Молитва Матроне тропарь кондак

Полное описание: Молитва Матроне тропарь кондак - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва Матроне тропарь кондак

Преподобной Матроне Константинопольской (тропарь и кондак)

М ужескому́дрено утаи́вшися вра́жиих лука́вых путе́й, Матро́но, / к жи́зни вои́стину ше́ствовавши несумне́нною во́лею / и неукло́нное тече́ние Богому́дро сконча́вши, / от Христа́ прия́ла еси́ благода́ть духо́вную, / тем и во́ду цельба́м источа́еши / любо́вию притека́ющим в па́мять твою́ сла́вную, / мни́хом похвала́, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

З а любо́вь Госпо́дню, преподо́бная Матро́но, / поко́я жела́ние возненави́дела еси́, / поще́нием дух твой просвети́вши, / но твои́ми моли́твами и проти́вных шата́ния разори́, // кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́.

Молитва Матроне тропарь кондак

Б о́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, / земли́ Ту́льския процвете́ние / и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, / восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, / све́том Христо́вым просвети́ся / и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. / Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, / ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т // и мо́лится о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

З емли́ Ту́льския прозябе́ние, / гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице / блаже́нная ста́рице Матро́но. / От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая. / Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая, / прозорли́вице и моли́твеннице. / Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая. / Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных, // ра́досте на́ша.

К служе́нию Христо́ву / от чре́ва ма́терня предызбра́нная, / пра́ведная Матро́но, / стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, / тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, / Бо́гу угоди́ла еси́. / Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: / помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, // ста́рице блаже́нная.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем тя, / свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Величание святой Матроне Московской

Как известно, все церковные службы проходят по одному и тому же сценарию. В независимости от того, кому они читаются сценарий делится на несколько частей, среди которых самыми важными считаются тропари и кондаки. Эти части богослужения посвящаются либо Иисусу Христу, либо любому другому святому. Например, Матушке Матроне Московской. Очень важно понимать, что такое троптарь и кондак Матроне Московской. Так как это два совершенно разных вида песнопения церковной службы.

Редкая канонически правильная икона Матроны, ибо на иконе должно изображать уже как бы преображенного в Царствие Небесном святого, а значить, без телесного порока или увечий, если они имели место в этом мире

Что значит тропарь?

Тропарь – это священное песнопение. Он читается в знак праздника того или иного святого. Как правило оно имеет короткую форму. Но несмотря на это в ней раскрывается вся основная суть торжества. Также таким песнопением может прославляться святой. Если тропарь посвящен какому-либо празднику, то в нем будет раскрываться суть праздника. А если в таком кратком песнопении будет прославляться святой, то в нем будет петься о житии и подвигах святого.

Нужно отметить, что не так давно тропарь начали разделять на постные и праздничные. Также их делят еще на кафизмы и кондак. Кафизм – это песнопение, которое представляет собой вставку между основным текстом тропаря. А кондак – это песнопение которое поется между третьей и шестой песней канона.

Молитвы, тропарь, кондак и величание царственных страстотерпцев

Тропарь, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных страстотерпец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от богоборных смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улучиша./ Сего ради к ним с любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию утвердите,/ от междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 8

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих/ от рода царей Российских,/ благовернии мученицы,/ муки душевныя и смерть телесную за Христа приимшии/ и венцы Небесными увенчавшиися,/ к вам, яко покровителем нашим милостивым,/ с любовию благодарне вопием:/ радуйтеся, царственнии страстотерпцы,// за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Величание

Величаем вас,/ святии царственнии страстотерпцы,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа// претерпели есте.

Молитва Царственным Страстотерпцам

О, святая седмерице, царственнии страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, Марие, Ольго, Татиано и Анастасие! Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте и смирением себе посреде земнаго величия украсили есте. В годину же братоубийственныя брани и гонений безбожных во отечестве нашем, все упование на Бога возложивше, образ терпения и страдания всей земли Российстей явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, узы и изгнание, глумление, насмеяние и оболгание, убиение и телес поругание мужественне претерпели есте. Сего ради от земнаго царствия к Небесному прешли есте и теплии ходатаи о нас явилися есте. О, святии угодницы Божии! Молитеся о нас Богу, да Церковь в единомыслии и твердей вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит и от междоусобныя брани и разделения избавит, власть предержащую умудрит, воинство мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианския в верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с вами сподобит воспевати Пречестное и Великолепое имя Живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы по убиенным

Молитва 1-я Святому страстотерпцу Царю Николаю

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину приемь, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я Святому страстотерпцу Царю Николаю

Молитвы святым

Память: 19 апреля / 2 мая, в воскресение перед 26 августа / 8 сентября (Собор Московских святых), 22 сентября / 5 октября (Собор Тульский Святых)

Матрона, родившись слепой и увечной, с детства проводила время в молитве, и Господь даровал ей милость – утешать людей и помогать людям в недугах и житейских скорбях, к Матроне Московской обращаются за молитвенной помощью при бесплодии, болезнях детей, семейных неурядицах, о вразумлении неверующих близких…

Праведная старица Матрона Московская. Редкая канонически правильная икона Матроны, ибо на иконе должно изображать уже как бы преображенного в Царствие Небесном святого, а значить, без телесного порока или увечий, если они имели место в этом мире

Тропарь праведной старице Матроне Московской, глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Кондак праведной старице Матроне Московской, глас 7

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божией пребывати, старице блаженная.

Величание праведной старице Матроне Московской

Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Молитва первая праведной старице Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи, призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нишим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая праведной старице Матроне Московской

О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявольского страстно воюющего, помоги донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимаго: Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь

Молитва Матроне тропарь кондак

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

К служению Христову от чрева матерня предъизбранная, праведная Матроно, стезе скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Молитвы блаженной Матроне Московской

Молитва святой Матроне

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь блаженной Матроне. Глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Кондак блаженной Матроне. Глас 7

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Читайте так же:  Молитвы в церкви от порчи

Величание блаженной Матроне

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа, Бога нашего

Память блаженной Матроны Московской совершается четыре раза в год:

23 февраля (8 марта) – обретение мощей,
19 апреля (2 мая) – преставление,
20 августа (2 сентября) – Собор Московских святых,
22 сентября (5 октября) – Собор Тульских святых.

Молитва Матроне тропарь кондак

О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любящих твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.

Избавительнице, просящая всем, от сердца Тебе призывающим, принеси избавление скорое нам, от лютых бед погибающим, и в Тебе Единой избавление наше по Бозе полагающим.

Яко пресветлая звезда, просия Божественными чудесы святый образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, Всеблагая Дево, избавление от бед, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Избавление Присносящая всем, от сердца Тебе призывающим, принеси избавление скорое и нам, в лютых бедах погибающим и в Тебе Единой избавление наше по Бозе полагающим.

Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бедствовавшии с верою притекше, заступлением Твоим избавитися от злых, но яко Матерь Христа Бога, и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных, да зовем Ти: радуйся, Избавительнице наша от всех бед.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Почитаемый святой источник чудотворной иконы Божией Матери “Избавительница от бед” находится в селе Ташла. В источник надо заходить с молитвой Если не знаете тропарь “Избавительница от бед” – читайте “Богородицу”, просите: “Матерь Божия, благослови искупаться во исцеление души и тела, во имя Отца и Сына и Святаго духа”. Православным нужно во имя веры три раза окунуться, с молитвой.

На источнике многие видят чудесные знамения. Многие люди видят над источником Богоматерь в полный рост с младенцем на руках. По Божией милости происходят многочисленные исцеления.

21 октября – в день явления чудотворной иконы Божией Матери “Избавительница от бед”, крестный ход и служба у источника.

Молитва Матроне тропарь кондак

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

К служению Христову от чрева матерня предъизбранная, праведная Матроно, стезе скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Молитвы, тропарь, кондак святому великомученику и целителю Пантелеимону

Молитва 1

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва 2, наедине от лица болящего читаемая

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Тропарь, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне,/ моли Милостивого Бога,/ да прегрешений оставление// подаст душам нашим.

Кондак, глас 5

Подражатель сый Милостиваго,/ и исцелений благодать от Него прием,/ страстотерпче и мучениче Христа Бога,/ молитвами твоими душевныя наша недуги исцели,/ отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно:// спаси ны, Господи.

Величание

Величаем тя, страстотерпече святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Молитва Матроне тропарь кондак

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Земли Тульския прозябение, града Москвы ангелоподобная воительнице блаженная старице Матроно. От рождения в слепоте телесней до конца своих дней пребывшая. Но от Бога щедро духовное зрение приявшая, прозорливице и молитвеннице. Наипаче дар исцеления болезней стяжавшая. Помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша.

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтем святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Молитвы, тропари, кондаки блаженной Матроне Московской

Молитва первая

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва Святой Преподобной параскеве топловской

Молитва вторая

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Тропарь, глас 4

Земли Тульския прозябение, града Москвы ангелоподобная воительнице блаженная старице Матроно. От рождения в слепоте телесней до конца своих дней пребывшая. Но от Бога щедро духовное зрение приявшая, прозорливице и молитвеннице. Наипаче дар исцеления болезней стяжавшая. Помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша.

Кондак, глас 7

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величание

Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтем святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Тропарь и молитвы святой блаженной Матроне Московской

Тропарь и молитвы святой блаженной Матроне Московской

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Похожие главы из других книг

Приложение 1 Акафист и Служба к Святой блаженной Матроне Московской

Приложение 1 Акафист и Служба к Святой блаженной Матроне

Молитвы к святой блаженной Матроне Московской

Молитвы к святой блаженной Матроне Московской О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех,

Тропарь и молитвы к святой блаженной Ксении Петербургской

Тропарь и молитвы к святой блаженной Ксении Петербургской Тропарь, глас 7 Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси. Сего ради дар чудодейственныя помощи

Молиться святой блаженной Матроне Московской можно по этой книге

Молиться святой блаженной Матроне Московской можно по этой книге А теперь я хочу сказать вам еще одну очень важную вещь. Молиться святой Матроне Московской можно по этой книге. Здесь вы найдете и изображение матушки Матроны, и молитвы к ней, и акафист. Молитвы ведь наши

Молитвы святой блаженной Матроне

Молитвы святой блаженной Матроне

Приложение. Акафист и служба к святой блаженной Матроне Московской

Приложение. Акафист и служба к святой блаженной Матроне

Акафист блаженной Матроне Московской

От Издательства На Руси всегда любили и почитали больных, калек, убогих, несущих свою немощь без ропота, а с благодарностью Богу. Их смиренное «лежание» или «сидение» воспринималось народным сознанием как подвижничество или юродство Христа ради. Так было и во времена

Молитвы Блаженной Старице Матроне Московской

Молитвы к святой блаженной Матроне Московской

Молитвы к святой блаженной Матроне Московской

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Акафист святой блаженной Матроне Московской Кондак 1Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, соплетаем и мы,

Кондак святой блаженной Матроне Московской

Видео (кликните для воспроизведения).

Кондак святой блаженной Матроне Московской К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии

Молитвы святой блаженной Матроне Московской

Молитвы святой блаженной Матроне Московской О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое

Канон святой блаженной Матроне Московской

Канон святой блаженной Матроне Московской Тропарь, глас 2Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Акафист святой блаженной Матроне Московской Кондак 1 Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на небеси увенчанной, соплетем и мы,

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Молитвы блаженной Матроне Московской

Молитвы блаженной Матроне Московской Молитва № 1 блаженной Матроне МосковскойО блаженная матерь Матрона, услышь нас грешных и внемли нашим молитвам к тебе!На протяжении всей жизни твоей принимала и выслушивала ты всех страдающих и болящих, с верой и надеждой твоей

Кондак Матроне Московской — текст

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Как известно, все церковные службы проходят по одному и тому же сценарию. В независимости от того, кому они читаются сценарий делится на несколько частей, среди которых самыми важными считаются тропари и кондаки. Эти части богослужения посвящаются либо Иисусу Христу, либо любому другому святому. Например, Матушке Матроне Московской. Очень важно понимать что такое троптарь и кондак Матроне Московской. Так как это два совершенно разных вида песнопения церковной службы.

Читайте так же:  Молитвы на счастливое замужество

Что значит тропарь

Тропарь – это священное песнопение. Он читается в знак праздника того или иного святого. Как правило оно имеет короткую форму. Но несмотря на это в ней раскрывается вся основная суть торжества. Также таким песнопением может прославляться святой. Если тропарь посвящен какому-либо празднику, то в нем будет раскрываться суть праздника. А если в таком кратком песнопении будет прославляться святой, то в нем будет петься о житии и подвигах святого.

Нужно отметить, что не так давно тропарь начали разделять на постные и праздничные. Также их делят еще на кафизмы и кондак. Кафизм – это песнопение, которое представляет собой вставку между основным текстом тропаря. А кондак – это песнопение которое поется между третьей и шестой песней канона.

Тропарь Матроне Московской — текст на русском языке

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Церковные службы в церквах и храмах всегда проходят по одному сценарию. Они состоят из разных частей. Но несмотря на это все богослужения складываются из тропарей и кондаков. Они могут быть посвященными любому из святых и Иисусу Христа. Очень важно понимать, что такое тропарь и что такое кондак. Ведь это разные составляющие богослужения, которые имеют разное значение. С самого начала своего похождения тропари писались прозой. Их главным значением было почтение памяти мучеников и сподвижников. Только спустя некоторое время их начали рифмовать. А еще позже начали прилагать мелодию к чтению тропаря.

Что такое тропарь и когда его принято читать

С греческого языка тропарь означает мелодию или трофей. В церковном же понятии это краткое песнопение. Оно раскрывает всю основную сущность праздника. Нужно отметить, что в свою очередь такое песнопение делится на постное и праздничное.

Тропарь и кондак Матроне

Опубликовано admin в 09.09.2019

Праведной Матроне Московской (тропари, кондак, молитвы и величание)

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, / земли́ Ту́льския процвете́ние / и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, / восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, / све́том Христо́вым просвети́ся / и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. / Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, / ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т // и мо́лится о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

Земли́ Ту́льския прозябе́ние, / гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице / блаже́нная ста́рице Матро́но. / От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая. / Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая, / прозорли́вице и моли́твеннице. / Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая. / Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных, // ра́досте на́ша.

К служе́нию Христо́ву / от чре́ва ма́терня предызбра́нная, / пра́ведная Матро́но, / стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, / тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, / Бо́гу угоди́ла еси́. / Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: / помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, // ста́рице блаже́нная.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Велича́ем тя, / свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

КАНОН СВЯТЕЙ ПРАВЕДНОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

Тропарь , глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, / земли́ Ту́льския процвете́ние / и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, / восхва́лим днесь, ве́рнии. / Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, / све́том Христо́вым просвети́ся / и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. / Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, / ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т / и мо́лится о душа́х на́ших.

Канон святыя, глас 8.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Бо́же Всеми́лостиве, сподо́би ны, недосто́йныя, / воспе́ти уго́дницу Твою́ Матро́ну, / на́шу изря́дную пред Тобо́ю хода́таицу и моли́твенницу.

Любо́вию ко Христу́ от младе́нческих пеле́н уязви́лася еси́ / и Тому́ неле́ностно в житии́ твое́м служи́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

Слава: Избра́нный сосу́д Ду́ха Свята́го яви́лася еси́, / благода́ть бо Бо́жию от святы́я купе́ли до конца́ дний твои́х / при́сно усе́рдно возгрева́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

И ныне: Арха́нгельски песнь Тебе́ пое́м, Чи́стая: / ра́дуйся, Обра́дованная, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га, / при́сно моля́щаяся за род наш.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Житие́м богоуго́дным и пра́ведным освяти́лася еси́, ма́ти блаже́нная, / те́мже и нам, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим, / помози́ благода́ти Бо́жия испо́лнитися.

Христа́ Человеколю́бца, Его́же от ю́ности твоея́ возлюби́ла еси́, ма́ти свята́я, / моли́ утверди́тися нам на ка́мени за́поведей Его́.

Слава: Це́ркве Зижди́тель Госпо́дь / светообра́зное ча́до церко́вное соде́ла тя, пра́ведная ма́ти, / и в любви́ Свое́й утверди́ тя, я́ко Человеколю́бец.

Читайте так же:  Молитва перлза вариации встретившись мы не встретились

И ныне: Небеси́ и земли́ Цари́це, Богоро́дице Де́во, / и Це́ркве покро́ве всемо́щный, / утверди́ оби́тель сию́ непоколеби́мо во благоче́стии пребыва́ти.

Го́споди, поми́луй, трижды.

По и́мени твоему́, Матро́но блаже́нная, житие́ твое́ бысть, / скита́ния бо, поноше́ния и ско́рби ни во что же вмени́вши, / госпожа́ яви́лася еси́ не то́кмо и́менем, но и ду́хом. / Те́мже и вся потре́бная Ца́рствия ра́ди Бо́жия стяжа́ла еси́ / и Бо́гом обогати́лася еси́.

Слава, и ныне, Богородичен: Ны́не, ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Влады́чице, / гре́шником погиба́ющим исправле́ние / и нам, велича́ющим Тя, спасе́ние.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Смотре́ние Бо́жие на тебе́ осо́бь явле́но бысть, ма́ти блаже́нная, / я́ко слепа́ и не́мощна те́лом су́щи, / да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ / и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́.

Мудрова́ния плотска́я презре́ла еси́, блаже́нная, / оба́че му́дростию, е́юже Госпо́дь умудря́ет слепцы́, / изря́дно обогати́лася еси́.

Слава: Я́ко алава́стр ми́ра, облагауха́ющ преде́лы Росси́йстии, / ве́мы тя, Матро́но пра́ведная, / стека́ются бо к тебе́ со всех конце́в лю́дие земли́ на́шея, заступле́ния прося́ще.

И ныне: Блажи́м Тя, вси ро́ди, Пресвята́я Де́во, / погиба́ющих взыску́ющую, немощны́х врачу́ющую и си́рых заступа́ющую.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир пода́ждь нам, / Человеколю́бче.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Христо́с, Свет И́стинный, / ум твой, свята́я ма́ти, просвети́л есть к разуме́нию повеле́ний Его́, / те́мже служи́ти Ему́ в житии́ твое́м усе́рдно потща́лася еси́.

Све́том Христо́вым озаря́ема, / в ми́ре сем, безбо́жнем и грехолюби́вем, / яви́лася еси́ я́ко столп о́гнен, светя́й во тьме, пра́ведная Матро́но.

Слава: Я́ко звезда́ многосве́тлая, возсия́ла еси́ в житии́ твое́м, пра́ведная Матро́но, / указу́ющи и́стинный путь лю́дем заблу́ждшим. / Си́це и ны́не, в Небе́сных оби́телех водвори́вшися, / моли́ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне: Свет ро́ждшая Боже́ственный и Преве́чный, Богоневе́сто, / разреши́ мглу прегреше́ний на́ших.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твы при́сно к Бо́гу вознося́щи, / вся ну́жды и печа́ли Тому́ возвеща́ла еси́, пра́ведная ма́ти, / и, я́ко Ио́на во чре́ве ки́тове, в ско́рби ве́лией вопия́ла еси́: / Бо́же, из глубины́ зол возведи́ мя.

По́мощию Бо́жиею вся ну́жды смире́нне претерпе́вши, пра́ведная Матро́но, / вра́жию си́лу моли́твою твое́ю победи́ла еси́. / Те́мже, ны́не неоску́дно благода́ть Христо́ву прие́мши, / моли́ся, е́же от злоде́йства диа́вольскаго нам изба́витися.

Слава: Мно́гими по́двиги твои́ми, пра́ведная Матро́но, ста́ла еси́ проти́ву ко́зней диа́вольских, / брань веду́щи с миродержи́телем тьмы ве́ка сего́. / Те́мже о нас ны́не моли́ся, да прии́мем вся ору́жия Бо́жия / и возмо́жем проти́витися во дни лю́тыя духово́м зло́бы поднебе́сным.

И ныне: А́да и сме́рти Победи́теля ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, / моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́ / враго́в злоде́йствия нас изба́вити.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

К служе́нию Христо́ву / от чре́ва ма́терня предызбра́нная, / пра́ведная Матро́но, / стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, / тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, / Бо́гу угоди́ла еси́. / Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: / помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, / ста́рице блаже́нная.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Возгоре́ся нече́стие в земли́ на́шей, / я́ко пла́мень дре́вле в пещи́ вавило́нстей, / ве́ру оте́ческую в лю́дех тща́щееся попали́ти, / ты же, блаже́нная, приходя́щих к тебе́ науча́ла еси́ ве́рою воспева́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н eси́.

Богопроти́внии мучи́телие, от зако́на Бо́жия отсту́пльшии, / огнь гоне́ний во стране́ на́шей возжго́ша, / ты же, пра́ведная Матро́но, приходя́щим к тебе́ си́лою Христо́вою ро́су духо́вную подава́ла еси́, / да не попале́ны до конца́ бу́дут, но при́сно воспева́ют: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: А́нгелу Бо́жию, / в пещи́ вавило́нстей отроко́м дре́вле пла́мень о́гненный угаси́вшему, / уподо́билася еси́, блаже́нная, / росси́йским бо лю́дем во дни нече́стия моли́твами твои́ми / от злобо́жнаго языковре́дия неврежде́нным бы́ти споспе́шествовала еси́, науча́ющи взыва́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: К покро́ву Твоему́ прибега́ем, Де́во, купино́ неопали́мая, / грехи́ на́ша, я́ко те́рние зловре́дное, попали́ моли́твами Твои́ми, / да чи́стым се́рдцем взыва́ем: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и а́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Царя́ Небе́снаго измла́да возлюби́ла еси́ / и Тому́ до конца́ дний свои́х со тща́нием служи́ла еси́, блаже́нная. / Ны́не же с ли́ки а́нгельскими при́сно пое́ши: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

За́поведи Госпо́дни усе́рдне соблюда́ющи, / столп благоче́стия Росси́и яви́лася еси́, ма́ти блаже́нная, / я́коже о тебе́ предрече́ кроншта́дтский пра́ведник, / с ни́мже превозно́сиши Христа́ во ве́ки.

Слава: Мно́зии лю́дие росси́йстии, плене́ннии безбо́жием, / моли́твами твои́ми, пра́ведная Матро́но, на путь спасе́ния возврати́шася / и, в ве́ре пра́вей укрепи́вшеся, Триеди́ному Бо́гу воспе́ша: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ныне: Ро́ждшую Царя́ Небе́снаго, / я́вльшагося в мир взыска́ти нас, погиба́ющих, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

О чу́до ве́лие, ко́сти сухи́я источа́ют исцеле́ния / и тле́нное естество́ дух наш к Нетле́нному Бо́гу возво́дит. / Сего́ ра́ди Матро́ну блаже́нную велича́ем.

Град Москву́ и оби́тель Покро́ва Пресвяты́я Богоро́дицы, / иде́же почива́ют честны́я мо́щи твоя́, пра́ведная Матро́но, / сохрани́ от вся́ких напа́стей и зол / и утверди́ в пра́вей ве́ре и благоче́стии всех, почита́ющих тя.

Слава: Приими́ на́ше недосто́йное моле́ние, Матро́но блаже́нная, / и, я́коже обеща́лася еси́, хода́тайствуй пред Го́сподем поле́зная нам дарова́ти, / да с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу.

И ныне: И́стинную избра́нницу Твою́, Богома́ти, ве́мы Матро́ну блаже́нную: / сия́ бо в день почита́ния ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы роди́ся, / в хра́ме Успе́ния Твоего́ крести́ся, / о́браз Твой Взыска́ние поги́бших тща́нием ея́ написа́ся, / та́же и те́лом во оби́тели честна́го Покро́ва Твоего́ почива́ет / и мо́лится о душа́х на́ших.

А́нгели пресве́тлии вознесо́ша святу́ю ду́шу твою́, блаже́нная Матро́но, к Престо́лу Царя́ сла́вы, / иде́же торжеству́еши со все́ми святы́ми и мо́лишися о душа́х на́ших.

Видео (кликните для воспроизведения).

Слава, и ныне, Богородичен: Свет и́стинный ро́ждшая, Богоро́дице, / помраче́нных нас тьмо́ю грехо́вною просвети́ / и прича́стники ве́чных благ соде́лай.

Молитва Матроне тропарь кондак
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here