Лечение на молитвы

Полное описание: Лечение на молитвы - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва р прощении

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Лечение на молитвы

Лечение молитвами.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы поговорим о молитволечении – одном из наиболее распространенных методов вибрационной медицины.

Молитволечение (лечение молитвами) – известно на Руси издавна. Подкрепленное истинной верой в Бога, лечение молитвой способно помочь при любых болезненных и патологических состояниях. Во всем мире известны случаи чудесных исцелений, которые произошли в процессе общения человека с Высшими силами посредством молитвы.

Можно сказать, что молитва представляет собой беседу души человека с Богом. В правильной молитве должны быть задействованы душа, сердце и разум человека. Это означает, что люди не должны молиться механически, произнося слова молитвы, а мыслями витать где-то. Читать молитву надо и своей душой, и своим сердцем, и своим разумом. Лучше прочесть три молитвы от Души с истинной Верою, чем тридцать три, витая где-то в облаках и, например, думая о работе или размышляя о чем-то постороннем. Читать молитвы надо так, как подсказывает Вам Ваше сердце.

За кого Вы можете читать молитвы? Молитвы можно читать за себя, за члена своей семьи, за любого человека, за которого Вы имеете желание попросить перед Богом. Перед началом чтения молитв необходимо попросить благословения и защиту у Высших сил, особенно если Вы читаете не за себя. Можно так же попросить благословения у священника.

Молитвы следует читать ежедневно, не менее 15 минут подряд. Это позволяет молящемуся настроиться на соответствующие чистые энергетические потоки Вселенной. Если Вы читаете молитвы недолго и нерегулярно, то шанс, что такое молитволечение поможет – минимален. Это происходит потому, что за короткое время Вы не успеваете войти в контакт с Высшими силами и настроиться на Вселенную – Высшие силы Вас просто не успевают услышать. Однократная молитва может быть услышана Высшими силами в том случае, если на протяжении длительного времени Вы постоянно думали о том, о чем просите в этой молитве, т.е. у вас сформировалась устойчивая мыслеформа на эту тему.

Читая молитву, очень важно мысленно следить за ее текстом, прислушиваться к произносимым словам и фразам, пытаясь вникнуть в суть читаемого. Обязательно важно держать в уме образ того человека, за которого Вы читаете молитвы. Именно такая молитва наиболее действенна.

Какие молитвы, когда и сколько раз следует читать.

Если у Вас открыт Дар Молитволечения, то Вы каким-то известным для себя образом, сами знаете и понимаете какую именно молитву необходимо читать в данный момент и сколько раз. Если же такого дара у вас нет, но Вы хотите оказать посильную помощь ближнему, то, например, с помощью метода биолокации Вы можете подобрать необходимые молитвы, определив их порядок и количество повторений.

Для этого возьмите Ваш инструмент – биолокационную рамку, маятник или сенсор. Возьмите чистый лист бумаги и ручку, чтобы записывать полученные результаты. Возьмите молитвослов, откройте в нем список молитв (содержание). Поочередно спрашивайте «надо ли мне сегодня читать эту молитву?». Так же можно указать цель – для себя, для моего ребенка, для . Если индикатор показывает, что эту молитву читать не надо (ответ – «нет»), то переходите к следующей по списку молитве. Если индикатор показывает, чо эту молитву надо читать, то спросите «Сколько раз подряд надо прочесть эту молитву?». Запишите полученную информацию на лист.

Читайте так же:  Молитва от боли женской

После того, как список молитв будет сформирован, определите порядок чтения молитв: «Какую молитву следует читать первой? Второй?» и т.д.

Если Вы работаете с другим человеком, очень важно соблюдать технику безопасности. Необходимо спросить «можете ли Вы работать», «разрешено ли Вам работать» и «какова эффективность Вашей работы».

Теперь хочу сказать несколько слов об общем алгоритме молитвочтения. Хочу сразу отметить, что этот алгоритм является сборным, и в различных целительских школах он может отличаться.

На читающем должен быть надет нательный крестик. Желательно, чтобы крестик был и у пациента.

В помещении, в котором Вы будете проводить сеанс, должны присутствовать иконы. Минимальное количество – три: Спасителю, Богородице и Николаю Чудотворцу. Хорошо, если будет икона Пантелеймона целителя и Ваша именная икона, а так же именная икона человека, за которого Вы будете молиться. Кроме Вас и пациента в помещении не должно быть посторонних людей и животных.

Необходимо иметь церковные свечи. Очень важно поставить одну свечу перед иконами. Другую свечу (свечи) Вы будете использовать при отчитке пациента.

Пациента следует посадить на табурет, лицом к иконам, зажечь свечу. Под рукой необходимо иметь коробок спичек, или зажигалку на тот случай, чтобы быстро зажечь свечу, если она вдруг погаснет.

Перед началом лечебного сеанса необходимо поставить себе защиту, прочитав необходимые предзаговорные молитвы.

Это могут быть: молитва «Отче наш», «Прошение о помощи», покаяние и «Отречение от Сатаны».

Так же полезно будет прочесть молитву Святому Духу и Животворящему Кресту.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушениие, но избави нас от лукавого».

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Предвечного Отца Небесного, Ты сказал пречистыми устами своими, что без Тебя ничего нельзя делать. Прошу Твоей помощи! Всякое дело с Тобою начать, за Твою славу и спасение души моей. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
»

Эти молитвы дают Вам благословение на проведение сеанса лечения и выполняют роль Вашей защиты.

Теперь необходимо попросить помощи и защиты для Вашего пациента.

После этого медленно обходим пациента, читаем необходимые молитвы и крестим его свечой. При этом, свеча будет показывать места, в которых присутствует негативная энергия. В таких местах она может коптить, стрелять и даже гаснуть. В таких местах необходимо повторить процедуру несколько раз, желательно – до полного исчезновения негатива.

Читаем все необходимые молитвы, согласно составленному списку, в необходимом количестве.

Читать молитвы можно как по памяти, так и с листа, или молитвослова. Важно знать, что даже если Вы хорошо знаете все читаемые молитвы наизусть, у Вас в пределах секундной досягаемости должен быть их рукописный или печатный дубликат. Вы спросите «Почему?» Это необходимо сделать на тот случай, если изгоняемые из пациента темные силы будут пытаться оказывать влияние на Ваше сознание. В этом случае, Вы просто начнете путать слова молитв, или напрочь их забудете. Имея под рукой дубликат, вы сможете продолжить чтение с листа. Это важно! Это одно из неписанных правил Вашей техники безопасности.

Завершая сеанс молитволечения обязательно благодарим Спасителя, Богородицу, Чудотворца, ангелов хранителей и всех Святых, которых просили о помощи в ходе сеанса.

Читаем необходимые благодарственные молитвы.

Например:
«Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.»
и

«Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобишиеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

После сеанса лечения необходимо вымыть руки проточной холодной водой до локтя. Так же очень важно после завершения работы почистить помещение церковной свечой. Можно окуривать можжевельником и сделать чистку огненной стеной.

В среднем, один сеанс молитволечения продолжается от 30 минут до полутора часов.

Лечение молитвами – серьезная и кропотливая работа. Для того, чтобы полностью отчитать молитвами болезнь человека, как правило требуется длительный курс чтения молитв. В случае легких заболеваний и недугов, курс молитволечения может составлять 3, 9, 12, 21 или 27 дней. Для тяжелых заболеваний его продолжительность может составлять от 40 дней до 40 недель ежедневных молитв (исключая воскресные дни). В этот период отчитываемому запрещается употреблять спиртное, и рекомендуется соблюдать душевный пост.

В заключении хочу добавить, что целью. данной статьи не является обучить каждого читателя методу молитволечения – основная цель лишь проинформировать о существовании такого метода. А основы метода, его суть и технику безопасности, читатель может обрести либо в виде особо ценного Дара от Высших сил, либо как навык, пройдя специальное обучение и, возможно, Посвящение у опытного мастера. Кроме этого, на молитволечение можно попросить благословение у священника в церкви. Что касается чтения молитв за себя и за своих близких – Вы можете делать это по необходимости и желанию Вашей души и сердца. Так же не стоит забывать, что можно в монастыре или церкви регулярно заказывать чтение сорокоуста во Здравие свое и своих близких.

Сильные молитвы от болезней

Молитвы от болезней знает каждый православный. В ситуации, если нет с вами лекарств, молитва всегда при вас и слова, обращённые к высшим силам, к Богу не требуют сил, денег и времени, чтобы почитать их. При тяжёлых болезнях, в любом недомогании прежде всего следует разобраться в чём причина этого состояния. Чаще всего ваша энергетика дала сбой, снизились защитные силы в организме, упала работа иммунной системы и болезнь вас атаковала.

Читайте так же:  Молитва за врагов Святителя Николая сербского

Причины болезней часто кроются в неправильном образе жизни: не досыпаем, перенапряжение на работе, мало двигаемся, стресс, нервная нагрузка и негативные мысли. И помните, лечиться медицинскими препаратами — это лишь на время заглушить боль, болезнь засядет в вас, превратившись в хроническую.

Меняйте свою жизнь и будет вам здоровье!

Сильные Молитвы помогут вам в выздоровлении. Но не стоит уповать лишь на них. Обращайтесь к врачам.

Молитвы на исцеление, как их правильно читать

Православные люди в этих случаях обращаются в молитвах к Богу. Существуют отдельные молитвы по типу болезней, зависящие какой орган болит, женские и мужские, исцеляющие недуг и дающие силы. Но есть и такие в которых призывается божья милость на общее избавление от недомогания.

Что важно учесть при чтении молитв, чтобы они дошли до Бога и была ниспослана благодать, кратко написано ниже.

 • Хорошо бы больного исповедать, причастить, придержаться поста хотя бы несколько дней.
 • Молитвы читают каждый день, есть возможность два- три раза в день.
 • При хронических болях, лучше всего читать на убывающий месяц, ведь мы хотим чтобы боль ушла.Если боль острая, не терпит отлагательств, читайте не зависимо от фазы луны.
 • Хорошо, если это делает сам больной и ещё другие люди за него в храме, дома, перед иконами с зажжёнными свечами.
 • Верьте во здравие и с верой придёт надежда на исцеление.

Почему помогают молитвы читаем здесь. Не видите изменений в состоянии больного, не сходит Божья благодать? Разобраться в этом поможет статья «Почему не помогают молитвы».

Самые простые и верные слова:

«На все воля твоя, Господи»

тогда мы отдаем себя в руки Божьи и доверяем ему своей верой.

Сильные молитвы от болезней

Видео (кликните для воспроизведения).

К кому обратиться прежде всего в данном случае? В болезненном состоянии следует с верой и любовью, с надеждой на скорое исцеление ко Господу Богу.

Молитва об исцелении

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй!

Раба Твоего (имя) немощствующа посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, восстави от одра и немощи.

Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с ним же благословен еси, и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Кондак, глас 2

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимого, сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий, яко Многомилостив.

Благодарственная хвалебная песнь-молитва Пресвятой Богородице при болезнях

Молитва от болезней Великомученику и целителю Пантелеймону

При болезнях можно помолиться одному из самых почитаемых Святых, который особенно помогает в деле исцеления.

В жизни земной, будучи придворным врачом, имел признание и положение, но жил скромно, и всю жизнь безвозмездно лечил простых людей. Спас мальчика, умершего от укуса змеи. Святого Пантелеимона всегда почитали на Руси как небесного целителя от различных недугов.Следующая молитва должна читаться от лица самого больного.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь».

Эту молитву можно читать за здравие и излечение близким больного, как и самому страждущему:

О, святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

В критических ситуациях читайте Живые помощи Псалом 90.

Кроме этих основных молитв есть много других, которые читаются применительно к каждому случаю заболевания и недуга. Молитва при эпидемии, гриппе, как избавиться от ячменя, от боли в суставах при болях во время месячных.

Читайте так же:  Молитва помощь рода

Заговоры на исцеление при критической ситуации, когда ничего не помогает.

В Пасхальные дни читайте молитвы и заговоры о здравии своём и ваших близких.

Исцеляющие молитвы

Огромную силу имеют исцеляющие молитвы для любого верующего человека. Возможность лечить себя молитвенным словом и исцеляться от всех недугов телесных была дана людям с того момента как Христос явил свои чудеса исцеления людей от всяких болезней. Исцеляя, Иисус Христос показал, что вера в Господа, чья воля создала свет и тьму, воду и твердь, небо и звезды способна творить чудеса, и для нее нет никаких преград. Насколько сильна вера в душе человека, настолько ему и воздастся милостью Божьей.

Молитвы Святым о здравии и об исцелении

Ко многим Святым можно обращаться с просьбой об исцелении. Чтобы молитвенное обращение было эффективным, необходимо в процессе мольбы полностью сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Нужно заставить себя собрать мысли воедино и сосредоточится только на своей цели. Сделать это довольно просто, так как сами молитвы не занимают много времени.

Молитва Матроне Московской об исцелении

Блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых Святых. Ее деяния известны всем верующим. К её могиле, которая расположена на территории Покровского монастыря в Москве, постоянно идет людской поток. Верующие православные направляются к ней, чтобы решить самые разные проблемы, но наиболее часто к Святой Матроне Московской обращаются за помощью в исцелении.

Молитвенное обращение к Матроне Московской – это чудодейственное средство. Его эффективность доказана многими примерами из реальной жизни. Если в душе присутствует искренняя вера, то молитва на исцеление, обращенная к Матроне Московской, способна творить невероятное. Были зафиксированы случаи, когда с помощью молитвы удавалось поднимать на ноги даже тяжелобольных людей.

Обращаться к блаженной старице Матроне нужно со смирением в душе. Молитвенные слова следует произносить искренне с верой в то, что молитва обязательно поможет. Некоторое время до того, как обратится к Святой за помощью, рекомендуется оказывать помощь всем нуждающимся, необходимо подавать милостыню нищим, делать пожертвования. Молитву Святой Матроне Московской следует читать при прохождении медицинского лечения.

Самая известная молитва звучит следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении

Чудотворная молитва Святому Николаю является настоящей помощью в исцелении и в выздоровлении. Этот святой при жизни всегда помогал страждущим, и вкладывал в их душу веру в светлое будущее. Он всегда считал, что с Богом в сердце можно избежать самых страшных болезней. Молящийся человек всегда создает вокруг себя Божественную защиту.

Молитва Святому Николаю Чудотворцу об исцелении всегда должна начинаться с обращения к Угоднику. Его вначале нужно восхвалять, а затем выразить надежду на исцеление.

Молитва о здравии звучит следующим образом:

Молитва Пантелеймону Целителю об исцелении

О здравии и исцелении от болезней часто молятся Великомученику Пантелеймону, который считается одним из самых уважаемых и почитаемых Святых. Лучше всего возносить молитву Целителю Пантелеймону 9 августа. В этот день он обязательно услышит молитву верующего. Молится лучше перед иконой. Допускается молиться своими словами, озвучивая конкретное обращение. Главное иметь в душе непоколебимую веру и искренне раскаяться в своих грехах. Обращаться к Целителю Пантелеймону нужно в одиночестве.

Можно использовать следующее молитвенное обращение:

Молитва Святому Луке Крымскому об исцелении

Преподобный Лука считается одним из самым почитаемых Святых. К нему часто обращаются с молитвой о здравии.

При этом Святого можно просить не только о собственном здравии, а также:

 • О здоровье ближайших родственников и друзей;
 • Об исцелении детей;
 • О зачатии ребенка.

Молитва к Святому Луке Крымскому может позволить исцелить самый страшный недуг. При жизни он был очень талантливым хирургом и успешно врачевал самых тяжелых больных. Господь даровал ему талант спасать безнадежных больных, а потом забрал его душу после смерти на небеса. Оттуда Святой Лука Крымский продолжает помогать людям.

Молитва о здравии болеющего звучит следующим образом:

Молитва целительнице Всецарице за ребенка

Очень часто верующие просят исцеление перед чудотворными иконами Святой Богородице. Такие молитвы всегда будут услышаны Богородицей, если их возносят за исцеление ребенка. Чудотворной считается икона «Всецарица», оригинал которой находится в монастыре на Святом Афоне. Молитва перед иконой Божьей матери «Всецарица» за исцеление ребенка не только поможет в избавлении чада от недуга, но и вселит веру в собственные силы, которые позволят бороться с трудностями и достойно пережить сложное время.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва Серафиму Саровскому об исцелении и очищении

Считается, что сам Господь Бог избрал Святого Серафима Саровского помощником в делах своих. Поэтому если искренне просить этого Святого о чем-то, то это обязательно случиться. Очень часто верующие люди обращаются с просьбами о здоровье к Серафиму Саровскому. Для того чтобы молитвенное обращение было услышано необходимо очистится от негатива и убрать всякие обиды на тех, кто обидел вас вольно или невольно. Важно также раскаяться в собственных прегрешениях.

Молитва от рака

Когда человек узнает о страшном диагнозе, то его захлестывает чувство растерянности и отчаяния. Но для того, чтобы справиться со страшным недугом, следует сохранять спокойствие и рассудительность. Поможет бороться с раком искренняя молитва, направленная Святому Серафиму Саровскому.

Звучит молитвенный текст следующим образом:

Молитвы об исцелении ног

Очень часто к Святому Серафиму Саровскому обращаются за помощь об исцелении ног. Если судить по многим отзывам верующих людей, то известный Чудотворец многих поставил на ноги.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Святой Шарбель – молитва исцеления

Много лет верующие обращаются за помощью к Святому Шарбелю для решения самых различных вопросов. Этот ливанский монах прославился своими чудесами при жизни, но и после смерти он продолжает помогать людям.

О чем просят в мольбах Святого

Молитва о помощи возносится перед иконой Святого Шарбеля.

Часто в молитвенных просьбах содержится просьба об исцелении от различных недугов, люди просят:

 • Восстановить зрение;
 • Заживить раны;
 • Излечить от хронических болезней.

И всегда, если человек искренне обращается с молитвой к Святому Шарбелю, он слышит его и помогает.

Текст молитвы

Молитва Святому Шарбелю на исцеление должна читаться в течение нескольких дней.

Она звучит следующим образом:

Слушать молитву Святому Шербелю:

Молитва Архангелу Рафаилу на исцеление о болящих

Архангел Рафаил считается в православной церкви одним из самых почитаемых и сильных. Он всегда заботится о здоровье верующих людей, поэтому к нему очень часто обращаются с молитвами об исцелении.

Читайте так же:  Молитвы благодарные Богородице

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Лечение молитвой больного от болезни

Известно огромное количество подтвержденных случаев, связанных с бессилием медицины перед опасными болезнями. Существует большое количество заболеваний, которые даже не поддаются диагностике. В таких случаях верующие люди всегда возносили молитву о своем исцелении. И подтвержденным фактом является то, что исцеление наступало. Для верующего человека основой успешного выздоровления является усердная молитва и сильная вера в милость Всевышнего.

Примечательно, что даже традиционной медициной не отрицается сила молитвы и именно поэтому на территории многих больниц имеются небольшие часовенки, где можно помолиться и поставить свечи за собственное здравие. И очень часто в кабинетах докторов встречаются различные церковные атрибуты, особенно иконы.

Как и чем лечат молитвы

Когда человек начинает серьезно болеть, он теряется и легко может впасть в панику. Любые переживания оказывают пагубное влияние на здоровье и ускоряют процесс развития болезни. Молитва позволяет восстановить душевное равновесие и открывает внутренние резервы для лечения болезни. Организм человека на почве искренней веры начинает эффективнее бороться с заболеванием. Таким образом, молитва дает человеку необходимую защиту.

Когда в семье заболел кто-то, священнослужители советуют всем домочадцам молиться за его здоровье. С помощью молитв возносимых к Господу можно дать больному человеку дополнительные силы для исцеления. Молиться должен и сам страдающий от болезни человек. Нужно помнить о том, что вера в выздоровление – это самое сильное лекарство. Но также следует понимать, что она является дополнительной подмогой, поэтому отказываться от традиционных способов лечения нельзя. Молитвенное обращение к Богу с искренней верой в душе способно укрепить иммунитет, а значит, появится возможность противостоять болезни. Считается, и далеко не безосновательно, что недуги посылаются Богом человеку в виде испытания, чтобы проверить его прочность и укрепить его веру в силу Всевышнего. Когда человек искренне верует в Господа и живет в соответствии с заповедями Божьими, то искренне молясь, он может победить любые, даже самые страшные недуги.

Молитвы, творящие чудеса

Тяжелые болезни, которые невозможно излечить способами традиционной медицины, способны сломать любого. В такие трудные времена верующие всегда обращаются за помощью к Богу. И молясь, нужно вспомнить, что существуют молитвы, творящие чудеса. Они способны успокоить душу страждущего и исцелить его от страшной хвори. Их эффективность связана с тем, что все наши жизненные проблемы, в том числе и со здоровьем, связаны с какими-либо неблаговидными поступками. А молясь, каждый человек раскаивается в своих прегрешениях. Творящие чудеса молитвы могут читаться в любой ситуации и в любом месте. Самое главное молиться искренне, ведь Бог увидит даже малейшую фальшь. Вследствие этого молитва не будет услышана.

Существует много молитв к разным Святым, которые способны творить чудеса, поэтому каждый может выбрать самую подходящую для себя. Очень сильными считаются молитвы, обращенные к Святой Богородице и Николаю Чудотворцу.

Возможно ли исцелится молитвой

Следует помнить, что для того чтобы молитва была услышана, она должна быть искренней. Кроме того в душе человека должна быть непоколебимая вера. Необходимо полностью сконцентрироваться на молитвенном тексте и обязательно нужно понимать все его фразы. Чем сильнее и конкретнее звучит в молитве просьба человека, тем быстрее будет получен ответ.

До начала моления следует гармонизировать свой организм и привести себя в спокойное и уравновешенное состояние. Следует очистить душу от обиды и злости на других людей. Если этого не сделать, то исцеляющая молитва будет для вас просто бесполезной. А в случае если вы возносите молитву к Господу за исцеление другого человека, то ваши отрицательные эмоции могут очень навредить болеющему человеку.

Молиться об исцелении можно в любом положении. Тяжелобольные люди могут это делать лежа, желательно при этом держать в руках иконку. Не следует быть многословным во время моления. Обязательно перед любой молитвой на исцеление следует поблагодарить Бога за все, что вы имеете в своей жизни. Также нужно выразить в произвольной форме раскаяние за свои свершенные ведомые и неведомые грехи. После этого нужно использовать любую известную молитву на исцеление. В молитвенный текст нужно вставить свою конкретную просьбу и нужно постараться избежать многословия.

Заканчивая молиться, следует произнести фразу:

Чтобы исцелиться с помощью чудотворных молитв нужно молиться, как можно чаще. Со временем можно будет научиться полностью концентрироваться на молитвенном тексте, а значит вкладывать в него большую энергию. Во время мольбы нужно четко понимать, о чем вы просите. Молитва очищает энергетику человека, душа наполняется гармонией и благодатью. Постепенно жизнь начнет меняться к лучшему, и болезнь начнет отступать.

Чудодейственные православные молитвы, в чем их сила

Сила чудотворных молитв заключается в том, что человек проговаривая молитвенные тексты, сбрасывает с себя всю жизненную тяжесть. Этим мы облегчаем душу, и реально становится легче. А это значит, что у человека появляются силы для борьбы с самой тяжелой болезнью.

Если молиться каждый день перед сном, то вскоре сон улучшиться, а значит, удастся избавиться от тяжелых мыслей и отвлечься от проблем. Полноценный ночной отдых всегда укрепляет организм, а значит, значительно уменьшаются риски развития опасных патологий.

Трудно объяснить действенность чудотворных православных молитв. Но ученые смогли доказать, что во время моления мозг человека становиться как у младенца. Когда человек проговаривает молитвы, он полностью расслабляется и находится в умиротворенном состоянии. Во время молитвы боли отступают, и появляется очень сильное желание жить.

С помощью молитв часто заряжают воду положительной и целительной энергией. Доказано, что она становится целебной и может стать хорошим дополнительным средством в борьбе с болезнями.

Видео (кликните для воспроизведения).

Лечение на молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here