Молитва о здравии некрещеного болящего

Полное описание: Молитва о здравии некрещеного болящего - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва перед зачетом

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении, здравии, здоровье

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Николаю читают молитвы о здравии и исцелении, обращаются за помощью и спасением. Издавна Святой Николай считается покровителем детей, купцов и моряков. Всю свою жизнь Святейший посвятил служению Иисусу Христу и христианской вере.

Николай Чудотворец, или как его еще принято называть – Николай Угодник знаком людям еще с раннего детства. Ведь в день почитания Чудотворца, детки находят под своими подушками сладости. Как гласит поверье: «К послушным деткам, приходит Святой с конфеткой, а к непослушным – с лозинкой».

На сегодняшний день мощи Чудотворца хранятся в Базилике Святого Николая (Бари). Часть мощей Угодника сохранилась в храме Святого Николая в Турции.

О здравии болящего молятся иконе Святого

Произносить прощение к Святому Угоднику стоит, непременно, перед иконой. В каждом доме, в красном углу, рядом с Образами Господа Бога и Матери Божией, должна стоять икона Николая Чудотворца. Сейчас нередко можно встретить иконы-книжки, состоящие из трех частей: в центре – Иисус Христос – сын Господний, справа – Дева Мария – Матерь Божия, слева – Чудотворец Николая.

Икона Николая — одна из главнейших святых в православном храме. Считается, что если Вам подарили лик этого святого, значит, одаривший человек очень уважает Вас и желает самых наилучших свершений в судьбе.

Чтить Святого Угодника Божиего Николая Чудотворца принято 19 декабря, по новому стилю. В этот день, чтят день смерти Чудотворца. А 11 августа, по новому стилю, православные почитают день рождения Николая.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Святого Николая православные величают Чудотворцем и всегда прибегают к нему за помощью об исцелении от болезни. Чудодейственные молитвы перед иконой Божьего Угодника принесли Божию благодать в ни одну тысячу домов.

Как молиться о помощи в болезни

 • Перед молитвой Святому, обязательно необходимо очистить мысли свои, от всякого грешного, распутного и черного.
 • Потом, необходимо через Николая попросить Божиего прощения за грехи сотворенные.
 • Только после всего вышесказанного, можно обратиться к Николаю Чудотворцу с искренней молитвой о помощи в здоровье.
Читайте так же:  Достойно есть молитва яко воистину

Молитва о болящих на исцеление произноситься следующими словами:

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго
мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое
милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

О здравии ребенка

Очень страшно, когда болеют детки. Мать, страдающая над кроватью родного дитя, готова на все, лишь бы малыш выздоровел. Николай Чудотворец издавна считается покровителем детей.

Поэтому у каждой матери, всегда есть иконка Чудотворца у кровати малыша и заготовлен текст молитвы, дабы в любой момент его прочитать в обращение к Николаю. О здоровье детей молятся Святейшему, он слышит эти прошения и исцеляет от любого недуга физического.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении ребенка произносится особым образом:

 • Важно! — Уединиться в отдельной комнате;
 • Зажечь три церковных свечи;
 • Рядом со свечами поставить Святого;
 • Подле иконы должна обязательно стоять святая вода;
 • Прочитать молитву «Отче Наш».
 • Только после всего вышеперечисленного обращаемся к Угоднику так:

«О, Святой Николай Угодник. Помоги выздороветь моему любимому чаду и не прогневайся на меня за греховную скорбь. Аминь».

О здравии родителей и близких

Молитва Николаю Чудотворцу о болящем родственнике несет в себе особую силу. Мы всегда переживаем за близких, которые болеют. Существует одна хорошая фраза: «Ни одна церковь не слышала столько искренних молитв, как стены больницы».

И это правда! Близкий тебе человек лежит на больничной койке, врач говорит, что сделал все, что смог, и остается надеяться на чудо – вот это жутко. Сразу думаешь о том, как можешь ему помочь, какое чудо должно случиться.

Спустя время понимаешь, о чем говорил доктор и начинаешь молиться. Просишь Господа Бога, всех Святых и Великомучеников о помощи, об исцелении близкого. В голове перебираются строчки молитв.

В такие моменты, любая помощь будет кстати. Все, о чем ты думаешь, все, о чем ты молишься, любая молитва об исцелении больного будет услышана. И не важно, о чем будет произнесена молитва – о здравии или о помиловании, о срастании кости или об исцелении от рака, она долетит до взора Божьего и тут только Он вправе решать, жить человеку или подняться его душе на небеса.

Как бы там ни было в жизни, что бы ни случилось, церковь рада принять любого. Даже если все хорошо сейчас, никто не застрахован от крутого поворота на жизненном пути в дальнейшем.

Поэтому не нужно бояться или стесняться, дабы зайти в церковь. Там необходимо бывать хоть иногда. Если нет мыслей, о чем просить Бога, просто можно поставить свечку, заказать молитву о здоровье, поблагодарить за все, перекреститься и ступать по своим делам. А Николай Чудотворец, непременно станет посредником между человеком и Всевышним и поможет сотворить настоящее Чудо.

Храни Вас Господь!

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитвы за некрещеных живых и умерших

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

На сегодняшний день существует множество разнообразных споров насчет того, можно ли молиться о здравии некрещеного человека. Одни на этот счет утверждают, что просить Господа за таких людей категорически нельзя. Обосновывают это тем, что человек, не принявший крещение, ставит свою персону против церковных канонов, отвергая святыню Божьего Храма.

Другие говорят, что Бога можно просить даже о заблудших овцах, поэтому он обязательно услышит Вашу молитву за некрещеных людей.

Судя по многочисленным рассуждениям священнослужителей на эту тему, можно смело сделать вывод. На вопрос можно ли читать молитву за некрещеных детей или взрослых? Ответить можно так: конечно же, можно, почему нет?

В церковных источниках даже хранятся настоящие молитвы о некрещеных людях. В таких молитвословиях люди обращаются к Богу за прощение грешников и возможность вернуть их в лоно божественного храма.

Об усопшем некрещеном – молебны мученику Уару

Если Вы хотите достучаться до Господа и просить покровительства за человека, который не прошел Таинство крещения, то лучше обращаться к покровителям заблудших. Одним из таких покровителей считается святой праведник Уар. Этот Святой еще при жизни молился за упокой некрещеных для защиты господней.

К Святому Уару обращаются:

 • за живущих заблудших людей;
 • за детей, не принявших крещение;
 • за не родившихся младенцев;
 • за некрещеного умершего младенца, который не успел принять Таинство;
 • за умерших заблудших людей.

Слова молитвословия к данному Святому Мученику:

«О, святый мучениче Уаре досточудный, ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою Небесною, Иже дарова тебе благодать великаго к Нему дерзновения, и ныне предстоиши Ему со Ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом Безначальнаго Сияния наслаждаешися: воспомяни и наших сродников томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными (имена), потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца во веки веков. Аминь».

Молитвы о некрещеных умерших людях

Церковь к заблудшим душам имеет неоднозначное отношение. Но там не менее, существует настоящее молитвословие к Господу за таких людей. А многие священнослужителя даже заявляют, что каждый человек вправе просить Божью защиту.

Читайте так же:  Какие молитвы читать о помощи

Однако нужно помнить, что церковь запрещает заказывать литургии и отпевать заблудшие души. Вы можете прочесть только частное молитвословие об умершем. При этом, будучи вне влияния церкви.

Молясь за умершую душу, Вы не только поддерживаете усопшего, но также и себя. Ведь, как известно, молитвословие позволяет умолить грусть, скорбь о достойном человеке, который был важной частью вашей жизни.

Молитва за некрещеных усопших Господу

Многие люди часто задаются вопросом: «кому можно молиться за души умерших людей, которые не приняли православного крещения?» Священнослужители говорят, что можно обращаться с молитвословием не только к Богу, но и к Святым. Помните, что искренние молитвы от чистого сердца обязательно дойдут до адресата. Каждый человек на планете имеет право на покровительство Всевышнего и его прощение.

Молиться за людей, не принявших крещение, можно даже людям без веры или перешедших в иное вероисповедание. К тому же в православной церкви по сегодняшний день нет конкретного мнения на тему того, нужно ли считать крещеных католиков христианами или все же нет.

Просить Всевышнего можно такими словами:

«Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постава мне во грех сей молитвы моей. Но да будет Святая воля Твоя»

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите так же и видео о молитве за некрещеных людей:

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Сильные молитвы о здравии болящего (православные) Пантелеймону Целителю, Матронушке, Богородице

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Видео (кликните для воспроизведения).

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Многие люди читают молитвы о здравии больных близких, родных, детей, ради исцеления определенных недугов. Молитвы можно слушать в божьем храме, читать дома или же проговаривать самим. Подобные молитвы могут применяться для исцеления после операций, например, или же как прошение о сильном здоровье младенцев, внуков, сыновей, родителей в дальнейшем. Ниже рассмотрим молитвы, которые помогут позаботиться о здоровье родственников и близких, а также предостеречь от болезней.

Молитва Пантелеймону Целителю о здравии

Многие молитвы о здравии направлены к целителю Пантелеймону, поскольку он считается одним из самых сильный чудотворцев и врачевателей. Однажды на улице он увидел мертвого ребенка, которого укусила ехидна. Недолго думая целитель начал молиться Богу, чтобы ребенок ожил, а ехидна забрала недуг себе. Так и случилось, с тех пор, многие люди обращались к нему за помощью, а он стал последователем Христа.

Одна из молитв, которую вы можете использовать, является молитва Пателеймону Целителю.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Эту сильную молитву можно применять, как к больным младенцам, так и к взрослым сынам, дочерям, к любимым мужьям/женам, родителям и другим близким родственникам.

Есть еще одна молитва Пантелеймону о здравии болящего:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва Матронушке о здравии

Матрона Московская является святой слепой Русской церкви. Согласно истории, у же в возрасте восьми лет, девочка могла
исцелять тяжело больных людей, и она постоянно молилась богу. Так же она предсказывала будущее. Матрона постоянно принимала людей и исцеляла их в дневное время, а ночью молилась. Она была образцом веры для всех монахинь.

Одной из самых сильных молитв за здравие больного человека является молитва матроне. Ей молятся родители за детей, мамы за целые семьи, любой человек может скрестить пальцы в мольбе за самых ближних: сестер, братьев, племянников, друзей и даже помолится в защите от врагов. Матронушка всем поможет, особенно, если поставить перед ее иконой свечку; очень важно побывать перед ее иконой и помолиться в ее присутствии.

Молитва Московской Матроне о здравии:

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне о здравии ребенка:

Это сильная молитва о здравии о детях, особенно если вы духовно настроились и очистились.

Блаженная Старица Матрона, в скорбный час обращаюсь к тебе. Прости мне все греховные слабости и отринь все бесовские гадости. Помоги моему чаду побыстрей исцелиться и верой в Бога напиться. Не наказывай ребенка болью, хворью и телесными недугами. Не терзай его душу страданием. Уповаю на помощь твою и опять о здоровье молю. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва сорокоуст о здравии

Сорокоусты – это молитвы, которые совершаются в церкви на протяжении сорока дней. Все это время из просфоры изымаются частицы, так же вы подаете листик с именами людей, за которых необходимо помолится. Сорокоусты можно заказывать в любое время кроме поста. Можно так же заказывать просто молитву об упокоении или о здравии, где также подается листик с именами необходимых людей.

Читайте так же:  Молитвы чтобы парень вернулся

Молитва Богородице о детях о здравии

Богородица – матерь божья, Иисуса Христа. Она считается святой, поскольку смогла родить сына в непорочном зачатии, к тому же она так же помогала людям и родила великого святого человека. Многие люди часто ей молятся как о здравии, так и благополучии.

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь

Молитва о здравии Господу

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Молитву о здравии болеющего ребенка можно совершать любому святому, поэтому выбор за вами. Самое главное ваша вера.

А так же смотрите видео, как правильно ставить свечку за здравие!

Молитва некрещеных, о некрещеных

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Сегодня существует много споров на тему существуют ли молитвы за некрещенных. И вообще можно ли о них возносить молитвенные прошения. По мнению одних христиан за таких людей ни в коем случае нельзя просить перед Всевышним и святыми, так как они не приняли крещения, что в свою очередь ставит под сомнения особь перед принятиям церковных канонов. Также не принятия крещения многими рассматривается как отречения от святынь Божьих. По мнению же других верян просить перед Всевышним можно за каждого живого и неживого человека. Поэтому и рекомендуют возносить молитву некрещеных и о некрещенных в разных жизненных ситуациях. Главное, не то прошел и человек таинство крещения, а присутствует ли у него в сердце вера в Господа Бога.

Келейная молитва за некрещеных о здравии

Многие священнослужители православной церкви рассуждают на данную тему. Среди разных суждений есть разные мнения и за и против. Но судя по высказываниям многих святых отцов можно сделать вывод, что о некрещенных не только можно возносить молитвы, а нужно. Существует даже специальное молитвенное прошение. В таких молитвах верующие просят защиты Бога за некрещенных и молят о том, чтобы он простил грехи и наставил на путь истинный их.

Келейное молитвенное прошение о здравии детей и взрослых читается Богоматери. Ее можно читать как в храме, так и дома перед ликом святой. Перед этим нужно обязательно перед иконой Божьей Матери поставить зажженную свечку или лампадку. За некрещенных можно читать молитву в следующих случаях:

Ответы на вопросы

Фото: Фотобанк Лори

Молитва за ближних

Верующий человек должен молиться о ближних и страждущих, особенно если нет возможности помочь другими действиями.

Ближние — это все люди, с которыми мы имеем дело:

 • родственники
 • друзья
 • коллеги по работе
 • соседи
 • все те, кто нуждается в нашей помощи

Любого из них можно помянуть в молитве.

За некрещеных можно ставить свечи перед иконами и молиться дома своими словами.

Если человек вам не знаком, но очевидно нуждается в молитвах, узнайте его имя и крещен ли он. Если крещен, о нем можно подать записку в храме.

Молитвы за ближних будут услышаны и приняты Господом только в том случае, если совершаются с любовью и искренней благожелательностью. Такие молитвы равноценны подвигу, и Господь прощает за них грехи молящихся.

Как молиться о ближних в нужде

У христиан принято в случае болезней, скорбей, житейских трудностей просить друг друга о молитве. Можно молиться в церкви и можно совершать домашнюю молитву (она также называется келейной). Но важно, чтобы тот, за кого молятся, сам хотел принять помощь и спастись.

Церковная молитва о ближнем

В храме можно ставить свечи и подавать записки о здравии или упокоении близких людей. Записки пишутся у свечного ящика, который, как правило, расположен в храме около самого входа. Там же можно купить свечи.

Читайте так же:  Молитвы на удачное завершение дела

Ставить свечи можно о здравии как православных христиан, так и некрещеных либо представителей других конфессий. Купленную свечу нужно поставить в один из подсвечников около икон. Ставя свечу, попросите своими словами у Бога здоровья, сил, душевного покоя для того, о ком вы молитесь.

Не ставьте свечу о здравии на канун — столик с распятием, который обычно стоит в левой стороне храма: там ставятся свечи об упокоении!

Записки пишутся только о православных христианах: имена, упомянутые в записке, зачитываются священником во время Литургии, это равноценно личному участию перечисленных людей в общей литургической молитве, что возможно только для верующих.

Записка оформляется так: вверху изображается восьмиконечный православный крест, а под ним пишется заголовок «О здравии» (или «О упокоении»). Ниже, по одному на строке, перечисляются имена в родительном падеже в той форме, в которой имя значится в православном календаре (например, Светлана — Фотиния, Юрий — Георгий). Записку нужно отдать дежурной у свечного ящика.

Домашняя молитва о ближнем

Домашние молитвы о ближних читаются в конце утреннего молитвенного правила. В текст молитвенного правила, которое приведено в молитвослове, входят краткие и продолжительные молитвы о живых и об усопших.

Существуют особые молитвы о болящих, путешествующих, терпящих какие-то особые скорби и нужды. Их также читают в конце утреннего или вечернего молитвенного правила. Эти молитвы тоже можно найти в молитвослове.

Для того чтобы перечислить всех, о ком молитесь, и не упустить ни одного имени, их заносят в специальную тетрадку или блокнот — помянник, который используют во время молитвы.

Воспоминание о родных и близких в молитве

Хотя все люди для христианина ближние, существуют те, за которых мы несем больше всего ответственности перед Богом, — наши родные и домочадцы: супруги, дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, свекровь или теща. О них нужно молиться постоянно, каждый день.

Как молиться за родственников

Имена родственников обязательно нужно занести в помянник и читать о них молитву в конце утреннего молитвенного правила.

Каждый раз, приходя в храм на Литургию, заказывайте о них записки. Если требуются особо усердные молитвы, можно заказать сорокоуст — церковное поминовение в течение 40 следующих Литургий.

Как молиться за крестника?

Быть крестным или крестной — большая ответственность. Крестные родители непосредственно участвуют в чине крещения младенца, а впоследствии помогают родителям в его христианском воспитании.

В случае смерти родителей крестные заботятся о крестниках как о родных детях.

Помимо перечисленного, крестные обязаны молиться за крестника и научить его самого молиться.

Крестным может быть воцерковленный человек, знающий основы православной веры. В последние несколько лет в храмах совершаются предварительные — так называемые огласительные беседы для родителей и будущих крестных перед крещением.

Наличие двух крестных не обязательно — крестный может быть один, одного пола с ребенком.

Молитва крестной матери и крестного отца во время крещения ребенка – какие молитвы надо знать?

Во время крещения крестный вместо младенца отвечает на вопросы священника, задаваемые по три раза:

– «Отрицаешилися сатаны?» («Отрекаешься ли от сатаны?») – «Отрицаюся», «Отрекохся» («Отрекаюсь», «Отрекся») ;

– «Сочетаваешилися Христу?» («Сочетаешься ли со Христом?»): «Сочетаваюся», «Сочетахся» («Сочетаюсь», «Сочетался»).

После этого крестный (или крестная) читает за ребенка Символ веры.

Можно ли молиться за некрещеных?

Согласно древнему правилу, нельзя гласно молиться (то есть на богослужении в храме) о некрещеных людях.

На Литургии, когда приносится евхаристическая Жертва за членов Церкви, о некрещеных нельзя молиться даже про себя.

Как молиться за некрещеных близких

У многих верующих людей есть некрещеные друзья или родственники. Поминовение их на Литургии невозможно, поэтому записки подавать о них нельзя. Однако можно ставить свечи и поминать в домашней молитве.

Молиться о здравии живых некрещеных родственников дома можно так же, как и о здравии крещеных, добавив к имени слово «некрещеный». Можно также добавить фразу «и сподоби, Господи, его (ее) принять святое крещение», особенно если молитесь о некрещеном младенце.

Молясь об умерших некрещеных, нужно понимать, что они могут не желать вечной жизни с Богом. Поэтому настоятельно не рекомендуется молиться о самоубийцах: они сделали свой выбор, и молиться о упокоении их в Царствии Небесном будет насилием.

Существуют молитвы об обращении неверующих или отступивших от православной веры: молящийся просит Бога и Пресвятую Богородицу смягчить сердце заблудшего и привести его к истинной вере.

Как молиться за некрещеных младенцев

О младенцах до их крещения молиться можно и нужно – своими словами в домашней молитве, не только Господу Иисусу Христу, но и Богородице, и святым.

В храме можно подавать записку о здравии, где пишется имя матери (в родительном падеже) и добавляются слова «со чадом».

Можно ли молиться за человека другой веры и как правильно

С точки зрения Православной Церкви, нехристиане, даже если они не атеисты, — это люди, не просвещенные светом Христовым и не относящиеся к истинной Церкви. О них молиться следует точно так же, как о некрещеных, можно ставить свечи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вопрос о том, как следует молиться об инославных христианах (католиках, протестантах, армянах, коптах) и допустимо ли в некоторых исключительных случаях поминать их во время церковной службы, до сих пор остается открытым. Как среди сторонников, так и среди противников такого поминовения были авторитетные святые.

Молитва о здравии некрещеного болящего
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here