Греческие православные молитвы

Полное описание: Греческие православные молитвы - в детальных подробностях для наших читателей.

Греческие православные молитвы

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.
Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.
Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.
Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.
Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.
Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского
на греческом языке pdf
аудио: https://www.youtube.com/watch?v=t9BjvWeU3cc

Молитва
о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,
и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.
Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас
и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала
на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Греческие православные молитвы

Χριστός ανέστη! – Αληθώς ανέστη!

Христос воскрес! – Воистину воскрес!

Возрадуйтесь же люди, ХРИСТОС ВОСКРЕС, ВОСКРЕС.
Летят пусть эти строки, до самых, до небес!
И их живые звуки, звучат и там и здесь!
Ликуйте вместе с нами, ХРИСТОС ВОСКРЕС.
Арфы золотые не смолкнут, нет.
Он восстал из мрака, явил нам Свет!
Нашего спасенья зажёг звезду.
Слава, аллилуйя! Хвала Христу!

Καλό Πάσχα.

Εύχομαι σε όλους σας Καλό Πάσχα.

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας ανάσταση.

Молитвы на греческом и русском языках

Молитва “Христос воскрес” на русском и греческом языках

“Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. “

“Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι Υμνούσιν Εν Ουρανοίς
Και ημάς τους επί γής καταξίωσον
Εν καθαρά καρδία Σε Δοξάζειν”

“Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. “

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесах:
и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Молитва “Достойно есть” на русском и греческом языках

Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Достойно есть яко во истину
блажити Тя Богородицу
присноблаженную и пренепорочную
и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва “Отче наш” на русском и греческом языках

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ
και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν.

Отче наш,
Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого”.
Аминь

Молитва “Богородице Дево, радуйcя” на русском и греческом языках

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία
ο Κύριος μετά Σου
Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие,
Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших

Псалом 50.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,

Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.

Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Читайте так же:  Молитвы о Божьей защите

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.

Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:

Ибо жертвы Ты не желаешь,- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже.

Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:

Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение;

Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον
το ανόμημα μου.

Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.

Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός.

Σοί μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα· όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις οσυ και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε.

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας· τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι.

Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι· πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ΄εμού.

Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με.

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.

Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου.

Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκήσεις.

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Молитва Отче наш на греческом языке

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ПАтэр имОн
О эн тис уранИс
айас ф Ито то ономА Су.
Эл ф Это и василИа Су.
Йени ф Ито то ф элимА Су, ос эн уранО ке эпИ тис йИс.

Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.
Ке Афес имИн та офилИмата имОн,
Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,
АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

Отче наш на греческом слушать

Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης,
ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα
προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός,
Θεόν αληθινόν
εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί,
δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους
και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών,
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,
και Μαρίας της Παρθένου,
και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών
επί Ποντίου Πιλάτου,
και παθόντα, και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Читайте так же:  Молитвы староверов читать

Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς,
Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον
και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,
και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ПистЭво ис Эна ф еОн,
ПатЭра, ПандокрАтора,
пиитИн уранУ ке ЙИс,
оратОн тэ пАндон ке аОратон.

Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,
Тон Ион ту ф эУ тон монойенИ,
Тон эк ту ПатрОс йенни ф Энда
Про пандОн тон эОнон.

Фос эк фотОс,
ф эОн али ф инОн
эк ф эУ али ф инУ йенни ф Энда,
у пии ф Энда,
омоУсион то ПатрИ,
д иу та пАнда эйэнЭто.

Тон д и имАс тус ан ф рОпус
Ке д иа тин имэтЭран сотирИан
катэл ф Онда эк тон уранОн,
ке сарко ф Энда эк ПнЭвматос айИу,
ке МарИас тис Пар ф Эну,
ке энан ф ропИсанда.

Ставро ф Энда тэ ипЭр имОн
Эпи ПонтИу ПилАту,
Ке пА ф онда, ке тАфэнда.
Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

Ке анЭл ф Ондэ ис тус уранУс,
Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.
Ке пАлин эрхОмэнон мэта д Оксис
крИнэ зОндас ке нэкрУс,
у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,
То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон
Ке син д оксазОмэнон,
То лАлисан д иа тон ПрофитОн.

Ис мИан, айИа, ка ф оликИн,
Ке апостоликИн экклисИан.

ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.
ПросдокО анАстаси нэкрОн,
Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

Символ Веры на греческом: слушать

Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

Богородице Дево — перевод на русский язык

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

Детская молитва Богородице на греческом языке

Παναγιά μου Δέσποινα
και του Χριστού μητέρα
σε σέναν παραστέκουμαι
την νύχταν και τη μέρα.

Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου
άρμαν έχω στο πλευρόμ μου
δούλος του Θεού λογιούμαι
και κανένα δε φοβούμαι.

ПанайА му Д Эспина
Ке ту ХристУ митЭра
Сэ сЭнан парастЭкомэ
Тин нИхтан ке тин мЭра.

ПЭфто кАмно то ставрОм му
Арман Эхо сто плеврОм му
д Улос ту ф эУ лойУмэ
ке канЭна дэн фовУмэ.

Мой перевод на русский язык

Госпожа моя Богородица
И мать Христа
Я с тобой рядом
Ночью и днем.

Ложусь и крещусь
Со мной защита рядом
Раб божий называюсь
И никого не боюсь.

Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

ВасилЕв урАние, парАклитэ,
То пнЭвма тис алИ ф ьас,
О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,
О ф исаврОс тон ага ф Он ке зоИс хоригОс,
Эл ф э ке скИносон эн имИн
Ке ка ф Арисон имАс апО пАсис килИ д ос
Ке сОсон, ага ф Э тас психАс имОн.
Амин.

Молитва Святому Духу (перевод):

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Текст с сайта http://azbyka.ru/.

Молитва преподобного Паисия Великого

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

Читайте так же:  Молитвы об усопшем 9 букв сканворд
Видео (кликните для воспроизведения).

КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна. КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО. Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них. Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения. И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.pa >для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

Уважаемые читатели, это мы начали с «Отче наш» на греческом языке, и я добавила ещё несколько молитв с переводом. «Отче наш» и «Символ Веры» оставила без перевода, их церковнославянский вариант вы найдете на любом христианском сайте. Если вас интересует какая-то конкретная молитва, и вы хотели бы читать её на греческом языке, напишите в комментариях. Возможно, я добавлю эту молитву к статье.

Хотите освежить в памяти греческое произношение? Прочитайте эти статьи:

Молитвы на греческом слушать онлайн

Греческая молитва Дивна Любоевич и Мелoди

Кирие елеисон. Господи, помилуй.

Молитва на греческом

Άξιον εστίν (Достойно есть)

Господи сил, с нами буде

Аксион естин(молитва на греческом)

Да исправится молитва моя

Да исправится молитва моя

на греческом языке

молитва на греческом языке

Греческий церковный хор

Древний распев ( молитва в греческом исполнении)

“Да исправится молитва моя..”. Греческий распев

Иисусова молитва (греческий)

“Да исправится молитва моя..”. Греческий распев

Хор Минского Свято-Петро-Павловского собора

Да исправится молитва моя (греческий р-в)

Молитва на греческом языке

Считается, что именно эту молитву услышал князь Владимир перед крещением Руси

019_греческая молитва любви

Молитва Владимира (Греческая версия) (Викинг, 2016)

молитвы на греческом

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Отче наш по-гречески

Царю Небесный на греческом

Иеродиакон Герман (Рябцев)

Молитва князя Владимира из фильма “Викинг” на греческом языке

Молитва Отче наш

На греческом языке

23. Missa Greca (Греческая молитва)

Хор сестер Свято-Елисаветинс

Иисусова молитва (на греческом)

Московский Новодевичий монастырь

Богородице, Дево, радуйся. Греческий роспев

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Хор братии «Оптиной Пустыни»

Да исправится молитва моя – греческого распева

Канон св. Екатерине

3. Молитвы. Евангелие

Молитва Владимира (греческая версия)

Господи помилуй! (на греческом)

Χρηστός Ανέστη! молитва на греческом

Wave_MP3 2005-6-6 11-11-20

Denis Quinn. 1989 – Mystic Heart (Мистическое сердце)

02. Missa Greca (Греческая молитва)

Иисусова молитва.Иг.Парфений.Мон-рь св.Павла на Афоне

Иисусова молитва по-гречески

Греческий распев- Будничный хор храма Спаса на Сетуни

молитвы на греческом слушать онлайн

Греческая молитва Дивна Любоевич и Мелoди

Кирие елеисон. Господи, помилуй.

Молитва на греческом

Άξιον εστίν (Достойно есть)

Господи сил, с нами буде

Аксион естин(молитва на греческом)

Да исправится молитва моя

Да исправится молитва моя

на греческом языке

молитва на греческом языке

Греческий церковный хор

Древний распев ( молитва в греческом исполнении)

“Да исправится молитва моя..”. Греческий распев

Иисусова молитва (греческий)

“Да исправится молитва моя..”. Греческий распев

Хор Минского Свято-Петро-Павловского собора

Да исправится молитва моя (греческий р-в)

Молитва на греческом языке

Считается, что именно эту молитву услышал князь Владимир перед крещением Руси

019_греческая молитва любви

Молитва Владимира (Греческая версия) (Викинг, 2016)

молитвы на греческом

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Отче наш по-гречески

Царю Небесный на греческом

Иеродиакон Герман (Рябцев)

Молитва князя Владимира из фильма “Викинг” на греческом языке

Молитва Отче наш

На греческом языке

23. Missa Greca (Греческая молитва)

Хор сестер Свято-Елисаветинс

Читайте так же:  Молитва мученице пелагии

Иисусова молитва (на греческом)

Московский Новодевичий монастырь

Богородице, Дево, радуйся. Греческий роспев

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Хор братии «Оптиной Пустыни»

Да исправится молитва моя – греческого распева

Канон св. Екатерине

3. Молитвы. Евангелие

Молитва Владимира (греческая версия)

Господи помилуй! (на греческом)

Χρηστός Ανέστη! молитва на греческом

Wave_MP3 2005-6-6 11-11-20

Denis Quinn. 1989 – Mystic Heart (Мистическое сердце)

02. Missa Greca (Греческая молитва)

Иисусова молитва.Иг.Парфений.Мон-рь св.Павла на Афоне

Иисусова молитва по-гречески

Греческий распев- Будничный хор храма Спаса на Сетуни

Греческий молитвослов. Молитвы на всякое время дня, недели и года.

Описание

«Греческий молитвослов» — это сборник молитв суточного круга, составленный священником Михаилом Асмусом специально для мирян. В этом молитвослове к неизменяемым ежедневным молитвам добавляются изменяемые недельные или праздничные молитвословия. Такой формат позволяет при необходимости уйти от привычного каждодневного чтения утреннего и вечернего правила. Это позволяет избежать рутины в обращении к Богу и добавить творческое начало в наш ежесуточный диалог с Творцом.

Главный принцип Греческого молитвослова — молиться по вдохновению, ровно в тот час, когда есть силы и желание. Каждому времени суток соответствует определенные тексты молитв.

В книге вы найдете:

богослужебные тексты для разного времени суток: часы, вечерня, повечерие, утреня, полунощница.

молитвы, соответствующие определенным периодам года и недели;

молитвы на разные случаи жизни: о болящих, усопших, о правителях и т.д.

молитвы для подготовки к причастию и после причастия, дополненные по текстам старопечатных молитвословов;

молитвы завтрака, обеда и ужина.

Кому будет интересно это издание:

всем верующим людям;

тем, кто ищет способ разнообразить свое ежедневное молитвенное правило;

тем, кому интересен опыт молитвы в Православных Церквях разных стран.

5 причин купить книгу:

уникальные тексты молитв, дополненные по молитвословам старых образцов;

замечательная подборка молитв;

молитвослов включает в себя тексты, используемые в разных Поместных Православных Церквях, что позволяет прикоснуться к опыту Вселенского Православия;

огромное количество разнообразных молитв дает возможность каждому составлять свое собственное молитвенное правило на каждый день, избегая превращения молитвы в рутину.

тексты греческого молитвослова адаптированы для мирян и приводятся на церковнославянском языке гражданским шрифтом.

Греческие православные молитвы

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

 • Анастасия:
 • 17:07 | 08.09.2010 | ответить #27

помогите пожалуйста с транскрипцией молитвы – Царю Небесный на латинском языке.

 • ДенисM:
 • 07:27 | 21.11.2010 | ответить #28

“ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.”

“ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум – Богородице дево радуйся…”

это одна и та же молитва? – “Богородице дево радуйся. “

 • ДенисM:
 • 15:14 | 05.12.2010 | ответить #29
 • Михаил:
 • 16:52 | 18.12.2010 | ответить #30

Константин, я совершенно не знаю греческий, и ничего не смог найти на этом сайте ( http://analogion.net/glt/ ), вы не могли бы мне помочь, конкретно мне нужен символ веры с транскрипцией.

 • Сергей:
 • 20:02 | 16.04.2011 | ответить #31

Пистево ис эна Феон Патера,пандократора,
пиитин урану ке гис,оратон те пандон ке
аоратон.
Ке ис Эна Кирион Иисун Христон,тон Ион ту
Феу,тон моногени,тон эк ту Патрос генифенда
про пандон тон эонан:фос эк фотос,Феон
алифинон эк Феу алифину,геннифенда, у
пиифенда,омоусион то Патри,ди у та панда
эгенето.
Тон ди имас тус антропус ке диа тин
иметеран сотириан ,кательфонда эк тон
уранон,ке саркофенда эк Пневматос агиу
ке Мариас тис парфену,ке энантрописанда.
Ставрофенда те ипер имон эпи Пондиу
Пилату,ке пафонда,ке тафенда.
Ке анастанда ти трити имера,ката тас
Графас.
Ке анельфонда ис тус уранус,ке кафезоме-
нон эк дексион ту Патрос.
Ке палин эрхоменон мета доксис,крине
зондас ке некрус, у тис василиас УК Эсте
телос.
Ке ис то Пневма то Агион,то Кирион,то
зоопион,то эк ту Патрос экпоревоменон,
то син Патри ке Ио симпроскинуменон
ке синдоксазоменон, то лалисан диа
тон профитон.
Ис миан агиан,католикин ке апостоликин
Экклисиан.
Омолого эн ваптисма ис Афесин амартион.
Просдоко аннастасин некрон;
Ке зоин ту мелондос эонос .Амин.

 • Анонимно
 • 07:23 | 20.09.2012 | ответить #5044

помогите с транскрипцией
тропарь Рождеству Богородицы на греческом
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

 • Василий Иванов:
 • 14:40 | 21.12.2012 | ответить #5047

И гЕнисИс су ФеотОкэ, харАн эмИнисэ пАси ти икумЭни: эк сУ гар анЭтилен о Илиос тис дикэосИнис, Христос о ФЭос имОн, кэ лИсас тин катАран, Эдокэ тин эвлогИан: кэ катаргИсас тон фАнатон, эдорИсато имИн зоИн тин эОнион.

 • Анонимно
 • 17:47 | 09.04.2013 | ответить #5050

Нужна молитва из фильма “Константин” (для себя)

 • Марьянка Барсукова:
 • 12:50 | 29.07.2013 | ответить #5055

#5050-, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:44 | 28.10.2013 | ответить #5058

#2-Пётр, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:45 | 28.10.2013 | ответить #5059

#28-ДенисM, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:53 | 28.10.2013 | ответить #5060

“Богородице дево, радуйся. ” на латинском:
[ДЭипара вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

 • Елизавета Егорова:
 • 12:40 | 10.11.2013 | ответить #5061

очень хочу,сделать татуировку,в виде молитвы на греческом языке!что было кратко и о жизни..помогите пожалуйста

 • Даша Береснева:
 • 16:54 | 11.11.2013 | ответить #5062

Помогите пожалуйста!
Была на святой земле,там в храмах 3 конфессии(греки,армяне и католики) и соответственно службы на 3-ёх языках.
Нам повезло побывать на службе на греческом языке,и там в одной из молитв я услышала знакомые слова “сэ ла ви,сэ ла ви тернель” или что то в этом духе.
Скажите пожалуйста,что за молитва?

 • Юрий Кудряшов:
 • 07:57 | 15.11.2013 | ответить #5063

Помогите с молитвой на греческом
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имярек), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

 • Женя Сковронский:
 • 09:56 | 10.07.2014 | ответить #5065

Помогите. Очень нужен Псалом 22 Давида на языке близком к оригиналу с транскрипцией. Прошу помощи.

 • Анонимно
 • 19:49 | 14.07.2014 | ответить #5066

Очень хочу сделать татуировку, в виде молитвы на матерном русском, чтобы было кратко о том чтобы тазы не ломались.. помогите пожалуйста

 • Анонимно
 • 21:30 | 20.12.2014 | ответить #5068

#5065-Женя Сковронский,
Насколько я понимаю, вы имеете ввиду “Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. “”?
Язык, близкий к оригиналу, наверное все-таки древнееврейский? Дело в том, что у иудеев немного другая нумерация, и там (в ТАНАХе) это 23 псалом.
Вот ссылка на аудио:
http://www.aoal.org/Hebrew/AudioBible/27_Psalms/27-Psa_023.mp3
На этом сайте кстати весь Ветхий Завет выложен в аудио формате.
Транскрипцию поищу или попробую сам написать чуть позже.
Или Вас интересует вариант на древнегреческом?

 • Владимир Щипачев:
 • 21:56 | 20.12.2014 | ответить #5069

#5065-Женя Сковронский,
Psalm 23
1 mizmor ledavid; YHWH ro’i, lo echsar.
2 bin’ot deshe yarbitzeni; al-mei menuchot yenahaleni.
3 nafshi yeshovev; yancheni vema’gelei-tzedek, lema’an shemo.
4 gam ki-elech begei tzalmavet lo-ira ra, ki-attah immadi; shivtecha umish’antecha, hemmah yenachamuni.
5 ta’aroch lefanai shulchan, neged tzorerai; dishanta vashemen roshi, kosi revayah.
6 ach tov vachesed yirdefuni kol-yemei chaiyai; veshavti beveit-YHWH, le’orech yamim.
Надеюсь, латинская транслитерация подойдет?

 • Анонимно
 • 14:05 | 09.03.2015 | ответить #5071

#5060-Sveta Yakovleva, правильно вообще
[ДэипАра вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

 • Анонимно
 • 14:15 | 09.03.2015 | ответить #5072

#10-Денис,
пАтер нОстер, кви эс ин цЭлис, – Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифицЭтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЭниат рЭгнум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин цЭлё эт ин тЭрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм квотидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис хОдиэ. – дай нам сегодня
эт диммИттэ нОбис дЭбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут эт нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстра, – должникам нашим
эт нэ нос индУкас – и не введи нас
ин тэнтациОнем, – в искушение
сэд лИбера нос а мАлё. – но избавь нас от злого
Амен – Аминь

 • Юрій Сердюк:
 • 22:06 | 30.04.2015 | ответить #5073

Добрый день. подскажите, пожалуйста, как на греческом “Спаси и сохрани”. Спасибо.

 • Владимир Щипачев:
 • 19:59 | 16.05.2015 | ответить #5074

#5073-Юрій Сердюк,
«Κύριε, σώσε με, προστάτεψέ με και βοήθα με» («Господи, спаси меня, сохрани меня и помоги мне» ) — греческий (там используется чаще такой вариант, а коротко — «Σώσε και προστάτεψέ με»)
Kýrie, só̱se me, prostátepsé me ke voí̱tha me
КИриэ, сОсэ мэ, простАтепсЭ мэ ке воЙthа мэ
Коротко:
сОсэ ке простАтепсЭ мэ
Слово “мэ” – “меня” это энклитика, т.е. слово которое отдает ударение предыдущему слову. Отсюда в слове простАтепсЭ появляется второе ударение. Произносится энклитика слитно с предыдущим словом, т.е. сОсэмэ, простАтепсЭмэ, воЙthамэ. Примерно как в русском предложении: Он же идет нА гору. слова же и гору являются энклитиками

 • Виктория Гаргалык:
 • 00:41 | 05.10.2015 | ответить #5076

Ребята может ли кто нибудь написать верный перевод молитвы на греческий или на латыни . Не через переводюдчик. Очень нужно. Заранее благодарю.

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Молитва за здоровье и благополучие

Огради меня Господи, силою Честнаго и Животворящего Креста и сохрани от всякого зла.

 • Вадим Салиев:
 • 00:07 | 23.01.2016 | ответить #5078
Греческие православные молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here