Молитва 7 эфесским отрокам

Полное описание: Молитва 7 эфесским отрокам - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва 7 эфесским отрокам

М у́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

В е́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Ин тропарь, глас 8:

Б лагоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели, / Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя, / о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим: / ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше, // всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

М и́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

Ин кондак, глас 4:

П росла́вивый на земли́ святы́я Твоя́ / пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́, / пресла́вным воста́нием отроко́в / показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́, / нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в, / и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти: // вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

О пречу́днии святи́и седмочи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на нас, любо́вию па́мять ва́шу чту́щих, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо в них исцели́те, скорбя́щия уте́шите; сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́, и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым семи отрокам Ефесским

Икона Образ Семь отроков Ефесских: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин), Антонин.

Молитва святым Семи отрокам, иже во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану (Константину), Антонину.

Молитва вторая семи отрокам Ефесским

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья семи отрокам Ефесским

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, молитв ради седми отроков ефесских, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спсения Твоего.

Молитва иная отрокам Ефесским

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя: низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О том же молятся Ангелу-хранителю младенца

Тропарь святым семи отрокам Ефесским

Тропарь, глас 4:
Велия веры чудесе, в пещере яко в чертозе царском святии седмь отроцы пребыша,
и умроша без тли, и по мнозех временных восташа яко от сна,
во уверение воскресения всех человеков: тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

Кондак, глас 4:
Мира сущая тленная презревая и нетленныя дары приемше, умерше кроме тления пребыша: темже востают по многих летех, все погребше лютех неверие:
яже во хвалении днесь вернии восхваляюще, Христа воспоим.

Тропарь, глас 8-й:
Благочестия проповедники и воскресения умерших изобразители, Церкви столпы седмочисленныя, отроки всеблаженныя песньми восхвалим: тии бо по многих летех нетления, аки от сна воставше, всем возвестиша яве мертвых востание.

Читайте так же:  Молитва для энергии и сил

Кондак, глас 4-й:
Прославивый на земли святыя Твоя, прежде втораго и страшнаго пришествия Твоего, Христе. Преславным востанием отроков показал еси Воскресение неведящим е, нетленна одеяния и телеса явив, и царя уверил еси вопити: воистинну есть мертвых востание.

Акафист святым отрокам: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану, Антонину .

Другие молитвы

Все молитвы .

Молитвы семи отрокам Ефесским

Семь юношей, живших в III веке н. э, состоящих на службе у императора-язычника, пострадали за свою веру в Христа и стали символом эпохи, когда гонения на христиан поощрялись властями. Молитва семи отрокам Эфесским по сей день помогает многим родителям беспокойно спящих младенцев.

Житие 7 отроков Эфесских

Император Декий, в войсках которого служили юноши – христиане, открыто преследовал христиан. Для этого он заставлял всех заподозренных в христианской вере преклоняться языческим идолам и приносить жертвы. Семеро воинов не захотели отказываться от своей веры в Господа нашего, были допрошены и отпущены на время. Отроки отправились к пещере в горах, где укрылись от преследователей и возносили молитвы. Однако на следующий день они решили покориться судьбе и предстали перед судом императора, в результате чего по его приказу были замурованы в той самой пещере.

Молитва 7 отрокам Ефесским появилась через двести лет, когда священники, разобрав завалы пещеры, обнаружили юношей живыми, но спящими. Такое чудо, сотворенное Господом, ещё раз укрепило веру христиан в воскресение плоти.

В чем помогает молитва семи отрокам Эфесским?

Сегодня православная церковь отмечает день памяти Эфесских юношей два раза в году – 4 августа и 22 октября.

Молитва семи отрокам Ефесским, возносимая в эти дни в церквях и дома, помогает родителям справиться с беспокойным сном младенца. Данная молитва избавляет малышей от бессонницы и возвращает им здоровый, полноценный сон.

Помогает молитва и при выборе жизненного пути, защищает от злых помыслов, укрепляет в вере Христовой и даже излечивает от душевных недугов.

Тексты молитв 7 отрокам Эфесским, чтобы ребенок хорошо спал

Первая молитва святым Семи отрокам, иже во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану (Константину), Антонину

Боже великий, хвальный и непостижимый, и неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли, и образом Твоим почтивый его, Иисусе Христе, прежелаемое имя, со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, явися на рабе Твоем (имярек), и посети его душу и тело, умоляем от преславныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых Небесных Сил Безплотных, и честнаго славнаго пророка, и Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, иже во святых отец наших, и вселенских учителей, Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, Афанасия и Кирилла, Николая иже в Мирех, Спиридона чудотворца, и всех святых священноначальников, святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святых славных великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Мироточца, Феодора Стратилата, и всех святых мучеников, преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы Освященнаго, Феодосия общаго жития начальника,

Антония и Феодосия Киево-Печерских, Онуфрия, Арсения, Афанасия Афонскаго, и всех преподобных, святых и исцелителей, безсребренников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Фалалея и Трифона и прочих, святаго праведнаго Иоанна Кронштадтскаго, святаго преподобнаго Иоанна Рыльскаго, святыя блаженныя Ксении Петербуржской и всех Твоих святых.

И даждь ему сон упокоения, сон телесный здравия и спасения и живота, и крепость душевную и телесную, якоже посетил еси иногда Авимелеха угодника Твоего во храме Агриппове, и дал еси ему сон утешения, еже не видети падения Иерусалимова, и сего успивый сном питательным, и паки сего воскресивый во едином мгновении времене, в славу Твоея благости.

Но и святыя Твоя славныя седмь отроки, исповедники и свидетели Твоего явления показавый, во дни Декия царя и отступника, и сия успивый в вертепе на лет сто и осмьдесят, яко младенцы согреваемыя в ложеснах матере своея, и никакоже претерпевшыя тления, в похвалу и славу человеколюбия Твоего, и в показание, и извещение нашего пакибытия, и воскресения всех.

Сам убо человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имярек), и даруй ему здравие, крепость, и благомощие, Твоею благостию, яко от Тебе есть всяко даяние благо, и всяк дар свершен. Ты бо еси врач душ и телес наших, и Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, молитв ради седми отроков ефесских, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спсения Твоего.

Тропарь и кондак святым семи отрокам Ефесским

Тропарь, глас 4

Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Ин тропарь, глас 8

Благоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели,/ Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя,/ о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим:/ ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше,// всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

Кондак, глас 4

Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

Ин кондак, глас 4

Просла́вивый на земли́ святы́я Твоя́/ пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́,/ пресла́вным воста́нием отроко́в/ показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́,/ нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в,/ и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти:// вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

Молитвы святым семи отрокам Ефесским

Благочестия проповедники и воскресения умерших изобразители, Церкви столпы седмочисленныя, отроки всеблаженныя песньми восхвалим: тии бо по многих летех нетления, аки от сна воставше, всем возвестиша яве мертвых востание.

Читайте так же:  Молитва Св иустине и Киприану

Кондак святым семи отрокам Ефесским, глас 4-й

Прославивый на земли святыя Твоя, прежде втораго и страшнаго пришествия Твоего, Христе. Преславным востанием отроков показал еси Воскресение неведящим е, нетленна одеяния и телеса явив, и царя уверил еси вопити: воистинну есть мертвых востание.

Молитва первая святым семи отрокам Ефесским читаемая при нарушении сна у младенцев и бессонице у взрослых

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя: низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святым семи отрокам Ефесским при том же

Молитва третья святым семи отрокам Ефесским о прощении грехов

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, молитв ради седми отроков ефесских, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спсения Твоего. Аминь.

Православная молитва – Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся семи отрокам Ефесским

Молитва
семи отрокам Ефесским

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на ны, любовию память вашу чтущия, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: «Оставите детей приходити ко Мне». Болящия убо от них исцелите, скорбящия утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

© Михаил Тихомиров
Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ СВЯТЫМ БОЖИИМ С КРАТКИМИ СВЕДЕНИЯМИ О ЖИТИЯХ И ПОМОЩИ В РАЗНЫХ НУЖДАХ. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2018.

Православная книга почтой pravmolitva.ru

Видео (кликните для воспроизведения).

Главная – pravmolitva

Тематические и традиционные молитвословы, акафисты, духовная литература.

Молитва семи отрокам Ефесским для сна ребенка

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

После того, как малыш появился на свет любая мать испытывает сильные переживания за него и главным ее желанием является, чтобы дитя было счастливым, здоровым и у него был крепкий сон. Даже в тех случаях, когда ребенок хорошо спит, хочется дабы сновидения его были только приятными, вызывающими положительные чувства. Призывая хорошие сновидения для чада родительницы могут прибегать к использованию различных молитвословий, одним из которых является молитва семи отрокам Ефесским о младенце неспящем. Узнать же о том, как должна произноситься молебень и каков ее текст поможет наша статья.

Читайте так же:  Молитвы о здравии утренние

Молитва семи отрокам Ефесским

Такое молитвословие является одним из наиболее сильных, позволяющим обеспечить малышу спокойствие в сновидениях. Причем это молитвенное обращение признано каноническим и исцеляющим для всех верующих, которые подвержены бессоннице. В особенности многие отмечают что это молитвословие способно оказывать успокаивающий эффект на сновидения дитя.

Молитва от бессонницы у взрослого

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Состояние бессонницы известно многим людям и в основном причиной является нарушение душевного спокойствия. Когда человек не дает отдыхать головному мозгу, страдает весь организм. В этом случае помогут справиться с нарушением сна у взрослого православные молитвы от бессонницы.

Причины бессонницы

Основные причины отсутствие сна:

  • повышенные умственные нагрузки;
  • психические нарушения, например депрессия;
  • хронические заболевания;
  • неудобная постель;
  • физическое переутомление;
  • перемена обстановки.

Разобраться следует в том, что является причиной и попытаться устранить ее. Принять душ и читать молитву от бессонницы.

Лекарства всегда пагубно отражаются на организме человека. Совсем не обязательно употреблять снотворное, можно применить народные средства:

  • заговоры;
  • молитвенные тексты;
  • лечебные травы.

Заговор от бессонницы поможет избавиться от проблемы, как взрослым, так и детям. Лечение лекарственными травами не только не потеряло актуальности, но становится популярным из года в год. Лечебные травы не вызывают зависимости и являются безопасным средством, потому что включает только природные вещества.

Молитвы святым угодникам от бессонницы

Взять ежедневное правило перед сном обращаться к Преподобному Маруфу, епископу Мессопотамскому.

Очень часто маленькие дети не могут уснуть, режутся зубы или мучают колики в животике. При нарушении сна у младенцев читают молитвы Святым семи Ефесским отрокам, на иконе изображены семь мирно спящих детей: Максимилиан, Еамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин, Антонин.

«О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходити ко Мне. Болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих ( имярек), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.»

Для расслабления тела помогает молитвенный текст преподобному Александру Свирскому и святому Иринарху, который жил в семнадцатом столетии и, как гласит предание, спал около часа в сутки. Он морил себя голодом, истязал тяжелой физической работой и не спал. За это святой получил от Бога дар лечить людей.

«О преподобне отче Иринарше! Се мы молим тя усердно: буди ходатай наш присный, испроси нам, рабам Божиим (имена), от Христа Бога мир, тишину, благоденствие, здравие и спасение, и от всех врагов видимых и невидимых ограждение, покрый же нас ходатайством твоим от нахождения всяких бед и скорбей, паче же от искушений врага темнаго, да вси мы с тобою прославляем всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Сильным помощником в православной вере является Николай Угодник. Реальный человек заслужил такое внимание, потому что в жизни совершал чудеса исцеления. К нему обращаются не только с молитвами послать спокойный сон, он защищает невинно осужденных людей. Перед чтением молитвы у образа святого зажигают свечи, огонь дает состояние умиротворения и успокоения.

«О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных.

Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Читайте так же:  Целители которые лечат молитвами в пензе

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Икона Богоматери Феодоровская

Молитва Феодоровской от бессонницы имеет двух покровительниц Богоматерь и Святую Параскеву и это является ее отличительной особенностью. На обратной стороне иконы Феодоровская изображен образ Параскевы пятницы. Девушка родилась в пятницу и ее назвали Параскева, что в переводе значит «Пятница». Она жила в третьем веке на территории Римской империи в период гонения на христиан. Ее родители свято верили в Святую Троицу, но рано умерли. Параскева верила единому Богу, а не языческим идолам, за что была подвергнута телесным наказаниям и пыткам, а затем брошена в тюрьму. Посланник императора Эпарх Аэтий приказал отрубить ей голову, только тогда Господь забрал душу Параскевы на небеса.

Текст сильной молитвы от бессонницы:

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин

Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя при святом благоверном царе Феодосии Младшем (408-450) явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Одни из них говорили: “Как может быть воскресение мертвых, когда не будет ни души, ни тела, так как они уничтожатся?” Другие утверждали: “Только одни души будут иметь воздаяние, так как невозможно телам восстать и ожить после тысячи лет, когда не останется от них и праха”. Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков.

Вторично память семи отроков празднуется 22 октября. (По одному преданию, которое вошло в русский Пролог, отроки вторично уснули в этот день; по заметке греческой минеи 1870 года, они в первый раз уснули 4 августа, а пробудились 22 октября. Святые отроки упоминаются и в службе церковного новолетия – 1 сентября).

Православная молитва – Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся семи отрокам Ефесским

Молитва
семи отрокам Ефесским

О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на ны, любовию память вашу чтущия, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: «Оставите детей приходити ко Мне». Болящия убо от них исцелите, скорбящия утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих рабов Божиих (имена), и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

© Михаил Тихомиров
Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ СВЯТЫМ БОЖИИМ С КРАТКИМИ СВЕДЕНИЯМИ О ЖИТИЯХ И ПОМОЩИ В РАЗНЫХ НУЖДАХ. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2017 (книга готовится к печати).

Православная книга почтой
pravmolitva.ru

Главная – pravmolitva

Тематические молитвословы, акафисты и другая православная литература.

Святые семь отроков Ефесских

В 250 году император Деций отправился из Константинополя на Восток. Остановившись в Ефесе, он приказал горожанам собраться в капищах, чтобы принести жертвы богам. На третий день празднеств, организованных по этому случаю, император велел арестовать всех христиан. Иудеи и язычники помогали солдатам хватать всех верных, которых находили на улицах и площадях, чтобы заставить принести жертвы. Многие уступали под угрозой пыток, а тех, кто отказывался подчиниться, безжалостно убивали.

Максимилиан, сын префекта города, и шесть других юношей из самых уважаемых семей, служившие в войске 1 , скорбели и проливали слезы о страданиях мучеников, а еще больше о погибших душах отступников. Каждый раз, узнавая о принесенной жертве, они шли в церковь молиться. Такое поведение не укрылось от язычников, которые донесли на них. Связанных, с глазами, еще не высохшими от слез, семерых юношей привели к императору. Отвечая на вопрос о причине их неповиновения, Максимилиан сказал за всех: «Мы знаем Бога, слава Которого наполняет небо и землю, и приносим Ему тайную жертву исповеданием веры и постоянной молитвой!» Разгневанный Деций приказал снять с них пояса – знаки воинского отличия и, притворяясь милосердным, велел развязать христиан и дал несколько дней на размышление, пока он не вернется в город.

Посоветовавшись, семь юношей решили спрятаться в большой пещере на востоке от города и в тишине и молитве подготовиться к новой встрече с тираном. Пока они находились в этом убежище, Иамвлих, самый младший из них, приносил для всех еду и для этого время от времени спускался в город.

Читайте так же:  Молитва чтоб не пить алкоголь

Вернувшись в Ефес, Деций приказал привести ему христианских пленников, чтобы предложить им принести жертвы идолам. Узнав об этом, юноши усилили молитвы. Они взывали к Богу с таким жаром, что, когда вечером сели поесть хлеба, принесенного Иамвлихом, их охватил сон. По Промыслу Божию все они преставились с молитвой на устах.

Рассерженный отсутствием юношей, Деций велел допросить их родителей, которые указали место убежища сыновей. Тогда он послал туда людей, приказав замуровать вход в пещеру, чтобы святые задохнулись. Царские слуги Феодор и Варв, которым было дано это поручение, сами являлись тайными христианами, но выполнили приказ скрепя сердце, а потом вырезали рассказ о мученичестве семи юношей на свинцовых табличках, положили их в ящик и спрятали поблизости.

Спустя примерно 200 лет, в правление Феодосия Младшего (ок. 446), в Церкви возникла ересь, распространявшаяся Эгейским епископом Феодором. Его учение отрицало воскресение мертвых и приводило к погибели многие души. Видя это, благочестивый император Феодосий со слезами молил Бога явить истину. В это время некий Адатий, владелец земли, на которой находилась пещера с семью юношами, решил построить на этом месте загон для скота. Добывая камни для строительства, он раскопал вход в пещеру – и тотчас семь юношей ожили, как если бы уснули накануне. Они сразу вспомнили о преследованиях и о приказе Деция публично принести жертву. Максимилиан сказал: «Явимся к Децию! Не убоимся преследователей и не предадим нашей веры из трусости. Ты, Иамвлих, возьми деньги и иди в город купить хлеба. Возьми его больше обычного, поскольку мы очень голодны, и заодно узнай, не ищет ли нас император».

Подойдя к городу, Иамвлих прежде всего удивился, увидев изображения креста на всех воротах. Не узнавая ни людей, ни домов, он спрашивал себя, не спит ли он или не пришел ли в другой город. На рынке он купил хлеб, но когда подал булочнику монеты, тот посмотрел на него с подозрением и спросил, не нашел ли он старый клад, потому что на монетах было изображение одного из давно правивших императоров. При этих словах Иамвлих задрожал от страха и, подумав, что его сейчас отведут к императору, хотел бежать, но торговцы схватили его и угрожали убить, если он не поделится сокровищами. Надев веревку на шею юноши, они повели его на торговую площадь.

В этот момент толпа встретила проконсула, шедшего к епископу Стефану. Узнав о причине волнения, он спросил Иамвлиха, где тот нашел сокровища и где их прячет. Юноша ответил, что ничего не находил, а монеты достались ему от родителей. На вопрос, откуда он родом, Иамвлих ответил: «Я родился здесь, если этот город действительно Ефес», – и назвал своих родителей. Эти имена были неизвестны проконсулу и даже звучали непривычно. Рассердившись, он обвинил Иамвлиха в обмане, тогда как монеты двухсотлетней давности указывают на то, что он нашел клад. Иамвлих упал к его ногам и спросил, где находится император Деций. Когда ему сказали, что тот умер много лет назад, Иамвлих предложил проконсулу пройти к пещере и убедиться, что он вместе с товарищами скрывался там от гонений Деция.

Проконсул в сопровождении епископа и большой толпы направился в пещеру, где были обнаружены свинцовые таблички с именами святых юношей. Проконсул и епископ написали императору, что чудесное явление семи юношей, умерших много лет назад, служит явным доказательством возможности телесного воскресения. Император поспешил в Ефес, встретился со святыми и оросил их ноги слезами. Подробно рассказав свою историю императору и присутствующим епископам, Максимилиан и его товарищи тихо опустились на землю и окончательно уснули смертным сном.

Феодосий приказал изготовить семь золотых саркофагов и устроить юношам торжественные похороны, на которые созвал всех жителей Ефеса, бедных и богатых. Но на следующую ночь святые явились императору и попросили оставить их тела в той же пещере в ожидании всеобщего воскресения.

Пещера Семи спящих отроков, традиционно отождествляемая с пещерой, где почила святая Мария Магдалина, стала известным местом паломничества. Почитание спящих юношей распространилось во всем христианском мире 2 .

1 В более древних редакциях жития они названы молодыми воинами, но затем их стали представлять как детей, особенно в иконографической традиции.

2 И даже отразилось в исламской традиции.

Видео (кликните для воспроизведения).

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

Молитва 7 эфесским отрокам
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here