Молитва Николаю Чудотворцу личное прошение

Полное описание: Молитва Николаю Чудотворцу личное прошение - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Читайте так же:  Молитва о сидящем в тюрьме

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах

В этом мире нужно стараться рассчитывать на себя, но порой без помощи Божией люди оказываются просто бессильными перед обстоятельствами. Тогда следует просить о заступничестве Господа и святых. Может пригодиться молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах, которые не удается выполнить.

Почему молятся Николаю Угоднику

Этот святой пользуется почитанием и в католической и в православной традиции. Он обладает огромной популярностью и во многом благодаря доброте и милости практически ко всем.

Конечно, каждый святой обладает огромной любовью к людям, но выражать свое отношение может по-разному, да и взыскивать послушания тоже. В свою очередь Николай Чудотворец помогает практически всем, этим он был известен и на протяжении своего земного пути и после того как вознесся в мир духовный.

Простые люди чувствуют такую поддержку святого, ощущают его доброту, поэтому молитва на благое дело святителю Николаю Чудотворцу есть в арсенале практически каждого верующего.

Как молиться святителю

Сначала следует определиться с потребностью, то есть понять, для чего используется молитва о помощи в делах святому Николаю Чудотворцу и сформулировать цель. Далее нужно выбрать одну из молитв, предлагаемых ниже.

 • В процессе молитвы не следует торопиться, читать следует обстоятельно, без суеты;
 • Сразу после окончания молитвы не нужно ждать чудес, помощь появится, когда потребуется, следует сохранять веру и надежду;
 • Молитву нужно читать искренне, так как дается по вере.

Помимо этого, не следует перелагать бездумно на Всевышнего заботу о собственных делах. Для того чтобы вы сами могли совершать разные дела, Господь дал тело и ум. Соответственно, нужно полагаться на молитву, но и помнить прилагать усилия в этом мире для того чтобы достигать целей.

Особенно сильной может быть молитва Николаю Угоднику о помощи в делах детям или на удачное завершение дела, для кого-то из близких вам людей. Ведь в такой ситуации вы уподобляетесь лучшим из людей и забываете о себе, но просите о других. Такой альтруизм и вера особенно ценятся Господом и святыми.

Молитвы о помощи в делах Николаю Чудотворцу

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

О помощи в работе

Лучше читать в уединении и сосредоточении пред иконой.

Обращаюсь к тебе, Угодник Николай, и прошу о чудодейственной помощи. Пусть поиски новой работы успешно состоятся, а все трудности внезапно растворятся. Пускай начальник не сердится, а дело лепится. Пусть зарплата платится, а работа нравится. Коли завистник объявится, пусть его злоба развалится. Прости мне все прегрешения и не покидай как прежде в трудные дни. Да будет так. Аминь.

В поиске хорошей работы

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь.

Молитва перед началом всякого дела

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.

Молитва о помощи Николаю Чудотворцу

Здравствуйте! Наверняка многие из Вас, уважаемые читатели, когда возникает сложная жизненная ситуация, обращаются за помощью к святым заступникам. Существуют прошения, способные круто изменить судьбу, например, молитва о помощи Николаю Чудотворцу.

Святой Николай Чудотворец помогал нуждающимся при жизни и продолжает делать это после смерти. Обращения к нему имеют огромную силу. Конечно, следует помнить, что после обращения к святому заступнику нельзя укладываться на диван или в кроватку и ждать помощи.

Нет, продолжайте свои действия по изменению сложившейся ситуации вокруг вас. Молитва и ваши действия, тогда появится результат

Молитвы, изменяющие судьбы

Николай Чудотворец вел праведный образ жизни и помогал всем, кто нуждался в его помощи. Даже после смерти он показывает свою силу и способствует решению проблем, о чем свидетельствует паломничество к месту, где находятся его останки. Он может помочь в решении самых сложных вопросов:

 • несчастье, изменение предназначенной судьбы;
 • утрата близкого – обращение об умиротворении души покойного;
 • помощь в работе;
 • болезнь – исцеление тела и души.
Читайте так же:  Молитва переезд в другой город

Молитвы Николаю Чудотворцу помогут изменить судьбу верующего человека. Если Вам нужно наладить дела, вылечиться от болезни, избавиться от преследующих неудач – смело обращайтесь к этому святому угоднику. Главное – правильно относиться к таким молитвам, ведь только прошения недостаточно.

Как читать молитву

Есть несколько моментов, которые Вы должны учитывать, чтобы быть услышанными. В первую очередь нужно сосредоточиться на задуманном, а затем:

 • Вести жизнь, как подобает христианину. Не переедать, не злоупотреблять спиртным. Нужно несколько сдерживать себя и контролировать свои деяния;
 • Одна из молитв, предназначенная для чтения в сложных жизненных ситуациях, должна читаться ежедневно в течение 40 суток подряд. Если случайно вышел перерыв, необходимо начать с начала;
 • Текст лучше выучить на память, но допускается и чтение;
 • Обращение к святому нужно произнести 3 раза вслух, затем вполголоса, а потом мысленно;
 • Читать нужно перед освященной иконой святого. Ее ставят перед собой, направляя на восток. Так она должна простоять все 40 суток, если читается именно такая молитва;
 • Рекомендуется во время мольбы зажигать перед иконой свечку;
 • В комнате, где будете молиться, нельзя готовить еду, ругаться, смотреть телевизор и т. п. Она должна быть такой же чистой, как и Ваши мысли.

В тяжелой жизненной ситуации можно слушать 40 раз подряд акафист, но лучше читать его лично.

Чтение акафиста – благочестивое занятие, поэтому нужно смирение и вера. Акафист, читающийся на протяжении 40 суток, поможет от душевных и телесных недугов, в работе и решении жилищных вопросов. Также его можно читать, как указывалось выше, за упокоение близких.

Если Вы сомневаетесь, что сможете читать столь сильные молитвы в течении длительного времени – не отчаивайтесь! На практике эта молитва очень результативна. Она поднимет Вашу силу духа, даже если кажется, что все становится только хуже.

Молитва о заступничестве

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва о помощи

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Если нужна помощь в доходе

Ни для кого не секрет, что без денег сейчас никуда. Хотя и нужно жить скромно, но все же даже на такую жизнь не всегда хватает. Если нет достаточно заработка, благополучия ждать не приходится. Дом должен быть полной чашей, но, чтобы добиться подобного, необходимы средства.

Некоторые находят деньги, другие очень много работают, третьи имеют несколько источников заработка, но даже, прикладывая такие усилия, средств не всегда хватает. Истинно нуждающимся людям можно молиться Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах.

Но святой поможет только тем, кто действительно нуждается. Если Вы хотите утереть нос коллеге или похвастаться перед подругами – успеха ждать не стоит. И даже наоборот – все может обернуться против: появятся средства, но нахлынут болезни и множество других серьезных проблем.

Сохранилось множество преданий о том, как Николай Чудотворец помогал нуждающимся и наказывал тех, кто был задирист. Поэтому предварительно взвесьте – действительно ли Вы нуждаетесь. Если ответ положительный – приступайте!

Нужно встать рано утром, лучше еще до восхода. Затем, ни с кем не здороваясь, идите в храм, где молитесь у иконы святого. В заключение поставьте свечу за здравие (свое). Домой возвращайтесь другой дорогой, не разговаривая со встречными. Если Вы молились от чистого сердца, то вскоре можно ждать хорошего результата.

Молитва Святому Николаю на деньги

О, всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тебя, буди надежда всех христиан, верных защититель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видеть славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевать единого в Троице поклоняемого Бога во веки веков Аминь

Если Вам нужна работа

Для всех нас работа – важная составляющая жизни. Без нее мы не получаем средств для существования. Как бы ни сложились обстоятельства, без работы никак нельзя. Многие сталкиваются с трудностью в поисках хоть какого-либо источника доходов. Отчаявшись, человек опускает руки и появляются другие проблемы.

Но помочь в трудной жизненной ситуации сможет обращение к Николаю Чудотворцу. Ведь он всегда приходит на помощь нуждающимся. Если Вы хотите заработать честно, чтобы прокормить себя и свою семью, то он будет Вашим верным помощником.

Прежде чем обращаться к святому, представьте, что Вам нужно: какой вид работы, условия деятельности. Лучше четко сформулировать свои желания.

Затем нужно пойти в церковь: женщинам лучше в женские дни (среда, пятница, суббота), мужчинам, соответственно, в мужские (понедельник, вторник, четверг). Также можно всем пойти молиться 19 декабря (день Святого Николая).

В церкви становятся возле иконы святого и молятся.

На выходе из храма нельзя давать милостыню, а также лучше не делать крупных покупок на протяжении этого дня. Покупая что-то, нужно давать деньги так, чтобы давали сдачу (желательно купюрами).

Читайте так же:  Молитва квантовая физика

Если человек действительно нуждается, то в очень скором времени он найдет интересную работу с достойной оплатой. И лучше никому не рассказывать о прошении у святого, пока Ваша просьба не исполнена.

Для тех, кто никогда не был в храме или ходит туда редко, не возбраняется читать молитвы дома. Тоже помогает, приносит мир и добро в отношения с самим собой и между близкими.

Веруйте и молитесь, благодарите за все! Удачи Вам в любых начинаниях и до встречи в следующей статье!

С уважением, Ирина Яровикова

Молитва Николаю Чудотворцу, исполняющая желания

Святитель Николай Чудотворец (Николай Угодник) особо почитается православным верующими. Этот святой считается самым приближенным к Богу и посредником между Всевышним и человеком, именно поэтому молитвы, обращенные к нему, являются самым сильными и эффективными.

Есть особая молитва к Николаю Чудотворцу, которая способна исполнить любое доброе желание человека. Обращаться со своими просьбами к святителю можно в любое время. Но, как утверждают верующие, молитвы будут быстрее услышаны именно в дни памяти Николая Чудотворца — 19 декабря и 22 мая. В дни, называемые в народе днем Николая Зимнего и Николая Летнего.

Молитва Николаю Чудотворцу на желание

«Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.»

После этой молитвы подумайте о своем желании. Оно должно быть добрым, и не причинять вреда окружающим, в ином случае оно не исполнится.

Если ваше желание материальное, то следует прочитать молитву на деньги к Николю Чудотворцу:

«О, всесвятый Николай, угодник Господа, наш заступник и в любых скорбях помощник. Помоги мне грешному да унылому в моем житие, умоли Господа даровать мне оставление моих грехов, совершенных от юности и в течение жизни всей, делом, словом и помышлением и всеми моими чувствами. И помоги мне, окаянному, умоли Господа Бога избавить меня от мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца, Сына и святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков, аминь.»

Настройтесь серьезно на молитву, произносите слова с душой и осознанием того, что и кому вы это говорите. А главное, уповайте не только на святых, но и на самого себя. Желаем удачи и не забывайте нажимать на кнопки и

Самая сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи

Видео (кликните для воспроизведения).

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в мире. Его еще называют Николаем Угодником, Святителем Николаем. Он считается покровителем детей и путешественников.

Святому посвящены несколько дней памяти: 22 мая — перенесение мощей, 11 августа — день рождения Николая, а также 19 декабря — день смерти. Читать молитвы дома можно и даже нужно не только в дни памяти, но и в любые другие. Говорят, что Николай Угодник неустанно молится за нас, слыша все наши молитвы. Он просит Господа на Небесах, чтобы тот сжалился над грешниками и благословил неверующих.

Как молиться святому Николаю

Священнослужители верят в то, что Николай Угодник слышит нас всегда, даже если наши молитвы спонтанны. Если вы просите помощи вне дома, то Николай Чудотворец услышит вас и обязательно поможет вам преодолеть любые трудности, справиться с проблемами.

Святому можно молиться с утра и на сон грядущий, перед иконой или просто так. Главное, чтобы ваши молитвы были искренними. Конечно, молитва пред иконой со свечой в уединении — это самая лучшая молитва из всех, но Святитель Николай может выручить верующего человека в любой ситуации — достаточно лишь попросить.

Сильные молитвы иногда пишутся на листке, сворачиваются и носятся с собой. В случае с Николаем Угодником это тоже работает. Такой талисман вы можете сделать самостоятельно, сложив листок несколько раз и обернув его скотчем, чтобы он не испортился.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, то прочитайте сильную молитву, которая сделает вас более уверенными в себе, избавит от страхов и наставит на путь истинный. Желательно ее запомнить:

«Святитель Николай, Угодник Божий и человеколюбец, укажи нам верный путь в жизни, даруй нам просветление, счастье и любовь, дабы мы могли этим поделиться с близкими. Спаси нас от недобрых людей и всякого зла, дай нам сил принять то, что мы не можем изменить. Укрепи веру нашу, дабы стали мы ближе к Богу нашему, Иисусу Христу, Духу Святому и Отцу-Вседержителю. Моли Матушку Заступницу о здравии детей наших и родителей наших. Исцели раны наши душевные и телесные, чтобы могли служить Богу нашему и жить в счастье. Удали скорбь из наших сердец, чтобы свет Божий и любовь его озарили наши темные души».

Эту молитву можно читать во время путешествий, во время наступления черной полосы в жизни, а также просто так — перед сном, после пробуждения. Просите Николая Чудотворца обо всем, чего вам не хватает. При жизни святой сделал много добрых дел, исцелил множество людей и наставил их на путь истинный. Недаром его зовут Чудотворцем, ведь еще при жизни он прославился чудесами. То была сила молитвы и веры, поэтому и вы можете исцелить свою душу молитвами.

Читайте эту молитву всегда, когда чувствуете в этом необходимость. Кому-то будет достаточно одного раза в неделю, а кто-то захочет молиться ежедневно. Купите икону Николая Чудотворца и повесьте ее в детской комнате или перед входной дверью, чтобы святой мог охранять ваше жилище от недобрых людей. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитвы Николаю Чудотворцу о помощи и исполнении желаний

У каждого из нас есть заветные мечты, но исполняются они не всегда. Молитва, обращенная Николаю Чудотворцу, поможет вам получить желаемое в кратчайшие сроки.

Сила каждой молитвы зависит от вашей веры. Так же и желание — вы обязательно получите то, что хотите, если сами поверите в это. Многие считают, что чудес на свете не бывает, однако Высшие силы неоднократно являли их. Ведь не зря люди говорят о чудесных исцелениях, помощи и даровании внутренней силы тем, кто обращался за помощью к Святым. Команда сайта dailyhoro.ru предлагает вам самые действенные молитвы Николаю Чудотворцу, которые помогут вам исполнить заветные мечты.

Читайте так же:  Молитва Богородице о целомудрии

Сильная молитва Николаю Чудотворцу, исполняющая желания

С давних времен верующие обращаются к Николаю Чудотворцу с самым сокровенным. Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось в ближайшее время, попросите об этом Святого, и результат вы увидите уже скоро.

«О святой Николай, избранник Божий. Ты наш заступник и помощник, подающий руку помощи в трудностях жизненных. Помоги мне, несчастному грешнику, попроси Господа отпустить грехи мои, совершенные мной сейчас или в юности словом, делом, мыслями. Умоли Царя Небесного избавить меня от мучений земных и на суде страшном. Услышь мои просьбы, загляни в мои мысли, узнай, что хочу я, и помоги мне получить это. Верю я в возможности твои, силу и щедрость твою. Аминь».

Молитву можно произносить дома или в храме. Самое главное, чтобы вы поверили в исполнение своего желания, а произнесенные вами слова были искренними и исходили из души.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи

Человек может почувствовать себя счастливым, если все дела будут ему удаваться. Чтобы получить желаемое, необходимо прикладывать усилия. А чтобы как можно скорее добиться хороших результатов и легко преодолеть возможные трудности, стоит обратиться за помощью к Святым. Если ваша вера в Высшие силы действительно искренняя, то Николай Чудотворец обязательно поможет вам достичь желаемого.

«Всеблагой Николай, услышь мои просьбы, помоги мне желаемое обрести сегодня и сейчас. Обращаюсь к тебе с молитвой искренней, с уважением и верой в твою силу. Господь Бог наделил тебя даром особым, призвал тебя в помощники свои да попросил тебя помогать всем православным верующим. Не ослушался ты Его и помог многим людям, так помоги же и мне. Исполни мечту мою добрую, не несущую вреда другим людям. Благодарю тебя за милосердие, щедрость и помощь твою. Аминь».

Произносите данную молитву каждый день перед сном и после пробуждения, и тогда вы сможете обрести желаемое гораздо быстрее.

При виде падающей звезды мы в первую очередь загадываем желания. Чтобы загаданное исполнилось быстрее, необходимо соблюдать определенные правила даже в момент его озвучивания. Если вы будете учитывать каждую мелочь, то сможете воплотить свою мечту гораздо быстрее. Желаем вам счастья и любви. Пусть исполнятся все ваши мечты, и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва святому Николаю Угоднику о помощи в деньгах

Для многих людей отсутствие необходимого количества денег становится тяжелым испытанием. Считается, что народная поговорка о том, что не в деньгах счастье, используется именно теми, кому их недостает.

Среди множества молитвословий существует молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах, способная помочь просящему. Она обладает великой силой, а результат появляется в минимальные сроки.

Каждый верующий может получить достойную помощь от святого.

Какие молитвы помогут наладить денежные дела

Часто встречается фраза «деньги – это зло». Но ведь нужно на что-то одеваться, питаться, учить детей, лечиться.

Без достойного заработка не обойтись. Кто-то, не прилагая особых усилий, «купается» в деньгах, а кто-то крутится «как белка в колесе», но все равно перебивается с копейки на копейку.

Последним для обретения необходимых благ поможет молитва:

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тебя, буди надежда всех христиан, верных защититель,

алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач,

по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель,

да мирное зде поживем житие и да сподобимся видеть славу избранных Божиих на небеси,

и с ними непрестанно воспевать единого в Троице поколоняемого Бога во веки веков.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: узри нас немощных, отовсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики пред-стоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое ибо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и великую милость, ныне и присно и во веки веков.

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Ты же, Престолу предстоя Божию, моления приими наша и ко Богу Всемилостивому принеси, о простити еже нам прегрешение всякое и помощи стати нам противу диавольским кознем, да избавльшеся от болезней, скорбей, бед и всякого и напастей зла, праведно и благочестно поживем в веце нынешнем и сподобимся твоим предстательством, аще и есмы недостойни, видети земли на благая живых, Единаго славяще во святых славимаго Своих Бога, Сына и Отца и Святаго ныне, Духа и во веки веков. Аминь.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель является, их же присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатью! Услыши мя недостойного, с верою тя призывающа и молебное тебе приносила пение; тебе бо ходатая на умиление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесен, святителем высото! яко имеет дерзновение, скоро Владыце предстали, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление; и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небесного сподоби улучити за множество того человеколюбия, ему же подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Читайте так же:  Молитва Святой Екатерине о здоровье

Добродетельное житие

Родился Николушка в состоятельной благочестивой семье. Его родители слыли богобоязненными людьми. С самого рождения мальчик возлюбил Господа и со временем с успехом изучал Священное Писание.

Его дядя, от души радеющий за успехи юного родственника, вскоре назначил его чтецом, а затем возвел в священнический сан, сделав юношу своим помощником. Николай поучал вверенную ему паству, а его не по годам огромный опыт в вероучительных вопросах вызывал удивление и восхищение многих христиан.

Николай постоянно пребывал в трудах и молитве, милосердствовал, спешил на помощь нуждающимся, нищим раздавал унаследованное от родителей состояние. Однажды он узнал, что один из ранее богатых горожан, имеющий троих дочерей, погряз в нищете и чтобы как-то выжить, собрался отправить юных девушек на блудодеяние. Николай под покровом ночи подбросил в его окно три свертка, наполненные золотыми монетами, дабы спасти семейство от гибели во грехе. Вскоре дочери вышли замуж, а мужчине была дарована достойная старость.

Однажды Николай собрался отплыть на корабле в Иерусалим на поклонение святыням. По пути он предсказал надвигающееся стихийное бедствие, которое грозило крушением судна, ибо он узрел находящегося на палубе сатану. Своими молитвами ко Господу он успокоил бурю и оживил рухнувшего замертво с высокой мачты моряка.

В Иерусалиме он взошел на Голгофу, вознес благодарение Всевышнему и посетил святые места. Пред ним открывались запертые на замок церковные двери. Обойдя святыни, Николай надумал навсегда уединиться в пустыне. Но у Отца Небесного был свой промысел. Он велел святителю возвернуться в Ликию. По возвращении Николай присоединился к иноческому братству обители Святого Сиона, но Всевышний снова известил мужчину о другом пути в его земной жизни.

Молитвы другим святым на привлечение денег:

Вскоре Николай был избран епископом Мир Ликийских. Но и в столь высоком сане он продолжал подвижническую жизнь, был смиренным христианином, любящим свою паству. Даже при заключении в тюрьму он поддерживал сокамерников-христиан, умолял твердо переносить страдания и муки.

Во времена царствования императора Константина святитель вернулся к своей пастве, которая радостно встретила любимого учителя и заступника.

Николай боролся с диаволом и идолопоклонством, уничтожал храмы язычников. В 325 году он принял участие в 1 Вселенском соборе, где обличил и в порыве гнева ударил еретика Ария, за что был посажен в тюрьму и лишен священнического омофора – принадлежности богослужебного облачения. Но некоторым священникам случилось видение, что Сам Отец Небесный и Его Пречистая Мать подарили Угоднику Евангелие и омофор, посвятив во святого епископа. Придя в тюрьму, они лицезрели в камере ту же картину, которая им была явлена ночью.

Николая тотчас освободили из-под стражи и вновь возвели в сан.

Явленные чудеса

Известен чудесный случай. Святому стало известно о лживом осуждении троих мужчин. Добравшись до назначенного места их казни, он подошел к палачу, занесшему меч над головами арестантов, и остановил его. Чудотворец обличил корыстолюбивого градоначальника во лжи, а тот, в свою очередь, слезно признался в неправде.

Трое военачальников, присутствующих при казни, не подозревали, что вскоре им придется испрашивать предстательства у святителя за незаслуженную клевету перед императором, за что они будут обречены на смерть. Николай в сонном видении явился императору Константину и призвал освободить из заточения невинно осужденных мужей.

По предстательству Чудотворца город Миры был спасен от страшного голода. Николай пришел во сне к богатому купцу и попросил его прибыть в город и продать людям пшеничное зерно. Он вложил ему в руку три золотые монеты, которые тот, проснувшись, нашел в своем зажатом кулаке.

Не единожды спасал Николай людей, попавших в морской шторм, выводил из плена и темниц.

Особенности прошения на привлечение денег и материального благополучия

 • молиться необходимо с чистыми помыслами и верой в помощь;
 • желательно раздать милостыню нуждающимся и пожертвовать любую сумму на нужды церкви;
 • для того чтобы святой Угодник помог, необходимо знать, для каких целей требуется испрашиваемая сумма;
 • если человек просто желает разбогатеть – вряд ли просимое будет достигнуто;
 • произносить молитвословия желательно в церкви, но при невозможности ее посещения можно молиться в домашних условиях;
 • перед началом чтения следует зажечь лампаду или церковную свечу;
 • необходимо сосредоточиться на словах, обращенных к святителю, не отвлекаться на посторонний шум;
 • не стоит заучивать и монотонно бубнить текст – просьба должна исходить из сердца, из глубины души;
 • слова нужно проговаривать вслух или шепотом, но никак не про себя.

Другие молитвы Николаю Угоднику:

Молиться в церкви можно в любое время, читать слова молитвы дома рекомендуется утром или перед сном.

Иногда молящийся вознаграждается желаемым через несколько дней, но случается, что приходится ждать несколько месяцев.

Каждый получает по заслугам за свое терпение, веру и надежду. Молясь святому Угоднику, следует быть уверенным в достижении желаемого результата, а не в удивительном появлении богатства.

Если же текст молитвы будет усердно читаться, но усилий со стороны просящего для изменения ситуации в лучшую сторону не будет (например, отсутствие трудовой деятельности или поиска работы), то вряд ли конечная цель будет достигнута.

Видео (кликните для воспроизведения).

А когда от проблемы не останется и следа, то не стоит забывать о благодарении Всевышнего, Николая Чудотворца и всех святых молитвенников.

Молитва Николаю Чудотворцу личное прошение
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here