Молитва семи отрокам иже во ефесе

Полное описание: Молитва семи отрокам иже во ефесе - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва семи отрокам иже во ефесе

М у́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

В е́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Ин тропарь, глас 8:

Б лагоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели, / Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя, / о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим: / ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше, // всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

М и́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

Ин кондак, глас 4:

П росла́вивый на земли́ святы́я Твоя́ / пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́, / пресла́вным воста́нием отроко́в / показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́, / нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в, / и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти: // вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

О пречу́днии святи́и седмочи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на нас, любо́вию па́мять ва́шу чту́щих, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо в них исцели́те, скорбя́щия уте́шите; сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́, и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым семи отрокам Ефесским

Икона Образ Семь отроков Ефесских: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин), Антонин.

Молитва святым Семи отрокам, иже во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану (Константину), Антонину.

Молитва вторая семи отрокам Ефесским

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья семи отрокам Ефесским

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, молитв ради седми отроков ефесских, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спсения Твоего.

Молитва иная отрокам Ефесским

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя: низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О том же молятся Ангелу-хранителю младенца

Тропарь святым семи отрокам Ефесским

Тропарь, глас 4:
Велия веры чудесе, в пещере яко в чертозе царском святии седмь отроцы пребыша,
и умроша без тли, и по мнозех временных восташа яко от сна,
во уверение воскресения всех человеков: тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

Кондак, глас 4:
Мира сущая тленная презревая и нетленныя дары приемше, умерше кроме тления пребыша: темже востают по многих летех, все погребше лютех неверие:
яже во хвалении днесь вернии восхваляюще, Христа воспоим.

Читайте так же:  Молитва о вразумлении ближнего

Тропарь, глас 8-й:
Благочестия проповедники и воскресения умерших изобразители, Церкви столпы седмочисленныя, отроки всеблаженныя песньми восхвалим: тии бо по многих летех нетления, аки от сна воставше, всем возвестиша яве мертвых востание.

Кондак, глас 4-й:
Прославивый на земли святыя Твоя, прежде втораго и страшнаго пришествия Твоего, Христе. Преславным востанием отроков показал еси Воскресение неведящим е, нетленна одеяния и телеса явив, и царя уверил еси вопити: воистинну есть мертвых востание.

Акафист святым отрокам: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану, Антонину .

Другие молитвы

Все молитвы .

Утро вечера мудренее

Приходит ночь. Слипаются ресницы.

Давно пора отправиться в кровать.

Осталось лишь тихонько помолиться…

Поможет Бог – ты будешь крепко спать!

Если не спится – постарайтесь выбросить из головы тревожные мысли и подумайте о чем-то приятном: далеком безмятежном детстве, первых шагах ребенка, солнечных ваннах на морском берегу… Кроме этого врачи-сомнологи рекомендуют пересчитать воображаемое поголовье скота, перечитать скучную книгу или заняться вязанием-вышиванием, часто совершенно забывая о таких эффективных «колыбельных», как молитвы и жития святых.

Крепкий сон – это признак здоровья, а бессонница свидетельствует о волнении души или болезни тела

Избавиться от бессонницы чудесно помогает молитва святым семи отрокам Ефесским. Эти храбрые юноши телесно не пострадали от язычников, однако Церковь причисляет их к святым мученикам, так как они готовы были принять смерть за христианскую веру.

Святые отроки Ефесские телесно не пострадали от язычников, однако Церковь причисляет их к святым мученикам за готовность принять смерть за христианскую веру

…В далекие дни гонения на христиан в малазийском городе Ефесе жили семеро друзей: Максимилиан, Мартиниан, Иамвлих, Дионисий, Иоанн, Константин и Антонин. Отпрыски знатных семейств, они состояли на военной службе и вместе молились Богу, будучи христианами.

Не по годам умом пошли:

И чистоту сердец блюли

В постах, молитвах и смиренье.

В 250 году римский царь Декий Траян издал указ о том, что каждый житель империи под страхом казни должен публично принести жертву языческим идолам. Вскоре властитель прибыл в град Ефес.

Царь Декий Траян

Согнал на площадь местный люд,

Градоначальников, их семьи.

И тот час сотворили тут

Богам языческим моленье.

И кровь по требищу лилась,

И пламень жертвенный вздымался,

И чад, по воздухам клубясь,

Среди кумиров извивался.

Дошла очередь и до семерых отроков Ефесских – их схватили и привели к императору, который гневно призвал к повиновению.

Ему Максимилиан в ответ –

Один из этой седмерицы:

«Для нас иного бога нет,

Чем святый Бог – Один в трех Лицах!

Вселенной истинный Творец,

Его дыханием мы живы.

Он нам Владыко и Отец,

А ваши истуканы лживы!»

В древности град Ефес прославил языческий храм Артемиды, который был так велик и красив, что считался одним из семи чудес света. Также Ефес известен как город, где дважды останавливался и проповедовал святой апостол Павел во время своего третьего апостольского путешествия. Здесь же, согласно преданию, окончил земную жизнь святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
В 431 году именно в Ефесе состоялся Третий Вселенский Собор Христианской Церкви.

С храбрецов немедленно были сняты знаки воинского отличия; однако Декий временно отпустил их на свободу, надеясь, что «по зрелом размышлении» молодые люди отрекутся от Христа. В ответ друзья покинули город и укрылись в пещере на горе Охлон, посвятив время посту и молитвам:

«…Вознесем моленья глас

К Владыке всякого творенья,

Чтоб укрепил Всевышний нас

На предстоящие мученья!»

Однажды младший отрок Иамвлих, который ходил в город за хлебом, услышал, что император вновь требует привести к нему семерых юношей-христиан. Начав розыск и узнав о местонахождении беглецов, Декий велел замуровать вход в пещеру, обрекая мучеников на смерть от голода и жажды.

«Отныне пусть они не зрят

Людей и солнечного света!

Так будет изгнан и проклят

Любой, не слушавший завета!»

В память об ефесских героях двое тайных христиан из окружения Декия уложили поблизости среди камней ковчежец с оловянными дощечками, на которых вырезали имена семерых отроков и обстоятельства их страданий…

Воистину: здоровый сон – это Божий дар тому, кто всецело доверяет своему Создателю.

…Прошло двести лет. Гонения на христиан прекратились, хотя в Риме появились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во Второе пришествие Иисуса Христа. Так случилось, что именно через семерых отроков Ефесских Господь открыл неверующим тайну будущей жизни после смерти. Итак…

В один прекрасный день владелец участка земли на горе Охлон задумал построить каменный загон для скота, и его рабы разобрали вход в пещеру. В тот же миг погребенные внутри юноши по воле Божией ожили, как будто уснули только вчера.

Без малого две сотни лет

Они чудесным сном проспали.

Одежды, тел невинный цвет

В нетленье полном пребывали.

…Воздали Господу хвалу.

Им семерым тогда казалось,

Глядясь в пещеры полумглу:

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Молитва на любовь мужа

Все как в прошедший день осталось.

Вспомнив, что их разыскивает мучитель Декий, отроки решили явиться на его суд, дабы не посрамить Христовой веры:

«И если надо, кровь прольем

И смертных мук не убоимся.

Предстанем ныне пред царем,

И к жизни вечной устремимся!»

Укрепив дух молитвой, верные друзья по обыкновению поручили Иамвлиху купить хлеба, чтобы подкрепиться физически. Каково же было удивление молодого человека, когда в городе он увидел храм с крестом и услышал повсюду упоминание имени Божьего!

Он изумился: «Се Ефес,

Который я вчера оставил?

Где не был виден святый Крест,

И ярый царь язычник правил?!»

Местные жители в свою очередь были поражены внешним видом и речью Иамвлиха, а когда тот расплатился с торговцем старинной серебряной монетой, задержали его и привели к градоначальнику. После того как все выяснилось, сам император Феодосий поспешил в пещеру к святым отрокам, обнял их с почтеньем и любовью:

«Пусть будет всем еретикам,

Бог так предвозвещает нам

Души и тела Воскресенье!»

Беседуя с императором, Максимилиан и его товарищи неожиданно опустились на землю и почили смертным сном, на этот раз – до всеобщего воскресения. Опечаленный Феодосий решил с особой пышностью увековечить память Ефесских отроков:

И указал: всех семерых

В златых гробницах упокоить.

И праздник светлый в честь святых

С большим молением устроить.

Но на следующую ночь юноши явились императору во сне и попросили оставить их тела в той самой пещере, где они столько лет спали безмятежным сном.

Спит сном младенца

…«Ах, сколько людей на свете, которые только бессонными ночами впервые почувствовали и осознали свое душевное и духовное одиночество, только из этого, по-видимому, столь безутешного одиночества воззвали к Богу на небесах и нашли его! Потому что Он стоит ближе всех к страдающему бессонницей. Там, где жизнь кажется совершенно безутешною, сразу же появляется утешение. Там, где, казалось бы, гибнешь в своем одиночестве, легче всего находишь дорогу к Богу. А это ведь, несомненно, благороднейшее утешение и ценнейший дар», – писал русский философ, писатель и публицист Иван Ильин. Подтверждение его словам находим в четвертом псалме Давида: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (Пс. 4:9). Воистину: здоровый сон – это Божий дар тому, кто всецело доверяет своему Создателю.

Семь отроков Эфесских

Молитва святым семи отрокам во Ефесе

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя.

Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Автор: Администратор

 • Фото: Администратор

  –>

  Популярные туры:

  Продолжайте путешествие!
  • В храме Христа Спасителя пройдет выставка «Русь и Афон»

  21 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет в музейной галерее .

  На дворцовых развалинах

  После того как в Ореанде сгорел великолепный дворец, его владелец, великий князь .

  Приплыли!

  Белогвардейские корабли, бросившие якорь у берегов Туниса, подлежали утилизации. Но как быть .

  Храм в честь святой мученицы Татианы Римской в Люблине

  Владыка не поверил своим глазам: «Как? Два дня назад объезжал территорию, тут .

  Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-54816.

  Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

  Святые семь отроков Ефесских

  В 250 году император Деций отправился из Константинополя на Восток. Остановившись в Ефесе, он приказал горожанам собраться в капищах, чтобы принести жертвы богам. На третий день празднеств, организованных по этому случаю, император велел арестовать всех христиан. Иудеи и язычники помогали солдатам хватать всех верных, которых находили на улицах и площадях, чтобы заставить принести жертвы. Многие уступали под угрозой пыток, а тех, кто отказывался подчиниться, безжалостно убивали.

  Максимилиан, сын префекта города, и шесть других юношей из самых уважаемых семей, служившие в войске 1 , скорбели и проливали слезы о страданиях мучеников, а еще больше о погибших душах отступников. Каждый раз, узнавая о принесенной жертве, они шли в церковь молиться. Такое поведение не укрылось от язычников, которые донесли на них. Связанных, с глазами, еще не высохшими от слез, семерых юношей привели к императору. Отвечая на вопрос о причине их неповиновения, Максимилиан сказал за всех: «Мы знаем Бога, слава Которого наполняет небо и землю, и приносим Ему тайную жертву исповеданием веры и постоянной молитвой!» Разгневанный Деций приказал снять с них пояса – знаки воинского отличия и, притворяясь милосердным, велел развязать христиан и дал несколько дней на размышление, пока он не вернется в город.

  Читайте так же:  Польза чтения молитвы

  Посоветовавшись, семь юношей решили спрятаться в большой пещере на востоке от города и в тишине и молитве подготовиться к новой встрече с тираном. Пока они находились в этом убежище, Иамвлих, самый младший из них, приносил для всех еду и для этого время от времени спускался в город.

  Вернувшись в Ефес, Деций приказал привести ему христианских пленников, чтобы предложить им принести жертвы идолам. Узнав об этом, юноши усилили молитвы. Они взывали к Богу с таким жаром, что, когда вечером сели поесть хлеба, принесенного Иамвлихом, их охватил сон. По Промыслу Божию все они преставились с молитвой на устах.

  Рассерженный отсутствием юношей, Деций велел допросить их родителей, которые указали место убежища сыновей. Тогда он послал туда людей, приказав замуровать вход в пещеру, чтобы святые задохнулись. Царские слуги Феодор и Варв, которым было дано это поручение, сами являлись тайными христианами, но выполнили приказ скрепя сердце, а потом вырезали рассказ о мученичестве семи юношей на свинцовых табличках, положили их в ящик и спрятали поблизости.

  Спустя примерно 200 лет, в правление Феодосия Младшего (ок. 446), в Церкви возникла ересь, распространявшаяся Эгейским епископом Феодором. Его учение отрицало воскресение мертвых и приводило к погибели многие души. Видя это, благочестивый император Феодосий со слезами молил Бога явить истину. В это время некий Адатий, владелец земли, на которой находилась пещера с семью юношами, решил построить на этом месте загон для скота. Добывая камни для строительства, он раскопал вход в пещеру – и тотчас семь юношей ожили, как если бы уснули накануне. Они сразу вспомнили о преследованиях и о приказе Деция публично принести жертву. Максимилиан сказал: «Явимся к Децию! Не убоимся преследователей и не предадим нашей веры из трусости. Ты, Иамвлих, возьми деньги и иди в город купить хлеба. Возьми его больше обычного, поскольку мы очень голодны, и заодно узнай, не ищет ли нас император».

  Подойдя к городу, Иамвлих прежде всего удивился, увидев изображения креста на всех воротах. Не узнавая ни людей, ни домов, он спрашивал себя, не спит ли он или не пришел ли в другой город. На рынке он купил хлеб, но когда подал булочнику монеты, тот посмотрел на него с подозрением и спросил, не нашел ли он старый клад, потому что на монетах было изображение одного из давно правивших императоров. При этих словах Иамвлих задрожал от страха и, подумав, что его сейчас отведут к императору, хотел бежать, но торговцы схватили его и угрожали убить, если он не поделится сокровищами. Надев веревку на шею юноши, они повели его на торговую площадь.

  В этот момент толпа встретила проконсула, шедшего к епископу Стефану. Узнав о причине волнения, он спросил Иамвлиха, где тот нашел сокровища и где их прячет. Юноша ответил, что ничего не находил, а монеты достались ему от родителей. На вопрос, откуда он родом, Иамвлих ответил: «Я родился здесь, если этот город действительно Ефес», – и назвал своих родителей. Эти имена были неизвестны проконсулу и даже звучали непривычно. Рассердившись, он обвинил Иамвлиха в обмане, тогда как монеты двухсотлетней давности указывают на то, что он нашел клад. Иамвлих упал к его ногам и спросил, где находится император Деций. Когда ему сказали, что тот умер много лет назад, Иамвлих предложил проконсулу пройти к пещере и убедиться, что он вместе с товарищами скрывался там от гонений Деция.

  Проконсул в сопровождении епископа и большой толпы направился в пещеру, где были обнаружены свинцовые таблички с именами святых юношей. Проконсул и епископ написали императору, что чудесное явление семи юношей, умерших много лет назад, служит явным доказательством возможности телесного воскресения. Император поспешил в Ефес, встретился со святыми и оросил их ноги слезами. Подробно рассказав свою историю императору и присутствующим епископам, Максимилиан и его товарищи тихо опустились на землю и окончательно уснули смертным сном.

  Феодосий приказал изготовить семь золотых саркофагов и устроить юношам торжественные похороны, на которые созвал всех жителей Ефеса, бедных и богатых. Но на следующую ночь святые явились императору и попросили оставить их тела в той же пещере в ожидании всеобщего воскресения.

  Пещера Семи спящих отроков, традиционно отождествляемая с пещерой, где почила святая Мария Магдалина, стала известным местом паломничества. Почитание спящих юношей распространилось во всем христианском мире 2 .

  1 В более древних редакциях жития они названы молодыми воинами, но затем их стали представлять как детей, особенно в иконографической традиции.

  Читайте так же:  Молитва чтоб мальчик родился

  2 И даже отразилось в исламской традиции.

  Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
  адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

  Молитвы семи отрокам Ефесским

  Семь юношей, живших в III веке н. э, состоящих на службе у императора-язычника, пострадали за свою веру в Христа и стали символом эпохи, когда гонения на христиан поощрялись властями. Молитва семи отрокам Эфесским по сей день помогает многим родителям беспокойно спящих младенцев.

  Житие 7 отроков Эфесских

  Император Декий, в войсках которого служили юноши – христиане, открыто преследовал христиан. Для этого он заставлял всех заподозренных в христианской вере преклоняться языческим идолам и приносить жертвы. Семеро воинов не захотели отказываться от своей веры в Господа нашего, были допрошены и отпущены на время. Отроки отправились к пещере в горах, где укрылись от преследователей и возносили молитвы. Однако на следующий день они решили покориться судьбе и предстали перед судом императора, в результате чего по его приказу были замурованы в той самой пещере.

  Молитва 7 отрокам Ефесским появилась через двести лет, когда священники, разобрав завалы пещеры, обнаружили юношей живыми, но спящими. Такое чудо, сотворенное Господом, ещё раз укрепило веру христиан в воскресение плоти.

  В чем помогает молитва семи отрокам Эфесским?

  Сегодня православная церковь отмечает день памяти Эфесских юношей два раза в году – 4 августа и 22 октября.

  Молитва семи отрокам Ефесским, возносимая в эти дни в церквях и дома, помогает родителям справиться с беспокойным сном младенца. Данная молитва избавляет малышей от бессонницы и возвращает им здоровый, полноценный сон.

  Помогает молитва и при выборе жизненного пути, защищает от злых помыслов, укрепляет в вере Христовой и даже излечивает от душевных недугов.

  Тексты молитв 7 отрокам Эфесским, чтобы ребенок хорошо спал

  Первая молитва святым Семи отрокам, иже во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану (Константину), Антонину

  Боже великий, хвальный и непостижимый, и неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли, и образом Твоим почтивый его, Иисусе Христе, прежелаемое имя, со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, явися на рабе Твоем (имярек), и посети его душу и тело, умоляем от преславныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых Небесных Сил Безплотных, и честнаго славнаго пророка, и Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, иже во святых отец наших, и вселенских учителей, Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, Афанасия и Кирилла, Николая иже в Мирех, Спиридона чудотворца, и всех святых священноначальников, святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святых славных великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Мироточца, Феодора Стратилата, и всех святых мучеников, преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы Освященнаго, Феодосия общаго жития начальника,

  Антония и Феодосия Киево-Печерских, Онуфрия, Арсения, Афанасия Афонскаго, и всех преподобных, святых и исцелителей, безсребренников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Фалалея и Трифона и прочих, святаго праведнаго Иоанна Кронштадтскаго, святаго преподобнаго Иоанна Рыльскаго, святыя блаженныя Ксении Петербуржской и всех Твоих святых.

  И даждь ему сон упокоения, сон телесный здравия и спасения и живота, и крепость душевную и телесную, якоже посетил еси иногда Авимелеха угодника Твоего во храме Агриппове, и дал еси ему сон утешения, еже не видети падения Иерусалимова, и сего успивый сном питательным, и паки сего воскресивый во едином мгновении времене, в славу Твоея благости.

  Но и святыя Твоя славныя седмь отроки, исповедники и свидетели Твоего явления показавый, во дни Декия царя и отступника, и сия успивый в вертепе на лет сто и осмьдесят, яко младенцы согреваемыя в ложеснах матере своея, и никакоже претерпевшыя тления, в похвалу и славу человеколюбия Твоего, и в показание, и извещение нашего пакибытия, и воскресения всех.

  Сам убо человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имярек), и даруй ему здравие, крепость, и благомощие, Твоею благостию, яко от Тебе есть всяко даяние благо, и всяк дар свершен. Ты бо еси врач душ и телес наших, и Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  Молитва вторая

  О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

  Молитва третья

  Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, молитв ради седми отроков ефесских, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спсения Твоего.

  Тропарь и кондак святым семи отрокам Ефесским

  Тропарь, глас 4

  Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

  Ин тропарь, глас 8

  Благоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели,/ Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя,/ о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим:/ ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше,// всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

  Кондак, глас 4

  Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

  Ин кондак, глас 4

  Просла́вивый на земли́ святы́я Твоя́/ пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́,/ пресла́вным воста́нием отроко́в/ показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́,/ нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в,/ и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти:// вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

  Православная молитва – Православная книга

  Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
  Сайт: http://pravmolitva.ru/
  Почта: [email protected]
  Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

  Читайте так же:  Молитва о зачатии Богородице

  О чем молятся семи отрокам Ефесским

  Молитва
  семи отрокам Ефесским

  О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на ны, любовию память вашу чтущия, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: «Оставите детей приходити ко Мне». Болящия убо от них исцелите, скорбящия утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

  © Михаил Тихомиров
  Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ СВЯТЫМ БОЖИИМ С КРАТКИМИ СВЕДЕНИЯМИ О ЖИТИЯХ И ПОМОЩИ В РАЗНЫХ НУЖДАХ. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2018.

  Православная книга почтой pravmolitva.ru

  Главная – pravmolitva

  Тематические и традиционные молитвословы, акафисты, духовная литература.

  Православная молитва – Православная книга

  Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
  Сайт: http://pravmolitva.ru/
  Почта: [email protected]
  Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

  О чем молятся семи отрокам Ефесским

  Молитва
  семи отрокам Ефесским

  О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на ны, любовию память вашу чтущия, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: «Оставите детей приходити ко Мне». Болящия убо от них исцелите, скорбящия утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

  © Михаил Тихомиров
  Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ СВЯТЫМ БОЖИИМ С КРАТКИМИ СВЕДЕНИЯМИ О ЖИТИЯХ И ПОМОЩИ В РАЗНЫХ НУЖДАХ. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2017 (книга готовится к печати).

  Православная книга почтой
  pravmolitva.ru

  Главная – pravmolitva
  Видео (кликните для воспроизведения).

  Тематические молитвословы, акафисты и другая православная литература.

  Молитва семи отрокам иже во ефесе
  Оценка 5 проголосовавших: 1

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here