сильно зашлакован, то после прочтения молитвы возможны насморк, кашель, выделение гноя из глаз, временное повышение температуры. Это говорит об активации процесса очищения.

Исцеляющие молитвы при онкологии

Ниже вы найдете 2 молитвы — для взрослых и детей.

Молитва для излечения от онкологии для взрослых и детей старше 7 лет

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз воздействия на больные клетки и патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моём организме температурой +116 градусов по Цельсию с целью их уничтожения.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитву нужно прочесть 5 раз. Если болен ребенок, то взрослый читает молитву, а ребенок повторяет ее.

Благодаря этой молитве больные (в том числе и раковые) клетки и патогенные микроорганизмы погибают за 40 минут.

Молитва при онкологии для детей младше 7 лет

Молитву за ребенка читает взрослый.

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя: создай и сохраняй мыслеобраз воздействия на больные клетки и патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в организме _______________ (имя ребёнка) температурой +116 градусов по Цельсию с целью их уничтожения.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»

Молитву нужно прочесть 7 раз.

Исцеляющая молитва от артрита

«Отче наш истинный, на тебя, единого, уповаю и молю тебя, Господи, о спасении души моей и ещё прошу тебя, создай и сохраняй мыслеобраз воздействия на патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моих суставах температурой +116 градусов по Цельсию с целью их уничтожения.

Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всё так и свершилось по воле твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитву нужно прочесть 7 раз подряд. Через 40 минут инфекция в суставах погибает, боли уменьшаются. Облегчение сохраняется на протяжении 3-4 месяцев, за это время рекомендуется укрепить суставы с помощью белково-витаминного питания, применения специальных кремов и выполнения определенных упражнений.

Что важно знать при работе с молитвами?

Наряду с чтением молитв нужно помогать своему организму в очищении. Желательно употреблять продукты для повышения иммунитета, при лечении паразитов (аскарид) хорошо помогают арбузные семечки.

Во время чтения молитвы «Изумрудный луч» желательно представлять этот луч внутри себя – это определённый вид энергии, способствующий выздоровлению.

Употребляя святую воду, вы очищаете свой организм, так как святая вода, в отличии от обыкновенной, помнит только божественную информацию. Особенно хорошо использовать для лечения семихрамную воду.

Перед посещением врача рекомендуется произнести про себя молитву: «Господи, прости мне и этому врачу наши взаимные кармические долги сто миллионов раз».

Примечания и тематические статьи для более глубокого понимания материала

¹ Самовнушение — внушение самому себе представлений, мыслей, чувств (Википедия). Все о методах самовнушения >>>

Видео (кликните для воспроизведения).

² Способы снятия сглаза и защиты от порчи >>>

Молитвы при лечении
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here