Молитва об упокоении животного

Полное описание: Молитва об упокоении животного - в детальных подробностях для наших читателей.

Помянник о живых и усопших

О живы́х *

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и сме́рть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя́ ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ все́м се́рдцем призыва́ющих Тя́; приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся́ лю́ди Твоя́ принося́щаго.

Перевод: Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты, от века Тебе присущие, ради которых Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в Тебя, претерпеть благоволил; и воскрес из мертвых, вознесся на небеса и восседаешь справа от Бога Отца, и призираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони ухо Твое, и услышь смиренное моление меня, непотребного раба Твоего, как аромат благоухания духовного, Тебе за весь народ Твой приносящего.

И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́ и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

И во-первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты приобрел драгоценною Твоею Кровью, и утверди, и укрепи, и расширь, умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость язычников обуздай, и ересей восстание скоро разрушь и искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ее, дабы нам тихую и безмятежную жизнь проводить во всяком благочестии и чистоте.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и ве́сь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ па́сти слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами и́х поми́луй и спаси́ мя́ гре́шнаго. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха (имя), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, также иереев и диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты поставил пасти духовное Твое стадо, и по молитвам их помилуй и спаси меня, грешного.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), и по святым его молитвам прости мои согрешения.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся́ бли́жняя ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй и́м ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их), братьев и сестер, и родных мне по плоти, и всех близких роду моему, и друзей, и даруй им земные Твои и небесные блага.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я́, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву и́м пода́ждь. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот, и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и заточении, особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры православной гонимых от язычников, безбожников, от отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре силою Твоею облегчение, свободу и избавление им подай.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй, по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся́ правосла́вныя Христиа́ны. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих отцов и братьев наших, и всех православных христиан.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже а́з безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злы́м и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему соблазнил, от и пути спасительного отвратил, и к делам злым и неподобающим привлек; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения их снова обрати.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя́, и творя́щия ми́ напа́сти, и не оста́ви и́х поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих меня, и причиняющих мне неприятности, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного.

Отступи́вшия от Правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослепленных светом Твоего познания просвети и к Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви причти.

О усо́пших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы Правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со святыми упокой.

Читайте так же:  Молитва перед экзаменом за детей

Помяни́, Го́споди, души́ усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена), и все́х сро́дников по пло́ти: и прости́ и́х вся́ согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя и́м Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение.

Помяни́, Го́споди, и вся́ в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде́ лежа́щия и повсю́ду Правосла́вныя Христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет све́т лица́ Твоего́, всели́, и на́с поми́луй, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и братьев наших и сестер, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и Человеколюбец. Аминь.

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в все́м пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и сестра́м на́шим, и сотвори́ и́м ве́чную па́мять. (Поклон) (Повторяется трижды)

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения: отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Молитва об упокоении животного

Подскажите как помолиться за умершего кота? Очень прошу помогите.

за животных молятся Гурию и Авиву, но не за упокой, а о здравии

Как-то так. Вспоминай его с благодарностью. но без скорби.

Молитв, к сожалению нет, в православии молятся о душе, а у животных ее вроде как нет. Но это не должно нам мешать любить их.

Читайте так же:  Какие читать молитвы перед исповедью и причастием

Никаких специальных молитв по моему нет.. .

Здравствуйте, батюшка! У нас не давно, в Новогоднюю ночь умер кот. Прожил он у нас 17 лет, и перед смертью заболел, долго мучился, но помочь ему уже нельзя было, а усыпить рука не поднималась. Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то молитва за упокой животных? Насколько мне известно, мнения по поводу есть ли у животных душа или нет расходятся, но мне бы хотелось, если есть какая-то молитва о животных, почитает ее об упокоении кота. Заранее спасибо за ответ.

Опубликовано Гость в Чт, 01/13/2011 – 21:22

отношение к животнымепископу Сергию

В любом случае, безусловно, что ЛИЧНОСТИ, индивидуальной безсмертной души, как у человека, у животных нет, и молиться об их упокоении – кощунственно. Чрезмерная привязанность к “братьям нашим меньшим”, вытесняющая из нас положенные чувства к нашим ближним – людям, – греховна.

Мы молим за всех наших друзей-зверей,

Особенно за тех, кто страдает,

За всех, на кого охотятся, кто потерялся,

Кого бросили, кто напуган или голоден;

За всех, кто должен быть усыплен.

Сжалься над ними, будь милостив!

А тем, кто должен о них заботиться,

Даруй сердца, полные сострадания,

Дай им добрые руки, подскажи ласковые слова.

Да будем мы истинными друзьями для зверей!

Да разделим с ними милость твою и благодать!

У животных ЕСТЬ Душа!

Господь, создав человека сказал – “Будешь властвовать над всеми Душами живыми. ” (с) Библия), а тогда кроме созданных Им животных и единственного человека больше никого не было.. .

Только в отличии от наших Душ, Души животных БЕЗГРЕШНЫ – не они совершали Первородный грех.. .

Так что, молиться о Братьях наших меньших не нужно – у них и так всё хорошо. .

Еще раз соболезную.

Еще раз соболезную.

Еще раз соболезную.

Подскажите как помолиться за умершего кота? Очень прошу помогите.

Да, в определённой степени грешно, с точки зрения церкви. Потому что в высшей степени бессмысленно.

Во-первых, я не представляю себе текст молитвы (например, православной), которая может читаться за упокой души умершего Шарика. Даже если Шарик был редчайшей по сообразительности собакой.

Во-вторых, давайте подумаем логически: о чём молиться, за что, по какому поводу? Об упокоении души? О прощении собаке или кошке всех их грехов? Ну, позвольте, не будем доходить до наипоследнего абсурда.

С человеческой, неофициальной точки зрения с Богом можно говорить о чём и о ком угодно. Можно считать Бога высшим разумом, создателем всех существ (в том числе и того, о котором молиться будем) или внутренним голосом. Но в любом случае Он нас поймёт, если слова будут искренними и добрыми.

Поэтому, грешно истребовать у Бога рая для Шарика. Но побеседовать о нём с Богом в тиши, как о лучшим из друзей – вполне можно.

Всякое дыхание да хвалит Господа!У животных есть души. Но они смертны. Поэтому за упокой души животного нет смысла молиться. Зато пока они рядом, можно молиться о пребывании в здравии, о помощи им в болезнях и о приюте их добрыми людьми. У животных даже есть свои святые покровители. Нет греха плакать об ушедшем друге, но лучше молить о даровании нового друга, похожего своими качествами на ушедшего.

Нет, я так не думаю. Ведь животное – тоже тварь божья. В молитву, настоящую, а не формальную, человек вкладывает душу, мысли, чувства, причём, самые сокровенные, честные. Вопрос для меня в данный момент очень актуален, к сожалению. Жаль, что я атеист по своему мировоззрению. Молиться не умею. Но говорю про себя: «почему, за что. так не должно быть. «

Думаю, нет. Не знаю, что говорят по этому поводу священнослужители разных религий, но молиться с чистыми помыслами о любимых существах не может быть греховным действием.

Вы спросите себя, тихонько-тихонько, и Ваша душа и сердце подскажут верный ответ.

Почему-то кажется, что он совпадет с моим.)

Не знаю как это называется – душа или что, но то, что они там наверху есть, это точно – я это сердцем чувствую. И грешки свои у них тоже есть. У меня 4 кошки – у каждой свой характер и свои грешки. А тяжело, когда они умирают – я думаю потому, что когда они вылетают в другую жизнь, им сложно расстаться с хозяином и поэтому нам вдвойне тяжело, когда они уходят – у них более чистые души, они как дети нам, и поэтому нам так тяжело.

Надо же, как всё рядом. У меня умерла мама, о которой молюсь ежедневно, а через неделю -любимый пёс, который служил нам много лет верой и правдой и который уходил, как человек, прощаясь. Ужасно жалко пса. Муж специально не показал мне его, знал, что буду реветь, как за родного человека. Вы,знаете, у меня не стоял вопрос:»Молиться ли мне за него?». Но если бы знала как? То обязательно это сделала бы и, думаю, Бог принял бы мои молитвы.

В христианстве куда не плюнь-все грех. В буддизме можно и нужно молиться за умерших животных читать мантры для их лучшего перерождения. Можно сделать животному перенос сознания (пхова) для его лучшего перерождения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Церковь говорит, что грешно, считает, наверное, что у них нет души, хотя, это, скорей к некоторым людям применимо

Читайте так же:  Молитва чтоб с работы не сократили

Когда умирает близкий нам человек, то наши молитвы обращены к тому, чтобы Господь взял его душу и он смог попасть в рай. Все молитвы об умерших посвящены только лишь этому.

В Библии сказано о том, что только человека наделили душой, за которую нужно молиться. А у животных души нет. Животные не совершают грехов, у них нет души, за которую следует молиться. Но зато мы достоверно не знаем о том, есть ли рай для животных. Но есть надежда увидеть их там, вместе с нами.

Так что думаю, что молиться нет смысла, а вот поплакать об ушедшем друге можно.

А я думала что все животные невинны по своей природе. Нужно ли молиться за их упокой? Если только это освободит сердце хозяина от страданий, то наверно полезно даже будет.

Еще раз соболезную.

Еще раз соболезную.

  • Можно ли молиться о животных: православный взгляд
  • Как составить частную жалобу
  • Как нарисовать охотника

Животные являются неотъемлемой частью природы окружающего мира. По православному вероучению весь тварный мир был сотворен Господом, следовательно и животные являются Божиим творением. Человек призван не только к личному освящению и святости, посредством личной благодати христианин должен облагораживать и обустраивать окружающий мир и все, что в нем находится.

Стоит разделять молитву о живых и умерших животных. Совершать поминовение умерших животных в православной традиции не принято. Есть мнение святых отцов, что все умершие животные наследуют Царствие небесное, ведь их природа не была искажена грехом (как это случилось с человеком).

В Библии встречается свидетельсто того, что праведник печется о жизни своего скота, а сердце нечестивцев жестоко по отношению к нему (Притч. 12:10). Попечение о животных может выражаться в молитве. Во многих православных молитвословах находятся специальные молитвы, читаемые во время болезни и падежа скота.

В православной традиции молиться за животных принято святым мученикам Флору и Лавру, святому Власию, а также российскому священномученику Афиногену. Из жития этих святых известно, что они имели особую благодать помогать скоту, исцеляя его от различных болезней.

Особо стоит сказать о поминовении животных на литургии. Такая практика не должна иметь место в православной Церкви, ведь за литургией молятся о людях. Поэтому неправильно подавать записки с кличками животных для литургийного молитвенного поминовения. На литургии можно молиться за скот Богу своими словами, а, заказывая специальный молебен, вписывать свое имя.

Животные болеют точно так же как люди, им необходима человеческая помощь и забота. Чтение молитвы об исцелении животного, посвященная святому Власию, способна помочь, так как в в большинстве случаев требуется всего лишь поддержать домашнее животное молитвой, что бы здоровье вернулось.

Православные правила не запрещают иметь домашнее животное, будь то кошка или собака. Если батюшка говорит обратное, он не прав, это всего лишь его личное негативное отношение к братьям нашим меньшим. Испокон веков человек жил рядом с животными, делил с ними пищу и кров. Единственное правило, собака или кошка должны знать свое место в жилище хозяина и не быть «выше» него.

Ответом на вопрос «можно ли молиться за животных?» будет однозначно ДА, без нашей поддержки им будет трудно. Мы в ответе за тех, кого приручили, помните об этом и будьте внимательны к своим питомцам.

В те времена прирученные звери становятся лучшими друзьями человека, помогая ему во всех сферах жизни. Мало кто знает, но почти у каждого вида, есть свой святой покровитель, которому и читается молитва, случись что. Эта традиция уходит вглубь веков, так для выздоровления крупного рогатого скота, читается молитва святому Власию, о здоровье или прибыли в стаде.

Чтобы попросить исцеления животных у святых, каждый год 29 июля, в день священномученика Афиногена, люди собирались у стен храма, где батюшки проводили священные ритуалы. Именно поэтому принято молиться о здоровье животного, мученику Афиногену. Текст прошения находится в конце статьи.

Еще раз соболезную.

Еще раз соболезную.

Православие — есть ли душа у животных

Многих верующих людей интересует вопрос есть ли душа у животных. Ведь наверняка каждый, кто держал в своем доме любимца знает, как тяжело его терять. И каждом бы хотелось, попав в рай встретить там своего любимца. Нужно сказать, что мнение на этот счет не однозначное. Одни священники утверждают, что она есть у животных, а другие говорят, что нет. Что об этом говорить нам Библия попробуем разобраться ниже.

Понятие душа каждый трактует по-своему. Те, кто верит в Бога понимают это слово как сознание, эмоции, характер. Для многих верующих люде душа означает еще и связь между жизнью и ожидаемой вечностью. Но эти понятия больше касаются человеческого существования.

Те, кто хоть раз держал животное на руках тоже скажет, что ему свойственные такие же эмоции как и человеку. Но это не совсем так. Да, животные также понимают и имеют свои эмоции, имеют индивидуальный характер. Конечно, у них есть наличие души, но согласно Библии, она по отличию от человеческой является разрушимой. То есть, после того как животное умирает — его душа умирает вместе с телом.

Уже на первых страницах Библии говорится о творении мира. Впервые понятие души встречается тогда, когда рассказывается о творении рыб и птиц. После чего идет повествование о том, что земля производит души животных. Потому на вопрос «Есть ли душа у животных?» православие дает утвердительный ответ, да она есть, но вот что происходит с душей после смерти, Библия однозначного ответа не дает.

Читайте так же:  Святая Матрона Московская молитва о помощи

Как уже упоминалось выше, куда попадают души животных после смерти православие не дает однозначного ответа. Но несмотря на это, все же некоторые священнослужители высказывают свое мнение на этот счет. Например:

  • священник Василий Великий упоминал в своих летописях о том, что душа бессловесных является единой, поэтому после не смотря на то, если при жизни каждый является индивидуальностью после смерти души животных восходят к единой общей живой душе;
  • святитель Филарет Московский, чья молитва оберег на каждый день известна каждому христианину, объясняет такое явление тем, что человек совокупляет в себе жизнь растений и животных. Он просто не может без них существовать, поэтому отечественные святые писания очень часто называют человека таким понятием как «человек малого мира». Согласно трактовки Филарета душа животного не просто растворяется в небытие, а переходит в новую, человеческую жизнь.

Мнение церкви

Как известно, в православной религии существует традиция, согласно которой после того как умирает человек, принято делать поминки по усопшему на 9 и 40-й день. Делается это для того, чтобы молитвами заступится за усопшего перед Богом. Но когда умирает кошка, собака или любое другое животное такой традиции нет.

Исходя из этого можно сказать, что православная церковь не совсем принимает мнение о том, что душа животного все же существует. Но среди православных верян существует мнение, что душа умершего животного поселяется в доме, где он жил при жизни. В таких случаях они могут мучать своего хозяина различными неприятностями под видом духов умерших.

Молитва об упокоении животного

2 октября 2019 в 04:21 — Марина Б.У.
Здравствуйте! Я мать одиночка, инвалид 2 группы. В 13 лет мне была сделана операция на головной мозг (была аневризма). Сейчас мне необходимо ехать на обследование и лечение в другой город, т.к. у меня . читать далее »

1 октября 2019 в 10:52 — Андрей Рыбак
Игорь Ашманов Игорь Ашманов: Нам точно нужно строить тоталитарный цифровой ад? Далеко не все эксперты в области информационных технологий поддерживают безумное стремление российской власти . читать далее »

30 сентября 2019 в 11:02 — Андрей Рыбак
Свт. Митрофан Воронежский. Сельский Старец Сегодня (2018) о. Николай отправлен за штат, но регулярно служит где придется, где примут и позволят настоятели. В Мечетке бывает но редко. Живет он в . читать далее »

28 сентября 2019 в 10:47 — Александр В.А.
Украина – на Содом! Хочется поделиться своей болью по вопросу противостояния с содомитами во время «митинга равенства» 15-го сентября 2019 года в Харькове. По следам этого события в СМИ появилось . читать далее »

27 сентября 2019 в 15:14 — Григорий Г.
схиархимандрит Иона Одесский (Игнатенко) Молитва схиархимандрита Ионы Одесского. читать далее »

26 сентября 2019 в 16:50 — Андрей Рыбак
Приблизиться к Богу можно только с пронзенным сердцем Памяти Афонского старца Макария (Тэнасе) 5 лет назад, 14 сентября 2014 года, не стало одного из замечательных румынских старцев иеродиакона . читать далее »

25 сентября 2019 в 21:29 — Андрей Рыбак
Число Бога. 1.61 Число Бога. Неопровержимое доказательство Бога Фильм конечно интересен как фактический материал. читать далее »

25 сентября 2019 в 10:49 — Эльвира
Здравствуйте, дорогие обитатели сайта. За окном дождь и холод, но пусть хорошая музыка принесет тепло в ваш дом и добрые мысли в сердце) Очень интересно выслушать ваше мнение о моем творчестве) Пусть . читать далее »

24 сентября 2019 в 19:43 — Андрей Рыбак
Манник Манник Ингредиенты: 10 г разрыхлителя для теста 20 г изюма по 1 стакану манной крупы, сахара и воды 1 пакетик ванильного сахара 1/2 стакана растительного масла 4 ст.л. . читать далее »

24 сентября 2019 в 11:21 — Кирилл Д.
«Так удалился от католической церкви Христос. » Сколько бед несет в себе наше невежество в вере, наши леность и небрежение в деле ее познания. «Како и во что веруем мы?» – это с одной стороны. С . читать далее »

Каякинг

Тренер сборной России по гребному слалому в классе лодок каноэ-одиночек среди мужчин будет ставить перед спортсменами на следующий год ещё более высокие задачи. Об этом Александр Липатов сказал в . читать далее »

Путешествия

“Апостол Андрей” возвращается домой. Покинув в утром субботу Архангельск, яхта прибыла на рейд Беломорска. Впервые “Апостол Андрей” пришёл в Карское море 20 лет назад с востока через пролив . читать далее »
Видео (кликните для воспроизведения).

1 октября 2019 в 16:42 — Андрей Бузик
Известный новосибирский фотохудожник, экстремал, руфер Вадим Махоров опубликовал в своем аккуанте в Instagram виды Горного Алтая, снятые с высоты с помощью квадрокоптера. Первая часть фотографий . читать далее »

1 октября 2019 в 10:43 — Владимир Лучит
Хотя б и в богопостижении, путём подъемлясь веры по ступеням Мироздания, всё ж совершенно миновать нам невозможно будет сферы эвристического знания. читать далее »

29 сентября 2019 в 15:59 — Андрей Бузик
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София Акафист святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии Память: 30 сентября (17 сентября ст. ст.) Утвержден для общецерковного . читать далее »

27 сентября 2019 в 18:03 — Андрей Рыбак
На Афоне в Русском монастыре отреставрирована мельница прп. Силуана На Афоне в русском монастыре отреставрирована мельница прп. Силуана Афонского, которая многие годы пребывала в запущенном . читать далее »

Читайте так же:  Молитва Матроне о примирении с любимым человеком

27 сентября 2019 в 11:34 — Андрей Рыбак
Бог любит смиренных и кротких Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! С Крестовоздвижением! Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и . читать далее »

26 сентября 2019 в 14:53 — Андрей Бузик
27 СЕНТЯБРЯ — ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — этот праздник установлен в память о том, как равноапостольная царица Елена . читать далее »

25 сентября 2019 в 16:10 — Андрей Бузик
Старец Паисий Святогорец Самым большим гордецом является не тот, кто с гордостью хвалит себя, но тот, кто хвалится своим смирением. Тот, кто оправдывает себя, когда грешит, превращает свое сердце в . читать далее »

24 сентября 2019 в 21:52 — Андрей Рыбак
Какие продукты можно запасти на случай кризиса Какие продукты можно запасти на случай кризиса Пpигодно для создания домашнего запаса продуктов: – Стерилизованные мясные консервы в классических . читать далее »

24 сентября 2019 в 17:53 — Андрей Рыбак
Св. прор. Захария Книга Пророка Захарии Глава 1 Агг 1, 1 1 Езд 4, 24 1 Езд 5, 1 1 В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, . читать далее »

24 сентября 2019 в 09:19 — Андрей Рыбак
Протоиерей Фёдор Конюхов .videoWrapper .videoWrapper iframe

Скайранинг

В воскресенье прошел юбилейный Verticale du Grand Serre старт проводится уже в десятый раз, во французских Альпах, в 30 км от города Гренобль. 27-летняя француженка Аксель Молларет побила сразу три . читать далее »

Туризм

В первоуральских лесах замечены военные со всей России. В окрестностях города они проходят тропу препятствий длиной больше ста километров. Это чемпионат Вооружённых сил по спортивному туризму в . читать далее »

1 октября 2019 в 15:44 — Андрей Бузик
19 сентября по старому стилю / 2 октября по новому стилю среда Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. День постный Пища с растительным маслом. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. . читать далее »

30 сентября 2019 в 17:00 — Андрей Бузик
Сегодня день рождения отмечает актриса Вера Васильева. Смотрите спектакль «Пиковая дама» с актрисой в главной роли. графиня в исполнении Веры Васильевой Повесть Александра Пушкина претерпела множество . читать далее »

28 сентября 2019 в 15:33 — Андрей Бузик
Народное средство от болезней легких, которым лечили наши бабушки. Очень много людей страдает заболеваниями дыхательных путей. Наиболее распространенными недугами являются астма, бронхит и различные . читать далее »

27 сентября 2019 в 16:12 — Андрей Бузик
Многие из вас смотрели фильм Павла Лунгина «Остров» (2006), некоторые пересматривали. Что-то брало за душу, чего-то не понимали, что-то открывали для себя. А о чем этот фильм? Чтобы ответить на этот . читать далее »

26 сентября 2019 в 22:36 — Андрей Рыбак
В ответ на подлые удары США освободим СССР. Логика работы российской провинции в американской империи. Евгений Федоров читать далее »

25 сентября 2019 в 22:57 — Андрей Рыбак
Неявные последствия цифровой революции Дмитрий Перетолчин. Георгий Малинецкий. Неявные последствия цифровой революции читать далее »

25 сентября 2019 в 15:07 — Костюченко Сергей
Встреча Человека и Бога ключевые моменты – кратко Время действовать Господу. (Псалом 118, 126) Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством . читать далее »

24 сентября 2019 в 20:55 — Андрей Рыбак
И душа с душою говорит Христос никогда не сделал ни одного замечания по поводу тела человека. Он не сказал Закхею: «Как ты мал!» Не сказал Иуде: «Как ты безобразен!» Не сказал расслабленному: «Как ты . читать далее »

24 сентября 2019 в 14:42 — Андрей Бузик
Благодатная Оптина. Под сенью вековых деревьев заповедного оптинского леса вокруг скромного Иоанно – Предтеченского храма, в маленьких деревянных хибарках вот уже почти два века теплится скитская . читать далее »

24 сентября 2019 в 08:52 — Андрей Рыбак
Какова цель христианского брака? Только ли рождение детей? Какова цель христианского брака? Только ли рождение детей? – Брак в христианстве имеет особое религиозное измерение. По воле Творца . читать далее »

Фридайвинг

9 14 сентября во Франции, в бухте Вильфранш состоялся глубинный чемпионат мира по фридайвингу по версии AIDA 2019. По многим параметрам этот чемпионат должен был стать самым значительным событием . читать далее »

Парашютизм

Дайджест за 18-22 сентября 2019. Как ни крути, а короткие ночи мы уже прошли, а как гласит народная пословица – “равноденствие весною свет кажет, осенью – сумерки”. Настоящая осенняя погода пришла на . читать далее »
Молитва об упокоении животного
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here