Молитва о вразумлении ближнего

Полное описание: Молитва о вразумлении ближнего - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитвы в недоумении, как поступить

Иисусова молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Дай, Го́споди, моему́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

Преподобному Силуану Афонскому

Святителю Иоанну Златоусту

Св. Ангелу-Хранителю *

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

Тропарь, глас 4

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спаси́ нас.

Перевод: Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, ибо по грехам нашим не наказываешь нас, но по человеколюбию милуешь, избавь нас от ада, болезни и скорби и спаси нас.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы о вразумлении

Издревле дьявольские козни пытаются совратить правоверного христианина и сбить его с пути истинного. Современный мир готовит множество соблазнов:

  • алкоголь и наркомания;
  • распутный образ жизни;
  • вольнодумство и беззаконие;
  • азартные игры;
  • корыстолюбие и карьеризм;
  • жестокосердие, эгоизм и самолюбие.

Пагубные увлечения приводят к стрессам и депрессиям, которые основательно подрывают здоровье человека. Эффективным средством является молитва о вразумлении ближнего.

Сильные молитвы о вразумлении заблудшего человека

Волей Всевышнего верующий идет достойно по своей судьбе. Отклонение от законов Божеских предвещает огромное несчастье, как для отступника, так и для всей его семьи. Что же делать, если вы заметили странное поведение близкого человека?

Надо незамедлительно обратиться за помощью к Господу и прочитать молитвы о вразумлении человека.

Существует несколько сильных молитв, которые обязательно помогут в беде. Среди них обращения к Иоанну Златоусту, Силуану Афонскому и молитва ангелу хранителю.

Молитва Святому Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь

Молитва Преподобному Силуану Афонскому

О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней – мертвых, живых и грядущих – не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости. Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира – Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребити любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему – земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися. Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Иоанну Златоусту

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается.

Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звездо, начальствующим – правления мудраго образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши.

Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть союз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася.

Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раби Божии (имена), раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющии, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для возвращения на путь истинный

Чудо православной молитвы испытали уже многие вернувшиеся из страны неверия люди. Словом Божественным можно исцелить грешника и наставить его на путь истинный, так что он сам осознает свои ошибки и обретет стойкую веру во Всевышнего. Многие бывшие наркоманы, уверовавшие в свет божественной истины, читали молитву о вразумлении заблудшего человека. Сейчас они живут полноценной жизнью в благости и счастье.

Читайте так же:  Срочно найти работу молитва

Текст молитвы о заблудших душах

Господи! Не презри меня, раба лукавого и грешного, помилуй меня, Владыка, Искупитель и Учитель! Открой мне, рабу Твоему, тайну тайн, что означает познание Бога и человека!? Слово Твое в Писании призывает к этому, отцы говорят об этом, молитвы зовут к этому. Но что это, Господи?!

Почему дерзаю Тебя просить открыть тайну эту? Так как тайна эта откроет мне путь ко спасению моему и даст исполнить волю Твою!

Прося, чтобы открыл мне тайну эту, открою Тебе тайну свою, но которую Ты знаешь даже лучше меня. Но я скажу ее — не так Тебе, как себе.

Когда жил я без Тебя, Господи, то познавал мир видимый, и все было понятно мне. Не знал Тебя, а знал мир и законы его, знал желания свои и мысли свои. Я собрал все это до того, как услышал Глас твой, который звучал всегда, призывая меня, но по забвению и неведению своему я не обращал внимания на него.

Но Ты дал мне покаяние и ввел меня в Церковь Святую Твою! И вот, я с Тобою! Теперь я точно знаю, что Ты есть, и что Ты – милостив и что Ты — Любовь, но ищу Тебя или себя, не могу понять. Все как будто и ясно: вот — Ты, вот – я, а что дальше — не знаю.

А может быть мне только кажется, что я с Тобою, т.к. живу я как и раньше, и только тогда я вспоминаю о Тебе и о душе своей, когда наступает вечер и надо прочесть Тебе молитву; или когда есть свободное время, то читаю Писание или отцов святых; или в выходные дни иду в храм; и такое «или» можно продолжить, и все они периодичны, а не постоянны.

Запутался я, мало что понятно мне. Ведь заповеди исполняю, ведь не краду и не убиваю. Стараюсь бороться со страстями своими, но не получается, влечет меня некая сила к привычным действиям, словам и мыслям моим. Ведь читаю отцов, как будто понимаю, а будто нет. Ведь пробую исполнить, что они говорят, то не получается или получается, но один раз. Ведь молиться пытаюсь, но мысли убегают, и собрать их невозможно. Ведь участвую в таинствах Церкви — исповедуюсь и причащаюсь и верю в них. Ведь верю в Суд страшный, и боюсь его. Ведь хочу спастись от геены вечной, и не хочу в нее. Ведь не хочу грешить, но грешу, подчиняясь силе нечистой. Ведь знаю, что есть Ты, и верю этому. Знаю, что Любовь Ты, но не чувствую, и не могу ответить Тебе тем же.

Видишь, Господи, сколько я знаю и делаю, но что же это все не приносит мне сокрушения, радости и мира в сердце мое, о которых пишут отцы святые?!

И вот я перед Тобою, Господи! Прости меня, мой Господи, разбитого и изувеченного желаниями своими, мыслями своими, чувствами своими. Открой мне тайну тайн, что значит познать Тебя, Непостижимого и Неизменямого, и себя, безумного и непостоянного? Аминь.

Молитва для воспитания ребенка

Каждый любящий родитель желает блага для своего ребенка и заботится о его счастье и здоровье.

Читайте так же:  Очень сильная молитва на возвращение мужа в семью

Если ваше чадо сбилось с пути истинного и стало озорничать и проказничать, вам помогут молитвы о вразумлении детей. Рекомендуют обильно кропить святой водой детскую одежду. Эффективно будет добавлять святую воду в питье и еду.

Такие молитвы можно читать и для профилактики в целях укрепления ребенка во святости и чистоте помыслов. Мальчики в переходном возрасте отличаются гораздо большим своенравием, чем девочки. Поможет молитва на вразумление сына.

Верующие говорят, что самые действующие молитвы самому Господу, Богородице и Ангелу-Хранителю.

Молитва Господу о детях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою.

Видео (кликните для воспроизведения).

Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.

Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы (лучи атома) и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия. Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы. Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.

Молитва Богородице о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва о детях Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю моего чада (имя) святый, на соблюдение его (ее) от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты его (ее) днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитвы о вразумлении

Молитвы о вразумлении – какие они? Для чего они существуют и в чём помогают? В статье на портале “Православие и мир” Вы найдёте все необходимые молитвы.

Молитвы о вразумлении

Молитва святителя Иоанна Златоуста

Дай, Господи, моему недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное, и не только распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и не прилепляться к пустому, чтобы сострадать страдающим и снисходить к грешникам.

Иисусова молитва

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Молитва Преподобному Силуану Афонскому

Святителю Иоанну Златоусту

Молитва Святому Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Читайте так же:  Молитва не прими Господи за пьянство прими за лекарство

Икона Божией Матери

«Взыскание погибших», или

«Избавление от бед страждущих»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Взыщи нас погибающих, Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши, избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас.

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

Икона Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

О Пресвятая Владычице Богородице, Небеснаго Царя Мати, Богоизбранная Отроковице! Ненадежных надеяние, больных исцеление, сирым предстательнице, скорбящим утешение и радость, обидимым покровительнице и всем в бедах и напастех сущим скорое поможение и заступление! Помози, о Мати Божия, и нам грешным в скорби нашей, возвесели радостию сердца людей Твоих; управи в мире и тишине жизнь нашу и не даждь во отчаяние впасти, Ты бо Едина еси паче всех святых и паче всех горних умов Предстательница наша к Богу, яко Всеблагаго Царя Благая Мати. Темже мы, грешнии, на Пречистый Твой образ «Знамение» взирающе, умиленно преклоняем колена и, благоговейно лобызающе, молим Тя, Благосердная Мати: не отрини смиреннаго моления нашего и яви нам знамение милости Твоея: никтоже бо, к Тебе прибегая со упованием, исходит от Тебе посрамлен, но просит благодати и приемлет дар к полезному прошению, прославляя Сына Твоего и Бога, и Тебе с Ним, во веки веков. Аминь.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

Как вразумлять другого человека

Этот текст вошел в недавно опубликованную издательством Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» книгу священника Валерия Духанина «Кто мы?».

Статьи отца Валерия посвящены основным вопросам, которыми задается каждый христианин. Как бороться с пагубными страстями и взрастить посеянные Богом в душе каждого человека семена добра? Как строить добропорядочные, основанные на любви отношения с ближними? Что есть истинная православная вера? Опираясь на многолетнюю пастырскую практику, отец Валерий делится своими взглядами на главные стороны жизни православного христианина.

Беседа архим. Иоанна (Крестьянкина) с верующими

Как вы думаете, так ли уж несправедливо гоним автор строк:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Всегда ли мы правы, когда самоуверенно читаем своим ближним мораль? Кстати, о самом Михаиле Лермонтове, этом по праву великом поэте, увы, придется сказать, что не берег он своих ближних собственным словом. Как итог: печальная для Лермонтова дуэль с Мартыновым была в определенном смысле спровоцирована им самим.

Старец Паисий Святогорец говорил: «Без конца оправдывая себя и считая, что другие его не понимают, что все вокруг несправедливы, а он – невинный страдалец и несчастная жертва, человек становится невменяемым, перестает управлять собой». И это действительно так. Если посмотреть, что происходит в душе этого человека, то с полной уверенностью можно сказать – хотя автор и не провидец, – что там скачут в беспорядке раздраженные чувства и помыслы: «этот поступил со мной совершенно бессовестно», «а этот меня не оценил», «а вот этот вообще человек бестолковый, навредил мне, пусть же за это мучается». Возмущается, словно пена морская, такая душа о чужих делах, судит практически всех подряд, изматывает себя, с трудом выходя из мысленных драм как после изнурительного боя с чудовищем. Если же посмотреть на внешние отношения такого человека с ближними, то там постоянные конфликты, недопонимания, неумение ужиться и сработаться, а как следствие – жизненные неудачи, вплоть до безработицы, пристрастия к алкоголю и нищета.

В общении людей друг с другом встречаются типовые ошибки, которые по сути разрушают общение. Такое бывает, в частности, когда мы уверены в собственном превосходстве и выступаем в роли учителей.

Подобные люди ничего так не любят, как раздавать всем советы, и, быстро поставив диагноз, тут же спешат предложить свой рецепт. Они живут наблюдениями за окружающими и едва заметят что-то вызывающее у них возмущение, как с видом всезнаек выплескивают то, что у них в данный момент на уме. Желание исправлять и подсказывать другим – это их жизненный зуд, никогда им не дающий покоя.

Читайте так же:  Молитва чтоб торговля была

Духанин Валерий, свящ. Кто мы? — [сборник статей] — М.: Фонд социокультурных проектов «Традиция», 2019. — 384 с. : ил. ISBN 978-5-6041696-8-1 ​Не чувствуя ответственности за слова, они спешат раздавать советы и, настырно влезая в чужие судьбы, командуют, словно гениальные стратеги и путеводители. Как правило, такие люди самоуверенны, легко отметают советы, обращенные лично к ним, а в случае неудачи своих прогнозов или вмешательств тут же обвиняют другого, но себя – никогда.

Итак, больше всего ошибаются те, кто слишком привык советовать. Святитель Игнатий (Брянчанинов) о таких говорил: «Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом». Вот почему очень часто, когда мы раздаем направо-налево рекомендации, когда произносим упреки, они словно уходят в пустоту, не достигают своей цели, а подчас настраивают против нас того, к кому мы обратились.

Не каждый имеет дар чувствовать душу другого. Но без этой чуткости невозможно помочь душе человека. Недостаточно увидеть чужие оплошности – на это способны все. Важно так дать совет, словно ближний дает его себе сам.

Заметим, душа практически любого человека весьма чувствительна к посторонним вмешательствам и не приемлет тона обличения, даже просто назидания, поскольку это сразу резко противопоставляет людей, поставляя одного, то есть обличителя, выше, а другого, то есть обличаемого, ниже. В возникшей ситуации конфликта, обиды или явной несправедливости ближнего лучше всего в задушевной беседе коснуться проблемы по касательной, не изобличая упреком в лоб, а дружелюбно рассматривая возможные варианты действий, как бы для вразумления самого себя. И то это возможно только тогда, когда есть общая почва для разговора; если же между вами заведомо пролегает пропасть, пытаться ее преодолеть, если вы не обрели еще крылья духовности, – значит наверняка упасть в эту пропасть и разбиться.

Древний патерик повествует, как однажды авва Аммон посетил место некоторых иноков. В то время один из братьев подвергся сильному искушению: его посещала женщина. Это стало известно прочим инокам, которые сильно смутились и, собравшись на совещание, решили изгнать соблазнившегося брата. С собой они пригласили пойти и авву Аммона, чтобы вместе осмотреть хижину инока. Согрешивший брат узнал об этом заранее и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, перевернув его кверху дном. Войдя в хижину, авва Аммон тут же все понял, сел на деревянный сосуд и приказал обыскать хижину. Иноки никого не нашли, и авва Аммон сказал им: «Бог да простит вам согрешение ваше». Затем он помолился и велел всем выйти, сам же пошел последним. Покидая келью, он взял милостиво за руку обвиненного инока и с любовью сказал: «Брат! Внимай себе». Так одним ласковым, теплым словом старец исправил того, которого безнадежно хотели исправить обличением прямолинейным и без любви.

Исповедь. Фото: В. Нестеренко / Православие.Ru Удивительное наставление дает нам преподобный Серафим Саровский: «С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на наше сердце как бы камень ложится. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словами любви. Видя брата делающего грех, покрой его, как советует святой Исаак Сирин: “Простри ризу твою над согрешающим и покрой его”».

Вот как поступали в таких ситуациях сами святые. Преподобный Иов Почаевский однажды ночью, проходя через монастырское гумно, застал человека, крадущего пшеницу. Вор, испугавшись, пал к ногам святого, умоляя его никому не говорить об этом, чтобы не потерять уважения своих соседей. Но старец был настолько незлобив, что не только не укорил вора ни одним словом, но даже сам помог ему поднять мешок с краденым зерном. Наставив при этом смиренными словами не делать впредь ничего подобного, напомнив заповеди Божии и предстоящий нелицеприятный Суд, на котором во всем предстоит дать отчет Господу, старец отпустил вора.

Для христианина это крайне важно – в общении с ближними не выпячивать и выискивать их грехи, а, напротив, замечать в них лучшее, светлое, доброе. Что же касается исправления чужих ошибок, то если и браться за это, делать это с добротой и любовью. Преподобный Марк Подвижник по этому поводу верно сказал: «Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский предлагает нам такой совет: «Люби всякого человека, несмотря на его грехопадения. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна – образ Божий. Иногда слабости людей очевидны, когда, например, они бывают злобны, горды, завистливы, скупы, жадны. Но помни, что и ты не без зла, а может быть, в тебе его даже больше, чем в других. По крайней мере в отношении грехов все люди равны: “Все, – сказано, – согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3: 23); все повинны перед Богом и все нуждаемся в Его милосердии. Поэтому надо терпеть друг друга и взаимно прощать, чтобы и Отец наш Небесный простил нам согрешения наши (см.: Мф. 6: 14). Смотри, как много любит нас Бог, как много Он сделал для нас и продолжает делать, как Он наказывает слегка, а милует щедро и благостно! Если хочешь исправить кого-нибудь от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим, чем помогаем, например своей гордостью и раздражительностью. Но возложи свою печаль на Господа (см.: Пс. 54: 23) и от всего сердца молись Ему, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что твоя молитва проникнута любовью, то непременно исполнит твою просьбу, и ты вскоре увидишь перемену в том, за кого молишься. “Эта перемена десницы Вышнего” (Пс. 76: 11)».

Что же можно предложить еще относительно попыток вразумлять других? Прежде всего, оценивать конкретный поступок, а не совершившую его личность. Особенно же остерегаться называть допущенную ближним оплошность правилом его жизни. Судите сами: одно дело, если кто-то вам скажет: «Ты никогда ничего не сделаешь как следует!», «Да ты ни к чему не способен!», «Сразу видно, что ты бестолковый» и т.п., другое дело, когда кто-то вам скажет: «Обычно у тебя лучше получается», «Сегодня ты не совсем правильно поступил», «По-моему, ты способен на лучшее» и т.п. То есть надо оставлять вразумляемому надежду на спасение, а не загонять его в угол.

Читайте так же:  Молитвы для детей перед едой

Действительно, существенной ошибкой бывает то, когда, пытаясь вразумить кого-либо, мы начинаем выпячивать его отрицательные черты, подчас перед другими подчеркиваем его недостатки. Соответственная реакция – отторжение наших слов. Досаждая другим и публично унижая, желая, видимо, помочь в обретении смирения, мы чудовищным образом провоцируем в человеке проявление гордости. А вот у преподобного Ефрема Сирина встречается совет иного характера: «Оказывай честь брату перед знакомыми его, и будешь почтен перед Господом». Предложить совет можно только при доброжелательности, не противопоставляя себя другому, а становясь с ним на одну почву: «Я сам намного хуже тебя, в данной же ситуации, как ты думаешь, может быть, я попробовал бы поступить вот так?»

Давайте подумаем, от кого нам самим легче перенести упрек: от человека доброжелательного, говорящего ласково и с любовью, или от нетерпеливого, говорящего вспыльчиво и презрительно?

Так как же мы сами должны обращаться к другим, чтобы они восприняли наше слово?

Есть замечательное жизненное правило: начни с себя, и у тебя сложатся отношения с ближними. Перестань по своему суду исправлять других, и ты найдешь с ними взаимопонимание. Победи в самом себе то, что не нравится в окружающих, и с тебя будут брать пример ближние.

Преподобный Исаак Сирин предлагает даже такой совет: «Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его… Хвали его даже за то, чего он не имеет… Этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться тем приветствием, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели… Берегись кого-либо и в чем-либо порицать или обличать, потому что есть у нас нелицеприятный Судия на небесах. Если же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовию скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды». Никогда наши слова или наставления не будут восприняты человеком, если мы заранее не расположим его к принятию слова добрым отношением. Даже к самолюбию другого человека надо относиться со снисхождением. Не тыкать человека носом в его недостатки, а аккуратно исправлять их, опираясь на то хорошее, что в нем еще есть.

И все-таки значит ли это, что лучше только молчать? Бывает, мы загоняем свое недовольство внутрь, не высказав нужного замечания, хмуро копим обиду, а потом, сорвавшись, выплескиваем в лицо. «Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно» (Сир. 20: 1), – сказано еще в Ветхом Завете. В Евангелии же читаем: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему» (Лк. 17: 3), – значит, выговаривать ближнему о его проступке все-таки нужно, «и если покается, прости ему» (Лк. 17: 3). Но здесь же, во-первых, предполагается полное искоренение в самом себе злобы и раздражительности: «если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет: “каюсь”, – прости ему» (Лк. 17: 4), так что выговаривание брату должно иметь целью не восстановление справедливости самой по себе, но обращение ко спасению души брата, когда ты сам готов простить ему, лишь бы он обратился. Во-вторых, наши слова не должны становиться соблазном для ближнего. Произнесенный не к месту или не во время упрек лишь ввергнет другого человека в искушение. «Невозможно не придти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17: 1).

Увы, реалии жизни не всегда отвечают нашим надеждам и планам. Желая донести какую-то истину до человека, допустим, слово о вере, порой мы терпим крах. Иногда наше слово не могут принять, так как оно произнесено весьма неумело, без приложения к реальной жизни человека. Но к великому сожалению, мы также часто встречаем в обществе неприкрытый цинизм. И о носителе подобного морального качества можно сказать словами Пушкина из стихотворения «Демон»:

Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

С человеком, который смеется тебе в лицо, вряд ли возможен искренний разговор. Как донести святое тому, для кого нет в принципе ничего святого? Говорить с циником о вере и обо всем самом святом представляется вряд ли возможным. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7: 6). Иной раз лучше промолчать о том, что со временем объяснит цинику сама жизнь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, важно учиться чувствовать, кому, что, при каких условиях и каким образом можно сказать. Жизнь предлагает нам возможность обрести этот опыт. А терпеливое и тактичное отношение к другим людям подскажет, как поступить правильно, если конечно нами движут любовь и доброе отношение к нашим ближним.

Молитва о вразумлении ближнего
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here