Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями

Полное описание: Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями

Тропарь на преставление, глас 4:

О т ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Ин тропарь на прославление, глас 4:

О т ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, преподо́бне,/ и Тому́ Еди́ному порабо́тати пла́менне вожделе́л еси́,/ в пу́стыннем житии́ твое́м непреста́нною моли́твою и трудо́м подвиза́лся еси́,/ умиле́нным се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ Небе́сным Серафи́мом в песносло́вии спобо́рниче,/ в любви́ притека́ющим к тебе́ Христу́ подража́телю,/ те́мже избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ спаса́й нас моли́твами твои́ми, ра́досте на́ша,/ те́плый пред Бо́гом засту́пниче,// Серафи́ме блаже́нне.

М и́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен отъи́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй, вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Серафи́ме! При́зри от Го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стинну ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему све́ту Жи́зни Ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы Серафиму Саровскому

Здесь представлены все православные молитвы Серафиму Саровскому, и молитвы, которые читал сам Серафим Саровский.

Выберите нужное из меню:

 • Сильные молитвы :
  • Об исцелении и здравии
  • О любви и замужестве
  • О помощи в делах и удаче
  • О хорошей торговле и удаче в денежных делах
  • Всемилостивая молитва Богородице
 • На каждый день :
  • Утренние молитвы
  • Вечерние молитвы

Все молитвы подряд:

Молитва Серафиму Саровскому об исцелении и здравии

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче!

Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих.

К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися.

Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, уможившаяся, яко звезды небесныя:

се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления.

Темже и мы вопием ти:

о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века.

Молитва Серафиму Саровскому о любви и замужестве

О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме!

Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих.

Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства

Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления;

ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския.

На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы,

да славим и поём со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в делах и удаче

О преподобне отче Серафиме!

Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Читайте так же:  Молитва Киприана и устинью

Молитва Серафиму Саровскому о хорошей торговле и удаче в денежных делах

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче!

Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих.

К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися.

Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, уможившаяся, яко звезды небесныя:

се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления.

Темже и мы вопием ти:

о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да укрепит державу нашу,

да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века.

Всемилостивая молитва Серафима Саровского Богородице

Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Вспепречистая Дево Богородице Марие, Мати Божия!

Несумненная и единственная надеждо моя!

Не гнушайся мене, не отвергай мене, не остави мене, не отступи от мене.

Заступи, попроси, услыши.

Виждь, Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая!

Молитвы преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Перевод: От юности ты возлюбил Христа, блаженный, и, Ему Одному служить пламенно возжелав, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался, и умиленным сердцем любовь Христову стяжав, избранником возлюбленным Божией Матери явился. Потому мы взываем тебе: «Спасай нас молитвами твоими, Серафим, преподобный отче наш!»

Кондак, глас 2 *

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Перевод: Мира красоту и все, что в нем тленного, оставив, преподобный, в Саровскую обитель ты вселился и, там ангельски пожив, стал для многих путем ко спасению. Оттого и Христос тебя, отче Серафим, прославил и даром исцелений и чудес обогатил. Потому мы взываем тебе: «Радуйся, Серафим, преподобный отче наш!»

Молитва 1-я *

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от Тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившася, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́вши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод: О, пречудный отче Серафим, великий Саровский чудотворец, всем прибегающим к тебе скоро их слышащий помощник! Во дни земной жизни твоей никто от тебя без помощи и утешения не уходил, но всем сладостен был вид лица твоего и благостный глас слов твоих. К тому же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обильно в тебе явился. Когда же призвал тебя Бог от земных трудов к небесному упокоению, нисколько любовь твоя прекратилась к нам, и невозможно исчислить чудеса твои, умножившиеся, как звезды небесные: ибо вот, по всем концам земли нашей ты людям Божиим являешься и даруешь им исцеления. Потому и мы взываем тебе: о претихий и кроткий угодник Божий, дерзновенный к Нему молитвенник, никогда призывающих тебя не отвергающий, вознеси о нас мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он нам все, потребное в жизни сей и все, к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, чтобы без преткновения войти нам в вечное Небесное Царство, где ты ныне в сияешь немеркнущей славе, и там воспевать со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.

Молитва 2-я *

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне отче наш Серафи́ме! При́зри от го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йным бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, О́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стину ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему свету жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, великий угодник Божий, преподобный и Богоносный отче наш Серафим! Призри от вышней славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехами многими, твоей помощи и утешения просящих. Склонись к нам благосердием твоим и помоги нам заповеди Господни непорочно сохранять, веры Православной крепко держаться, покаяние во грехах наших усердно Богу приносить, во благочестии христианском благодатно преуспевать и быть достойными твоего о нас молитвенного к Богу ходатайства. Да, святой Божий, услышь нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не пренебреги нами, нуждающимися в твоем заступничестве; ныне и в час кончины нашей помоги нам и защити нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не овладеет нами их сила, но да сподобимся с помощью твоей унаследовать блаженство обители райской. Ибо на тебя мы упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: будь нам воистину ко спасению путеводителем и приведи нас к немеркнущему свету жизни вечной богоугодным твоим ходатайством у Престола Пресвятой Троицы, дабы нам славить и воспевать со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Почему при чтении молитв зевают

Молитва 3-я **

О, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Вознеси́ о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да нау́чит нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в.

Перевод: О, преподобный отче Серафим! Вознеси о нас, рабах Божиих (имена), мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он нам все, потребное в жизни сей и все к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, чтобы без преткновения войти нам в вечное Небесное Царство, где ты ныне сияешь в немеркнущей славе, и там воспевать со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Личное прошение

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Серафи́ме! При́зри на нас (имена), смире́нных и немощны́х, и обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих; прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам (содержание прошения). На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдный: приведи́ нас к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 2/15 января, 19 июля/1 августа

Всероссийский старец-утешитель, чудотворец и молитвенник за русский народ. Прославился уединенными подвигами в лесной келии, особой любовью к людям, незлобием к обидчикам, исцелениями, прозорливостью. Дикие лесные звери чувствовали мирность и радостное настроение преподобного Серафима и приходили к его келии. Оставил несколько пророчеств о последних временах и судьбах России.

Православные молитвы ☦

3 очень сильных молитвы Серафиму Саровскому

Оглавление:

Молитва Серафиму Саровскому об исцелении и удачи на торговлю

«О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, уможившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.»

Молитва Серафиму Саровскому о любви и замужестве

«О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме!

Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства

Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския

На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поём со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь!»

Молитва Серафиму Саровскому о помощи

«О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.»

Утренние молитвы Серафима Саровского

Всем мирянам, которые не могут выполнять полное прочтение утренней молитвы, Отец Серафим завещал следующее молитвенное правило:

«Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает: молитву Господню: Отче наш (трижды), в честь Пресвятой Троицы; потом песнь Богородице: Богородице Дево, радуйся (также трижды); и, наконец, Символ веры: Верую во единаго Бога (единожды). Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван.»

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Молитвы на утро :
  • Молитва Господу (Отче наш)
  • Богородице Дево, радуйся
  • Символ Веры

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва Господу (Отче наш)

Отче наш, сущий на Небесах!

Да святится имя Твоё;

да приидет Царствие Твоё;

да будет воля Твоя как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Богородице Дево, радуйся

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Читайте так же:  Самая сильная молитва от зла

Символ Веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

Вечерние молитвы Серафима Саровского

Всем мирянам, которые не могут выполнять полное прочтение вечерней молитвы, Отец Серафим завещал следующее молитвенное правило:

«Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает трижды Отче наш, трижды Богородице и однажды Символ веры. После того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением».

 • Молитвы на вечер :
  • Молитва Господу (Отче наш)
  • Богородице Дево, радуйся
  • Символ Веры

Все вечерние молитвы подряд:

Молитва Господу (Отче наш)

Отче наш, сущий на Небесах!

Да святится имя Твоё;

да приидет Царствие Твоё;

да будет воля Твоя как на небе, так и на земле.

Видео (кликните для воспроизведения).

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Богородице Дево, радуйся

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Символ Веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвы святому преподобному Серафиму Саровскому

Тропарь прп. Серафиму, Саровскому чудотворцу, глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, / и, Тому Единому работати пламенне вожделев, / непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, / умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, / избранник возлюблен Божия Матере явился еси. / Сего ради вопием ти: / спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси; и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави, и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоро послушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к Небесному упокоению, николиже любы твоя проста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николйже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поём со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь

О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Молитва святому Серафиму Саровскому
о стяжании Божественной любви

Преподобне Отче Серафиме, любовию Божественной исполненный, любви Божественной непрестанный служителю, любимче Матери Божественной Любви, услыши мя, малолюбящего и многоогорчающего тя. Даждь и мне быти ныне усердным служителем Благодатной Любви. Той убо любви, яже долготерпит, не завидует, не превозносится, милосердствует, не гордится, не бесчинствует, не ищет сил своих, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине: вся любит, всему веру емлет, вся терпит, яже николиже отпадает! Сия любви служителем быти мне и всем моим присным, и знаемым, и другом умоли Любовь изначальную, да послужив любовию Ей на земли, твоим ходатайством, молитвами Богородицы и всех святых достигну Царства любви и славы, и света, и припаду к стопам Владыки моего, давшего нам заповедь об истинной любви.

Отче любящий, не отрини мольбы сердца, любящего тя, и о прощении моих грехов любящего Бога умоли. Помози нам нести тяготы друг друга, не делать другим, чего себе не хотим, вся любовию покрывать, и с сердечною песнию любви окончив земную жизнь, начать с нею же радостно вечную жизнь в стране истинной любви. Помолись за нас, отче, нами любимый, отче, любящий нас! Аминь .

Православная электронная библиотека

3765 Всего книг

66025546 Всего чтений

Библиотека на мобильном

AppStore (IOS: Iphone, Ipad)


(QR-код в отдельном окне)

Play Google (Android)


(QR-код в отдельном окне)

Акафист преподобному Серафиму Саровскому

Источник: http://orthlib.ru. На церковно-славянском языке.

Если церковно-славянские шрифты не отображаются корректно на Вашем устройстве для чтения книг,
то обратитесь к разделу “Помощь”

Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями

Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как всегда в руках наших как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать, да нищего нет либо нечего дать. Захотели бы вы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. Захотели бы и другою какую-либо добродетель ради Христа сделать, да тоже сил нет или случая сыскать не можно. А до молитвы это уже никак не относится: на нее всякому и всегда есть возможность — богатому и бедному, знатному и простому, сильному и слабому, здоровому и больному, праведнику и грешнику.

Вот как молитесь: Господи, сподоби мне умереть христианскою кончиною, не остави меня, Господи, на Страшном суде Твоем не лиши Царствия Небесного! Царица Небесная, не остави меня!

Великое средство ко спасению — вера, особенно же непрестанная, сердечная молитва. Пример нам — святой Моисей молился сердцем, и Господь сказал Моисею: Моисее, Моисее, что вопиеши ко Мне? Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждал Амалика. Вот что есть молитва! Это непобедимая победа! Святой пророк Даниил говорит: Лучше мне умрети, нежели оставить молитву на мгновение ока. Молитвою пророк Даниил заградил уста львов, а три отрока угасили пещь огненную.

Призовем имя Господа — и спасемся. Когда у нас имя Божие будет на устах — мы спасены. Открый ко Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит: помилует тя, изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне (Пс. 36, 5-6), только повинись Господу, умоляй Его. Кто будет продолжать так, тот не лишится милости Божией. Молитва — путь ко Господу. Благоговейно причащающийся святых Таин, и не однажды в год, будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские: Всегда радуйтеся. Непрестанно молитися. О всем благодарите (1 Сол. 5 , 16-18). При таком блаженном и мирном состоянии души, верую, что по великой благости Божией, ознаменуется благодать и на роде причитающегося. Пред Господом один творящий волю Его — паче тьмы беззаконных.

Сильные молитвы Преподобному Серафиму Саровскому на каждый день

Святому Серафиму Саровскому молятся о здравии и исцелении, о замужестве и детях, о помощи и удаче, о снятии негатива. Утешитель и целитель, Преподобный Серафим Саровский известен как «скорый помощник», то есть святой, который явно и скоро отвечает на наши молитвы.

Святому Старцу Серафиму также молятся:

 • О душевной стойкости и обретении гармонии между внутренним миром и внешними обстоятельствами жизни.
 • Об исцелении от тяжких недугов (болезней позвоночника, ног). Еще при жизни по молитвам Серафима Саровского излечивались самые безнадежные больные.
 • О духовном исцелении от всяческих страстей и обретении умиротворения.
 • О прекращении злых нападок и искушений.
 • О выборе правильного пути в жизни.
 • Об успехе в торговых делах и в бизнесе.
 • О создании прочных семейных союзов.
 • О мире и согласии в семье, об обретении гармонии и благополучия.

Молитвы Серафиму Саровскому об исцелении и здравии

Молитвы Серафиму Саровскому об исцелении и здравии следует произносить на церковно-славянском языке, вне зависимости от того, где вы молитесь: в церкви ли или дома.

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче!

Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих.

К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися.

Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, уможившаяся, яко звезды небесныя:

се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления.

Темже и мы вопием ти:

о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века.

Преподобному Серафиму Саровскому молятся о здравии и исцелении и на современном русском языке:

О, великий старец из города Сарова!

Ни одному человеку ты уже оказал свою помощь, ни один не покинул тебя безутешным и несчастным, так и стань мне помощником и защитником,

пошли исцеление и решение проблем наших мирских, даруй мне здоровя поддержку твою,

сподобь меня на дела благородные и направь по пути единственно истинному, дабы игбежать грезопадения и удостоиться Царства Небесного!

Донеси до Господа о нас, рабех Божиих, благодатную твою молитву, да способствует она спасению нашему душевному, да оградит нас от грехопадений и и приведёт к покоянию,

да научит нас грешных, во еже беспреткновенно внити нам в Царство Вечное, дабы воспевать и славить там Святую Троицу во веки веков.

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в делах и удаче

Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Молитвы Преподобному Серафиму Саровскому о помощи на русском языке

О, великий угодниче Божий, пресвятый и преподобный отче наш, Серафиме! Одари поддержкой своей нас смиренных и немощных, грешных и недостойных, твоея благославения и помощи молящих.

Проникни к нам благосердием твоим и помози нам сохраняти и соблюдати заповеди, данные Отцом нашим Небесным, способствуй вере православной в нас укреплению,

покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевани и сделай нас достойными твоего предстательства пред Господом и Пречистой Девой,

дабы просить за нас смиренных. Сподоби нас недостойных, вопрошающих к тебе, святый угодниче, с верой и любовию!

Не отвернись от нас, ибо надеемся на заступление твоё. Направи нас на путь единственно истинный и сподоби быть достойными унаследования Царствия Небесного.

Да славим и поём имя Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков.

О пречудный отец Серафим, великий Саровский чудотворец, скорый помощник всем обращающимся к тебе!

Во дни земной жизни твоей никто не ушел от тебя неутешенным, но всем в радость были светлый лик твой и доброприветливые слова. Тебе дарованы дар исцелений, дар провидения, дар врачевания немощей душевных.

Теперь, когда призвал тебя Господь от земных трудов к небесному упокоению, любовь твоя к нам не оскудевает, чудеса твои многочисленны, как число звезд на небе, ибо людям по всей земле являешься ты и даруешь исцеления.

Так и мы взываем к тебе: о претихий и кроткий угодник Божий и великий молитвенник, не отвергни призывающих тебя и вознеси о нас благоприятную твою молитву ко Господу,

да укрепит Он наши силы, да дарует нам в этой земной жизни все необходимое и полезное для спасения души, да оградит он нас от грехопадений и да научит нас истинному покаянию, чтобы беспрепятственно войти нам в вечное Царствие Небесное,

где ты сейчас сияешь в вечной славе, и там благодарно воспевать со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

О великий угодник Божий, преподобный и Богоносный отец наш Серафим!

Обрати свое внимание с высот небесных на нас, смиренных и слабых, отягощенных множеством грехов, просящих твоей помощи и защиты!

Будь благодушен и милосерден к нам и помоги нам жить по заповедям Господним, быть твердыми в вере православной, усердно каяться в грехах наших, преуспевать в христианском благочестии и быть достойными твоего молитвенного ходатайства за нас к Богу.

О святой отец Божий, услышь нас, молящихся тебе с верой и любовью, не отвергни нас, нуждающихся в твоей защите. Сейчас и в час кончины нашей помоги нам и защити нас молитвами твоими от злобных диавольских козней,

да не победят нас враги наши, но да удостоимся с твоей помощью получить блаженство райских обителей.

На тебя надеемся, отец добросердечный: путеводи нас ко спасению и приведи нас к немеркнущему свету вечной жизни благоугодным ходатайством твоим у престола Пресвятой Троицы,

да восхвалим и воспоем со всеми святыми достойное всякого поклонения и славы имя Отца, и Сына, и Святого Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва Серафиму Саровскому о любви и замужестве

О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме!

Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих.

Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства

Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления;

ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския.

На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы,

да славим и поём со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Серафиму Саровскому о снятии негатива

Преподобный Серафим, Саровский Угодник.
За грехи и неверие Бог наказал, очистить молитвой себя приказал.
Пусть порча сойдет, все болезни уймутся, враги и завистники в дом не вернутся.

Да будет воля твоя. Аминь.

Серафим Саровский, Преподобный Угодник.
При жизни ты Богу поклонялся, от грехов молитвой удалялся.
Развей все негативные стенания, сними с души жестокие терзания.
Вода святая боли утолит, надеюсь, что Господь меня простит.

Да будет воля твоя. Аминь.

Саровский Угодник, Преподобный Серафим.
В смятении я веру подрываю, о злобе и обидах вспоминаю.
Бесовский негатив в душе селится, а тело быть измученным боится.
Сними оковы мерзости и тлена, избавь меня от вражеского плена.

Да будет воля твоя. Аминь.

Как читать молитвы Чудотворцу Серафиму Саровскому

Какую бы молитву вы ни читали Святому Чудотворцу Серафиму Саровскому, читать её следует, помня такие правила:

 • произносить слова молитвы нужно с чистым сердцем;
 • читать текст молитвы необходимо самостоятельно, проделывая это несколько раз, дабы усилить ее действие;
 • перед молитвой всё осознать и чётко определить то, что действительно является важным в данный момент.

И самое главное – искренне верить в каждое сказанное слово. Так через Святого Серафима Саровского оно дойдёт до самого Господа Бога – и тогда он окажет свою милость и подарит настоящую благодать.

Слушать Акафист (молебен) Серафиму Саровскому

Молитва Серафиму Саровскому текст с ударениями
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here